Търговският регистър е отказал да впише поканата за извънредния конгрес на БФС, който би трябвало да се проведе на 15 март 2024 година. Това става ясно от днешно обявление в Агенцията по вписванията, която е мотивирала и решението си изтъквайки няколко пропуска в подадените от българския футболен съюз документи.

“За удостоверяване на валидно взето решение от управителния орган – Изпълнителен комитет (ИК) за свикване на Конгрес на 15.03.2024г. са представени три документа:

1.Протокол от заседание на ИК от 06.12.2023г., състоящ се от четири страници, който не е подписан от посочените за присъствали членове и ръководещия заседанието в това му качество, съгласно изискванията на чл.50, ал.6 от обявения устав.

2. “Присъствен лист с подписи на приетите решения”, който се състои от две страници. Този списък не съдържа подписи на всички членове на ИК, посочени в протокола за присъстващи, липсва посочен дневен ред, съответно взети решения, както и подпис на протоколчик и ръководещ заседанието в това им качество, поради което представеният документ не изпълнява изискванията на чл.50, ал.6 от обявения устав.

3. “Присъствен лист” от заседание от 06.12.2023 г., съдържащ подписи на всички присъствали на заседанието членове, респ. пълномощници, който не удостоверява дневния ред, взетите решения, както и не съдържа подписи на протоколчик и ръководещ заседанието в това им качество. Предвид това, представеният документ не изпълнява изискванията на чл.50, ал.6 от обявения устав.

Приложените документи не удостоверяват изпълнение на изискванията на устава относно протокола от заседание на колективния управителен орган на сдружението. Съгласно чл.50, ал.6 от обявения устав, протоколът от заседанието на Изпълнителния комитет се изготвя от протоколчик, подписва се от ръководещия заседанието, от всички присъстващи членове на ИК и от протоколчика”, четем в решението на Агенцията по вписванията.

Това означава, че към този момент Извънреден конгрес няма да има. За да се проведе, поканата трябва да бъде вписана в ТР.

Днешният отказ може да се обжалва в седем дневен срок от връчването му пред Софийски градски съд.