Централата трибуна на стадион Локомотив ще е за 3400 зрители. Това става ясно от проекта внесен в Община Пловдив, който PlovdivDerby.com детайлно разгледа. Трибуната ще е на 5 нива, като на всяко са предвидени специализирани помещения. Срокът за изпълнение на строителството е 2 години. Палновете на футболния клъб са, стоежът да бъде завършен до 2025-а година, тъй като през 2026-а Локо Пд ще отбележи своята 100-годишнина. Това обаче, би означавало, че настоящата централна трибуна трябва да бъде бутната преди завършването на Спортклуб, което ще доведе до проблеми за телевизията излъчваща мачовете, които няма да имат на разположение трибуна по дължината на терена, на която да разположат камерите. От Локомотив ще трябва да търсят решение на този казус.

Вижте какво предвижда проекта


Местоположение, обхват и категория
Настоящата разработка е част от цялостен проект за нов стадион, разположен в ПИ с идентификатор 56784.540.81, общинска публична собственост, УПИ VI-575 обществено обслужване и спортни дейности, кв1-нов по ПУП на ВСИ-МО, ЖК „Тракия“, гр. Пловдив. УПИ VI-575 граничи на изток с улица „Проф. Цветан Лазаров“, след която се простира парк “Лаута”, който е сериозен фактор в зелената система на гр. Пловдив. На север са разположени картинг писта и увеселителен център, а на запад имотът граничи с Аграрния университет на гр. Пловдив. От южната страна имотът частично граничи с имот с идентификатор 56784.540.1348, държавна публична собственост на Национален военно-исторически музей. Площта на УПИ VI-575 е 96892кв.м.
Имотът е с приблизително правоъгълна форма и е ориентиран в посока югоизток-северозапад с около 25° отклонение спрямо север.
За целият имот са предвидени пет подобекта, които да се изпълняват етапно, според осигуреното финансиране, като всеки от тях може да се изпълнява отделно или в комбинация с някой от другите. Към момента на завършване на разработката за настоящият подобект етапността в останалите е във фаза:
Благоустрояване и инфраструктура – проектиране в работна фаза, заедно с настоящият обект;
Северна трибуна „Бесика“ – изградена и въведена в експлоатация;
Източна трибуна „Спорт клуб“ – в процес на изграждане;
Южна трибуна – в процес на изграждане;
Настоящата разработка е за Западна (централна) трибуна, която е разположена на запад от съществуващото игрално поле.
Категорията на подобекта, съгласно чл. 4, ал. 5, т. 1 от Наредба №1 към Закон за устройство на територията и т. 9 от Приложение № 2 към Наредба №1 e II (втора), буква “д”.

Ситуационно и функционално решение

3.1. Съществуващо положение
Стадион „Локомотив“
Стадион „Локомотив“ е разположен в централната част на имота с игрално поле ориентирано север/юг. Основният вход на стадиона е предвиден от север. Строежът е завършен през 1981 г., а през 1982 на стадиона се провеждат футболни срещи.
Централна трибуна
Съществуващата централна трибуна е ремонтирана относително скоро, като е увеличен капацитетът ѝ, реновирани са административната част, съблекалните, помещенията за треньори и съдии и санитарните възли. Въпреки частичните подобрения трибуната не отговаря на съвременните изисквания за провеждане на срещи от националното първенство, както изискванията на UEFA за провеждане на срещи от европейските клубни турнири Лига Европа и Шампионска лига. Естетически и морално е остаряла. Поради плановата ѝ схема не е възможно да се преустрои, така че да отговаря на настоящите изисквания.
Изградена е козирка над част от централната трибуна.

3.2. Проектно решение
Проектът предвижда събарянето на съществуващото съоръжение и проектирането на изцяло нова Централна (западна) трибуна за зрители. Трибуната е разделена на сектори със седалки за зрители, с входове, капацитет и размери съобразени с изискванията за евакуация на УЕФА за провеждане на международни срещи от европейските клубни турнири. Общият капацитет на стадиона е за 13482 зрители, като централната трибуна е за 3405 зрители. Проектното решение отговаря на изискванията за проектиране на спортни сгради и съоръжения, както и изискванията на УЕФА за провеждане на футболни срещи от международните клубни турнири. При проектирането на трибуната са спазени и приложени съответните „Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения – от 1989 г.“, покриващи съответните изисквания. Общо 2644 места за зрители или над 70 % от всички за трибуната са покрити с плътна козирка, а 150 от тях са за VIP зрители. Предвидени са места за лица в неравностойно положение заедно с придружителите им и със свързаните с тях достъпни маршрути съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, като те са разположени на първия ред.
Предвидени са и необходимият брой тоалетни за лица в неравностойно положение – една тоалетна за лица с увреждания трябва за всеки 15 зрители.
Седалките за зрители са индивидуални, номерирани, здраво фиксирани към конструкцията на трибуните, здрави, изработени от устойчив на разрушаване, незапалим материал и имат облегалка с минимална височина 30 см, измерена от повърхността на седалката.
Централната трибуна е предвидена на минимално разстояние от игралното поле, позволяващо изпълнението на всички съпътстващи нормативни изисквания, свързани с профила на редовете и осигуряването на равни условия за наблюдение на всички зрители.
Трибуната осигурява безпрепятствено наблюдение на целия терен, а разстоянието от нея до тъч линията е 8,50 метра. Важно условие за комфорт на зрителите е видимостта им към игралното поле. Тя се изчислява с числото “си” – c-value. Условието на УЕФА е стойността на c-value да бъде в диапазона от 9 до 12.
Изчислява се по формулата
, където
D – хоризонталното разстояние до всяко едно място на зрител
N – височината на редовете*
R – височината от игралното поле до зрителната точка
T – широчина/дълбочина на редовете*
*В случая всички редове са с еднаква височина и широчина.

View H и view L са съответно височината на зрителната точка, мерена от нивото на съответния ред и отместването напред на зрителната точка, мерено от края на съответния ред.
Pitch – разстоянието от началото на първия ред до изгралното поле
Stair H и stair L са съответно височината и ширината на всяко стъпало
Stairs – броя стъпала за всеки ред.
Виждаме, че условето за стойност на “c-value“ е изпълнено.
Осигурени са зони за платформи за телевизионни камери на последнoтo ниво на трибуната, разгледани подробно в следващите редове.
Трибуната е разделена на зони, както по нива, така и в план.
Конструктивно е разделена на три секции, като в средната са съсредоточени всички служебни и специални помещения, както и тези със специален достъп.

Зона за зрители
За зрителите достъпът до трибуната е странично, от север и юг, като от ниво терен посредством стълба се достига до второто ниво на кота +4.55. Там е организиран коридор под трибуната, от който става непосредственият достъп до всеки сектор. След изходите до всеки отделен ред се стига по стълби, които са с достатъчна ширина. Използваемите редове са 26, като в централната зона те са по-малко и в средата са заети от места за медии и фотографи, както и за делегати. От западната страна на коридора и с достъп от него са разположени тоалетните за зрители, кетъринг, помещения за охрана, полиция и временно задържане на зрители от органите на МВР, лекарски кабинет, битови помещения за персонала, зареждане на заведения, технически помещения и коридор за достъп до служебната зона.
От нивото на прилежащия терен, посредством рампа, се осигурява достъпът до кота +1.00, на което са разположени местата за зрители в неравностойно положение.
Капацитетът на санитарните възли е съобразен с изискванията на UEFA за провеждане на футболни срещи от европейските клубни турнири при съотношение мъже/жени съответно 80% към 20%, и е разпределен според броя на зрителите в блоковете, обслужвани от всеки вход и спрямо капацитета на трибуната. За обслужващите помещения е потърсена възможност за използване на обема под трибуните с цел максимално усвояване на застроените площи и осигуряване на максимални свободни площи в границите на УПИ.

Височините на отделните нива за обслужващите помещения и общи затворени помещения са според функционалността им и са съобразени със системните решения по част ОВК. Всички входове, изходи и всички общодостъпни площи вътре в трибуната ще бъдат ясно обозначени и адекватно номерирани за насочване на зрителите до и от местата им. Всички обществени входове ще бъдат оборудвани с турникети и електронна система за контрол на билети, проектирана да предотврати използването на фалшиви билети и пренаселеност на стадиона като цяло или в отделни сектори. Съотношението е мин. 1 турникет на 660 места. Входните врати и турникетите са проектирани по такъв начин, че да се избягват задръстванията и да се осигури безпроблемен поток на зрителите. До всички сектори и обособени зони в границите на имота е осигурен достъп на автомобили със специален режим.
В Централна (Западна) трибуна са осигурени 3405 места за зрители.
Евакуацията от местата за зрители е осигурена като от всички стълби е осигурен достъп до ниво терен. Евакуацията на зоната на кота +4,55 е посредством двете стълби за основен достъп към трибуната.
В следващата таблица са изчислени необходимият брой тоалетни за Централна (Западна) трибуна.

За трибуната са предвидени:
14 тоалетни за мъже;
10 тоалетни за жени;
42 писоара;
С предвиденото се покриват изискванията както на УЕФА, така и на Нормите за проектиране на спортни сгради и съоръжения.

Зона със служебни и специални помещения
От западната страна са развити няколко входа:
Централен;
Вход за VIP гости (зрители);
Служебен вход за футболисти;
Вход за медии (от южната страна);
Служебен (евакуационен) вход/изход;
Трибуната разполага с две стълбища, разположени в северната и южна част на централния сектор, както и с два асансьора, разположени приблизително в средата, от западната страна.
На партерното ниво, освен споменаните тоалетни в зоната за зрители, са разположени:
Ветробран, от който е достъпът до централно разположеният коридор;
Централно разположеният коридор осигурява достъп до съблекалните за двата отбора, две помещения за сидии, помещения за чакалня и допинг контрол, лекарски кабинет, делегати, както и до флаш зона и фоайе;
Шлаш зоната осигурява достъп до вътрешно студио и фоайе в северната зона, което при срещи от националното първенство ще се използва за VIP лоби;
В северната част е разположено помещение за загрявки, за което е осигурен директен достъп от съблекалните на домакините. За същото е осигурен достъп и към северното фоайе с цел осигуряване на евакуация;
От другото фоайе е осигурен достъп до микс зона с места за камери и интервюта, както и до релакс зона, лоби и бюфет;
От лоби зоната е осигурен достъп до стая УЕФА, зала за пресконференции и коридор от южната страна;
Коридорът от южната страна осигурява достъп до втори вход на залата за пресконференции, тоалетни, помещения за медии, фотографи, помещенията обслужващи залата за пресконференции (видео управление, звукорежисьор и синхронен превод), офис за broadcasters и офис camera broadcasters;
Осигурени са и технически помещения: за бойлер за БГВ, ОВК съоръжения (под северната стълба за достъп до +4.55 за зрители), помещения за табла за слаботокови инсталации;
На второто ниво (кота +4.55) двата асансора спират в централно ситуирано фоайе, от което има достъп до зона за УЕФА (тихи игри), тоалетни, заведение за бързо хранене и ресторант за футболисти. Организирани са всички необходими помещения за нормалното фунциониране на заведенията за хранене, като бюфети, кухни, складове, миене, отпадъци и др.
Третото ниво (кота +8.05) е изцяло офисно. Централно до асансьорите са организирани фоаейта с две заседателни зали между тях, които са с възможност за обединяване. Симетрично са организирани по три офиса и санитарни възли от северната и южна страна до стълбищните клетки. На това ниво е осигурен достъп до двата покрива на северния и южен сектор за обслужване на инсталациите по част ОВК. В ниската зона (от източната страна), под стъпалата на трибуната са организирани технически помещения за ОВК съоръжения.
Четвъртото ниво (кота +11.55) е организирано за VIP гости (зрители), като са осигурени открити и закрити места. За закритите е предвидена и мека мебел. На това ниво, от западната страна са организирани конферентна зала, помещения за спонсори, лоби, коктейл бар, кетъринг, лекарски кабинет, помещение за президент и технически сътрудник. Санитарните възли са организирани симетрично в северната и южна зона до стълбищата.

На Петото ниво (кота +15.05) са организирани помещенията за медии и зоните за тях. Осигурени са три лоджии за камери: една централна, с възможност за поставянето на три камери и две в северния и южен край на секцията, които попадат на изискуемото местоположение за излъчване на футболни срещи (шестнадесети метър).
Централно разположено е фоайе в близост до асансьорите, симетрично разположени са помещения с гледка към игралното поле за охрана – наблюдение и контролна стая, две централни студия, помещения за фотографи и коментатори. От западната страна централно разположени са помещения за: редактори, камери и асистент, режисьори /звук и пулт/ и гримьорна, журналисти, конферента зала и стая за VAR система.
Санитарните възли са организирани симетрично в северната и южна зона до стълбищата.
На всяко от нивата над кота ±0.00 до асансьорите са организирани по две лоджии по западната фасада.

Евакуация и пожарна безопасност
4.1. Достъп на автомобили за противопожарни нужди
Достъпът до имота е осигурен от два вход/изхода, като в бъдеще след реализирането на улица от южната страна на имота ще бъде осигурен и достъп от нея.
За целия имот, всяка трибуна, както и до игралното поле е осигурен директен достъп на автомобили за противопожарни нужди.
4.2. Евакуация
Всички помещения, които са на партерните нива се евакуират на ниво терен или директно или чрез преминаване през коридори, като са осигурени освен основните вход-изходи и допълнителни евакуационни изходи, подробно разработени в част Пожарна безопасност. Широчината на вратите за евакуация е съобразена с изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.
Стълбите за достъп на зрители до нивото на кота +4,55 в трибуната са с широчина 3,6м.
Всички стълби при местата за сядане на зрители по трибуните, които служат и за евакуация към терена са с широчина 1,8м.
Евакуацията в другата част от сградата е осигурена посредством две стълбища, разположени в северната и южна зона на централната секция. На ниво партер, от стълбището през фоайе се осигурява достъп извън сградата.

4.3. Строителни материали
Предвижда се използването на негорими материали при строителството, в т.ч. и при топлоизолациите на помещенията с режим на топлинен комфорт. Предвижда се топлоизолация от минерална вата, както от външната страна на ограждащите елементи, така и от вътрешните.

Достъпна среда
Настоящата разработка предвижда дейности, които да отговарят на изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.
Достъпна среда за зрителите с увреждания е осигурена на ниво на кота +1,00. Рампите, които се предвиждат за достъпна среда, са с наклон по-малък от 5% и са с широчина между ръкохватките най-малко 120см, което отговаря на изискванията на чл. 19, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. Не се предвиждат рампи с дължина по-голяма от 10м. На кота ±0.00 са предвидени санитарни възли за лица в неравностойно положение на ниво партер с директен достъп отвън.
За целият стадион местата за ЛНП са осигурени в Западната (Централна) трибуна. Изчислението за необходимият минимален брой на места за зрители в неравностойно положение е изчислен съгласно чл. 70, т. 1 от Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията „най-малко 0,5 на сто от местата за зрители са за хора в инвалидни колички“. Стадионът е с капацитет 13482 зрители.
Изискуемият брой места за ЛНП за стадиона са 69. За обекта са предвидени 124 маста за ЛНП, с което изискването на Наредбата е изпълнено.
Всички врати по пътя за достъпна среда се предвиждат със светла широчина най-малко:
100 см за входните врати;
90 см за помещения и пространства за общо ползване;
80 см за санитарно – хигиенните помещения;
Предвижда се поставяне на допълнителни парапети при външни стъпала и рампи, така че да отговарят на изискванията по чл. 18 и чл. 19 от Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г.
За стълбищaтa се предвиждат мерки, съгласно чл. 55 от Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г., които включват парапети от двете страни на стълбищното рамо, както и парапет в средата с ръкохватки на височина от 90 и 60см, които отговарят на изискванията на чл. 18, ал. 3.
Предвижда се всички настилки да бъдат изпълнени с нехлъзгава настилка.

Архитектурно-строително изпълнение
Конструкцията на трибуната е монолитна стоманобетонна, скелетна, гредова. Подпорните разстояния са определени по конструктивни и архитектурни съображения. Най-външните колони, спрямо игралното поле, както и колоните по следващата ос за централната секция, са наклонени под ъгъл 15°. Дебелините на подовите конструкции са съгласно конструктивния проект – 22см, като гредите са с височина 50см.
Фасадните стени се предвиждат от тухлена зидария, като външните са с топлоизолационна система с минерална вата с клас на горимост не по-малък от А2.
Завършващите материали са видим бетон за стоманобетонните колони, декоративни фасадни мазилки, частични облицовки от композитни плоскости и ламарина.
Предвиждат се ламели от западната страна на трибуната, които завиват частично по късите фасади и обхващат цялото второ ниво на малките секции и всички етажи над кота ±0.00 за централната секция.
В някои зони в централната секция по западната фасада е предвидена окачена фасада, която е по наклона на колоните от 15° – при стълбищата и в средните три междуосия.

От страната на игралното поле се предвижда обработка на стълапата за обособяване на отделните редове с хидрозащита в цвят съгласно графичната част, а в зоната на четвърто и пето ниво на централната секция се предвижда фасадна топлоизолационна система с минерална вата с клас на горимост не по-малък от А2
Вътрешните преградни стени са от тухлена зидария с керамични блокове или от щендерна конструкция с два слоя гипсови плоскости тип А, като за мокрите помещения се предвиждат гипсови плоскости тип H – влагоустойчиви.
На местата, на които се затварят инсталационни пакети и др. се предвиждат предстенни конструкции с два слоя гипсови плоскости тип А, като за мокрите помещения се предвиждат гипсови плоскости тип H – влагоустойчиви.
Подовите настилки се предвиждат от трайни, износоустойчиви и нехлъзгави материали, като гранитогрес, PVC настилки и др. описани подробно в графичната част. За всички настилки се предвиждат цокли и преходни лайстни и дилатационни фуги, разработени и описани подробно в графичната част на проекта. Задължително да се предвидят наклони за оттичане на вода в мокри помещения, както и във всички помещения с потенциална опасност от поява на вода (технически пом. и др.).
Финишните обработки по стените за са с шпакловка и латекс, като за санитарните помещения, зоните на кухни и кетъринг се предвиждат фаянсови плочи.
На първото ниво, във всички секции е предвидено системно площно фасадно остъкляване и облицовки от композитни плоскости.

Стъпалата на местата за сядане, както и стъпалата до кота +4.55 ще бъдат обработени с материал, които е UV устойчив и хидроустойчив.
Настилките на кота ±0,00 за преддверията, входното фоайе, микс и релакс зоната, лобито, бюфета, коридора към игралното поле, помещенията към залата за пресконференции, техническите помещения, както и в санитарните настилката е гранитогрес. В залата за пресконференции се предвижда да се сложи мокет. В останалите помещения – зала за загряване, съблекалните и прилежащите към тях зона за масажи, тангентори, тоалетни, стаите за съдии и треньори, лекарски кабинит, стая за допинг контрол както и помещенията за фотографи се предвижда PVC настилка. Във всички санитарни помещения по стените се предвижда да има фаянс до 2,10 м и антибактериална интериорна боя до таван. Във всички останали помещения финишният слой ще бъде интериорна боя. По таваните се преджижда растерен таван, растерен таван в комбнация с окачен таван от гипсокартон и в някой помещения ще има само окачен таван от гипсокартон.
Настилката в общите зони на кота +4,55 се предвижда от шлайфан бетон, а обработката на трибуните от долната им страна – видим бетон и/или боя. За всички санитарни помещения и такива с риск от разливане на вода, както и коридорите се предвижда полагане на мазана хидроизолация преди направата на шлайфан бетон или циментови замазки. За санитарните възли и кетъринг, лекарски кабинет, помещение за охрана, помещение за полиция и задържане на агресивни лица се предвижда епоксидна настилка. За ресторанта за футболистите се предвижда мокет. Във всички останали помещения – включително кухянта ще има гранитогрес. Във всички санитарни помещения по стените се предвижда да има фаянс до 2,10 м и антибактериална интериорна боя до таван. Във всички останали помещения финишният слой ще бъде интериорна боя. Не се обработват допълнително подове, стени и тавани в неизползваемите зони, които се явяват непосредствено под трибуните, като за тях са предвидени врати за служебен достъп. Във всички останали помещения финишният слой по стените ще бъде интериорна боя. По таваните се преджижда растерен таван, растерен таван в комбнация с окачен таван от гипсокартон и в някой помещения ще има само окачен таван от гипсокартон. В кухнята и обслужващите помещения към нея не се предвижда окачен таван.
На трето ниво +8,05, настилката във всички помещения (с иключение на помещението на клубния президент, където ще има мокет) е гранитогрес –по подовете на техничекските помещения също се предвижда гранитогрес. По стените на санитарните възли ще има фаянс, а на останалите помещения – интериорна боя. Повечето офиси на този етаж са с остъкляване тип ”витрина”. Таваните са с комбинация от окачен растерен таван и гипсокартон, финиш интериорна боя.
На четвърто ниво – кота +11,05, настилката в повечто помещения е гранитогрес – изключения правят част от VIP зоната, лобито и кабинетът на клубния президент, по които се предвижда мокет. По стените на санитарните възли ще има фаянс, а на останалите помещения – интериорна боя. Таваните са с комбинация от окачен растерен таван и гипсокартон, с финиш интериорна боя. В санитарните помещения по окачени таван от гипсокартон се предвижда финиш с антибактериална интериорна боя.
Поради спецификата на последния пети етаж на кота +15,05, ще бъде изграден двоен под с PVC настилка. Както на всички останали етажи. По стените на санитарните възли ще има фаянс, а на останалите помещения – интериорна боя. По таваните се преджижда растерен таван, растерен таван в комбнация с окачен таван от гипсокартон и в някой помещения ще има само окачен таван от гипсокартон.
В стълбищните клетки се предвижда настилка от гранитогрес, а по стените, хоризонталните и наклонените тавани – интериорна боя.
По всички лоджии настилката е от гранитогрес.
Всички врати са метални с обхватни каси. За една част от тях ще има контрол на достъпа, като тряба да имат брава с електромагнитен насрещник. За санитарните възли се предвиждат леки преградни стени и врати от композитен материал (HPL плоскости).
При всички плоски покриви се предвиждат два слоя битумна рулонна хидроизолация, вторият с посипка.
За разположените ОВК съоръжения по плоските покриви се предвиждат стойки или основи, които да се обработят и хидроизолират, така че да се предотврати компрометиране на хидроизолацията на покрива.
Козирките са с метална конструкция и покритие от ЛТ ламарина.
Стъпалата на трибуните са предвидени в отделен цвят (RAL 3028).

Технически показатели
7.1. Постигнати градоустройствени параметри
Площта на имота е 96892кв.м. Съгласно издадената Виза за проектиране за имота има изискване за отстояние 3м от имотни граници. Няма изискване за максимална височина, озеленяване, плътност и Кинт.

7.2. Паркоместа за автомобили и велосипеди
Сигурността, режимът на работа и организацията на стадиона предполага да не се допускат посетители, които не са зрители по време на футболни срещи на територията на стадиона, освен служебните лица. По-неблагоприятният вариант е с пълни със зрители трибуни.

Постигнатите паркоместа за велосипеди са повече от 90бр., като поне 20бр. от тях са клас А, с което са изпълнени изикванията на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.
Паркоместата за велосипеди се предвиждат непосредствено пред всяка от трибуните или до тях.

7.3. Паркоместа за ЛНП
Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията „(1) Броят на достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания пред сгради за обществено обслужване и жилищни сгради се определя, както следва: … 3. най-малко 10 на сто от местата за паркиране се предвиждат в паркингите към сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни и производствени дейности, и приемни сгради на транспорта.“
Изискуемият брой паркоместа за ЛНП за целия стадион е 920, от които 92 трябва да бъдат за ЛНП. Предвидени са 113бр. паркоместа за ЛНП, с което изискването е изпълнено.

17 КОМЕНТАРИ

 1. Преди се “закачаха” за протестите на Ботевистите искайки равнопоставеност а сега какво ще правят.Те повече от 300 души не могат да изкарат на протест.В тези времена забравете че общината ще отдели милионите..
  Каквото направихте покрай нас това ще е …без централна трибуна.

 2. 4
  1

  Прах в очите.Първо източната трибуна,а после да се мисли за централната.Базата в Тракия кога,вторият отбор играе в Садово.Стига популизъм

 3. 5
  5

  Глупости.До вчера ревяха че парите свършили за източната трибуна ,сега размахват мегапроект.Крюши или Мънкиса ще отдели пари.Примати видяхте че подковават коня и вие надигнахте краката.Циганска работа.Просяци подчовеци.

 4. 9
  3

  Бездънната яма на Източен 10, а? 😀

  42млн… тъпаци

 5. 6
  5

  Сега черно белите цигани ще ядат големия хуй . Няма да има нито стотинка за тези подчовеци .Ще има протести, правиха мизерии за нашия стадион , сега ще има отмъщение. За разлика от циганите , които протестираха цели 30 мангала сега ще видят протести .

 6. 5
  5

  Е това миризливите лайнутски цигани са толкова тъпи че няма на къде. Кои смачкани мангалки са ви излюпили бе комплексари. Вие живеете за да мразите. Погледнете се в огледалото и няма да видите нищо толкова сте безлични. Доста ще почакате докато ви направят бутафорната трибуна ако изобщо я направят

 7. 6
  5

  Вижте посещаемостта и преценете.Милиони народни пари за нищо.

 8. 9
  4

  56 милиона за 19000 места или под 3000 лв на място, срещу тях 35 милиона за 3400 места или над 10000 лв на място… Къде са петдесетте плъха, затварящи кръстовища и ревящи за равнопоставеност, кражби на държавни пари и свалящи кметове?!

  • 5
   6

   Е ъо бива да си тъп ама не вярвах , че си чак толкова тъп 🙂 защо не добавиш парите от Цветан Василев , който вдигна бетона на половината стадион? Хахаха с прост папагал не може да се спори 🙂 айде сега отговори къде отидоха толкова милиони от общината след като половината стадион имаше бетон?

   • 4
    2

    Ти като си толкова остър я сметни колко трябва да е вложил Цветан Василев за да стигне 10000 лв на място. За да те улесня, зашити квалификациите ти сигурно се отдават повече от математиката – не е 190 минус 56 милиона.

    • 1
     2

     А другите три трибуни за 12 милиона къде са в сметките, селтак? Вие имахте 2 трибуни на груб строеж и 2 на кота 0.

     • 2
      2

      Кви трибуни сме и амали бе тъпак като ми говориш за кота 0 дори цветан василев ви плати и събарянето селски и пак се похарчиха много повече милиони от колкото за нашия стадион ще се тъпак !

     • 4
      2

      Очевидно ти е трудно осмислянето на елеметарната математика, та нека да ти го смеля още веднъж понеже съм “толкова тъп” “селтак”, а ти пращиш от акъл: 56 милиона плюс 12 или 20, сложи ги 40 милиона, за да не се налага да ти обяснявам пак правят 96 милиона или 5000 лв на място, а тази трибуна при 35 милиона (а се говори и за над 42) прави 10000 лв на място. Стопли ли най-сетне?!

    • 20 000 000 лв е вложил Цяетан Василев ! Има статии напиши в гугъл и ще видиш тъпако

   • Бетона не стадион.Направи си ремонт на банята и виж колко ще ти излезе.Не са направили двете трибуни,проект за готова действаща за милиони Не е ли по добре базата да се оправи

  • 4
   1

   Математикът да каже що прави сравнението на база една наша трибуна ( най-скъпата от всички) и целия техен стадион😀

  • Мале мале луди сметки, луди работи.
   Локомотив има 12 милиона за 3 трибуни + евентуално сега (несигурни) 35 милиона за централна и цялото пространство около стадиона, в статията пише: общ капацитет – 13 482 => 47000000/13482 = 3486 лв на седалка
   За Ботев стадиона излиза 68.5 милиона (думи на ПИМК-а) ако всичко се построи и ако на ПИМК-а думите (в интервю за Капитал, че Зингаревич вкарва 6.5 милиона за довършване по категория 4 са верни) => 68500000/18787 = 3646лв на седалка
   В сметката на Ботев не влиза вкараното от Цветан Василев за събаряне на стадиона и бетона. Не съм сигурен и дали влизат първоначалните разходи за почистване, отводняване и какво ли не от фирмата преди ПИМК.
   В сметката на Локомотив не се знае дали изобщо ще се изпълни централната трибуна. Има интересна позиция на феновете от преди няколко дни, може да има промени. Сумата изглежда твърде висока, но все пак пространството около стадиона е в окаяно състояние, липсват улици и тн.

Коментарите са затворени