Обосновка по концесиите на Локо Пд за Лаута и базата в Тракия!

3
423

 

 ––––––––––

О Б О С Н О В К А Пo ЧЛ. 58 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ

ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС – СТАДИОН „ЛОКОМОТИВ“ и прилЕжащите му площи

СЪДЪРЖАНИЕ:

І. ВЪВЕДЕНИЕ. 3

ІІ. ЦЕЛИ НА КОНЦЕСИЯТА   3

ІІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯ. ВИД НА КОНЦЕСИЯТА. 4

3.1. КОНЦЕСИОННА ТЕРИТОРИЯ И ОБЕКТ НА КОНЦЕСИЯТА.. 4

3.2. ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА.. 8

3.3. ВИД НА КОНЦЕСИЯТА. 9

 1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР 11

4.1. УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА. 11

4.2. EДИН КОМПЛЕКТ ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА НА УЧАСТНИК. БЕЗ ВАРИАНТИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО И ОФЕРТАТА. 11

4.3. ОСНОВАНИЯТА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ. 12

4.4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЕРАТИВЕН ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СПОРТЕН ОБЕКТ И ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ. 15

4.5. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ. 18

4.6. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА. 19

4.7. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 21

 1. ПРОГНОЗНИ ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ НА КОНЦЕСИЯТА. СРОК НА КОНЦЕСИЯТА. 25

5.1. ПРОГНОЗА ЗА РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА ИЛИ С ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ С ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА.. 25

5.2. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ, КАКТО И ОТ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ С ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА. 28

5.3. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНЦЕСИЯТА. 29

5.4. СРОК НА КОНЦЕСИЯТА. 32

5.5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА КОНЦЕСИЯТА.. 33

 1. ПРОГНОЗНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСТРУКЦИИ 34

6.1.УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА.. 34

6.2. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР. 37

6.3. КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. 42

6.4. ГАРАНЦИИ НА КОНЦЕСИОНЕРА.. 42

6.5. КЛАУЗА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА КОНЦЕСИЯ.. 43

6.6. ПРАВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИЯТА И ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ.. 43

VII. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ПОД ФОРМАТА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА КОНЦЕСИЯТА ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ. 44

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ

 

Целта на тази Обосновка е да се мотивира законосъобразността и целесъобразността на концесията за строителство на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи – публична общинска собственост.

Обосновката се основава на разработени от външни консултанти концесионни анализи – правен, технически и финансово-икономически, и е разработена в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

 

ІІ. ЦЕЛИ НА КОНЦЕСИЯТА

 

Предоставянето на концесия за строителство на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи – публична общинска собственост има за цел да осигури:

 • създаване на условия за развитие на публично-частното партньорство в системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност;

–   изграждане на модерно спортно съоръжение, което да отговаря на потребностите на общината;

–   развитие на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ като функционален и привлекателен спортен комплекс, покриващ изискванията на Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА)[1] за стадиони „Четвърта категория“;

–   подобряване на условията на спортно-тренировъчната дейност на спортните клубове;

–   развитие и подпомагане на други спортни дейности с освободените от общинския бюджет средства за поддръжка на спортния комплекс.

Постигането на тези цели изисква влагането на инвестиции и човешки ресурси в поддържането и управлението на обектите. В контекста на липсата на достатъчно средства в общинския бюджет за поддържането и стопанисването на стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи концесията като форма на въвеждане на частно участие в тези дейности е достатъчно аргументирано предложение пред местната изпълнителна власт.

Концесионните анализи обосновават наличието на правно основание и законосъобразност за предоставяне на концесия за строителство на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му части.

Предоставянето на концесия е обосновано и от гледна точка на целесъобразността от привличането на частния инвеститор в стопанисването на публичните активи. Финансово-икономическият анализ обосновава ефективността на концесията от гледна точка на препоръчаните в анализа параметри – минимален размер на инвестициите, срок на концесията и задължението за концесионно възнаграждение.

Към настоящия момента стадион „Локомотив“ разполага с един официален затревен терен, чиято тревната настилка е подменена през 2016 г., два тренировъчни терена изкуствена и естествена настилка. Цялата инфраструктура, терени и сградният фонд се нуждаят от основен ремонт и реконструкция.

 

ІІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯ.ВИД НА КОНЦЕСИЯТА.

3.1. КОНЦЕСИОННА ТЕРИТОРИЯ И ОБЕКТ НА КОНЦЕСИЯТА

 

3.1.1. Концесионна територия

Концесионната територия е поземленият имот, върху който е разположен Обектът на концесията. Концесионна територия е с обща площ от 96 892 кв. м. и обхваща следния поземлен имот: Поземлен имот с идентификатор 56784.540.81 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив; с обща площ от 96 892 кв. м. (деветдесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и два) кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: стадион, който поземлен имот представлява дворно място, застроено и незастроено, съставляващо УПИ VI (шест римско) – 575 (петстотин седемдесет и пет), обществено обслужване, спортни дейности, квартал 1 (едно), по плана на „ВСИ-МО“, при съседи съгласно Скица № 15-180694 от 28.02.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър на гр. Пловдив: 56784.540.1226; 56784.540.83; 56784.540.1036; 56784.540.820; 56784.540.1039; 56784.540.1184; 56784.540.1046, актуван като публична общинска собственост с Акт за публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.

 

3.1.2. Обект на концесията

Обектът на концесията обхваща част от разположените върху концесионната територия сгради и съоръжения, както следва:

1) Сграда с идентификатор 56784.540.81.1 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 28 939 (двадесет и осем хиляди деветстотин тридесет и девет) кв.м., на 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: спортна сграда/база, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;

2) Сграда с идентификатор 56784.540.81.6 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 242 (двеста четиридесет и два) кв.м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: спортна сграда/база, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;

3) Сграда с идентификатор 56784.540.81.8 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 76 (седемдесет и шест) кв.м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: постройка за допълващо застрояване, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;

4) Сграда с идентификатор 56784.540.81.10 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, десет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 17 (седемнадесет) кв.м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: постройка за допълващо застрояване, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;

5) Сграда с идентификатор 56784.540.81.11 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка единадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 10 (десет) кв.м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: сграда за търговия, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;

6) Сграда с идентификатор 56784.540.81.12 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, дванадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 11 (единадесет) кв.м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: сграда за търговия, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;

7) Сграда с идентификатор 56784.540.81.13 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, тринадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 17 (седемнадесет) кв.м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: постройка за допълващо застрояване, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;

8) Сграда с идентификатор 56784.540.81.15 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, петнадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 57 (петдесет и седем) кв.м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: постройка за допълващо застрояване, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;

9) Недовършен обект на строителство на етап груб строеж, разположен в североизточния ъгъл на поземлен имот с идентификатор 56784.540.81, с разгърната застроена площ от 4 500 кв.м., включващ постройка с изпълнени ограждащи стени и покрив на 7 етажа с предназначение за общежитие и постройка с изпълнени ограждащи стени и покрив на 1 етаж с предназначение за столова.

Обектът на концесия включва и:

1) Следните принадлежности: прилежаща техническа инфраструктура по смисъла на §5, т.31 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и всяка друга самостоятелна вещ, които осигуряват безпрепятствено, нормално и безопасно функциониране на обекта на концесия или на предоставянето на услугите в обекта на концесия;

2) Приращенията и подобренията върху обекта на концесия, върху концесионната територия и върху принадлежностите, които са публична общинска собственост, извършени от Концесионера с негови средства за срока на концесията.

В обекта на концесията не са включени следните самостоятелни обекти, разположени на територията на гореописания поземлен имот с идентификатор 56784.540.81:

 • Зали за волейбол с обща площ от 4 254, 80 кв. м., включващи следните самостоятелни обекти и прилежащата към тях площ:
  • Сграда с идентификатор 56784.540.81.2 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 485 (четиристотин осемдесет и пет) кв.м., на 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: спортна сграда/база, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;
  • Сграда с идентификатор 56784.540.81.3 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 107 (сто и седем) кв.м., на 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: спортна сграда/база, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;
  • Сграда с идентификатор 56784.540.81.4 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 137 (сто тридесет и седем) кв.м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: друг вид сграда за обитаване, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;
  • Сграда с идентификатор 56784.540.81.5 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 58 (петдесет и осем) кв. м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: сграда за енергопроизводство, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;
  • Сграда с идентификатор 56784.540.81.14 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, четиринадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 572 (петстотин седемдесет и две) кв. м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;
 • Тенис кортове с обща площ от 3 194, 21 кв. м., включващи спортен терен (тенис корт) и следния самостоятелен обект и прилежащата към него площ: сграда с идентификатор 56784.540.81.9 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 13 (тринадесет) кв. м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: сграда за търговия, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.;
 • Зала за лека атлетика с обща площ от 2 507,07 кв. м., включваща следния самостоятелен обект и прилежащата към него площ: сграда с идентификатор 56784.540.81.7 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно, точка, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-16-2059/11.10.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, с площ от 1492 (хиляда четиристотин деветдесет и две) кв.м., с 1 етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81. (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, осемдесет и едно), с предназначение: спортна сграда/база, актувана като публична общинска собственост с Акт публична общинска собственост № 1596 от 10.11.2008 г., вписан в Агенция по вписванията с № 149, том 103, рег. 32895 от 12.11.2008 г.

3.2. ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА

3.2.1. Определяне на Предмета на концесията.

Предметът на концесията включва:

3.2.1.1. изпълнението на строителство по чл.7, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за концесиите; и

3.2.1.2. предоставянето на услуги, свързани с управлението и експлоатацията на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи.

 

С оглед на така посочения Предмет концесията на Спортен комплекс – Стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи – публична общинска собственост представлява концесия от смесен вид по чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите, когато публичен орган възлага на икономически оператор както изпълнението на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 или 2, така и предоставянето и управлението на услуги, концесията се определя като концесия за строителство. Следователно съобразно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите концесията на Спортен комплекс – Стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи – публична общинска собственост следва да бъде определена като концесия за строителство.

 

На Концесионера ще бъде възложено:

 1. a) изпълнението на строителство по чл.7, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за концесиите за реконструкция и модернизация на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и свързаното с това право да експлоатира строежа при поемане на оперативния и строителния риск, включително правото да получава приходи от услугите, предоставяни чрез строежа, и/или да извършва със строежа друга търговска дейност; и

б) предоставянето на услуги, свързани с управлението и експлоатацията на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи, заедно с правото да експлоатира тези услуги, включително правото да получава приходи от извършването им при поемане на оперативния риск.

 

3.2.2.   Описание на строителството, включено в Предмета на концесията.

Строителните дейности, които ще бъдат предоставени на Концесионера чрез концесията, ще включват:

а) проектиране и изпълнение на строеж в рамките на концесионната територия съгласно Инвестиционната програма на Концесионера; и

б) проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи, чрез които се реконструира и се извършва основен ремонт на обекти и съоръжения в концесионната територия.

 

Концесионерът ще следва да извърши проектиране и изпълнение на строеж и на строителни и монтажни работи съгласно предложената от него инвестиционна програма, задължителна част от която са следните строежи и строително-монтажни работи за реконструкция и основен ремонт на обекти и съоръжения в Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му части:

 

  Описание на бъдещи обекти за строеж и на съществуващите обекти за реконструкция и основен ремонт
1. Изграждане на Южна трибуна на стадиона
2. Цялостен ремонт на тревното игрище
3. Цялостен ремонт на игрище с изкуствена трева
4. Цялостен ремонт на маломерно игрище с изкуствена трева
5. Завършване на строежа на общежитието и въвеждането му в експлоатация
6. Изграждане на трибуна „Бесика“
7. Реконструкция на източна трибуна
8. Ремонта на пътната инфраструктура
9. Реконструкция на централната трибуна

 

3.2.3.   Описание на услугите, включени в Предмета на концесията.

 

С концесията се възлага на Концесионера извършването на спортни услуги, а именно треньорски услуги и услуги, свързани с предоставяне на спортни обекти и съоръжения или осигуряване на други подходящи условия за практикуване на физическа активност, физическо възпитание и спорт.

3.3. ВИД НА КОНЦЕСИЯТА.

ЗК определя видовете концесии въз основа на два основни критерия:

а) според предмета: концесия за строителство, концесия за услуга и концесия за ползване (чл. 6, ал. 2 от ЗК); и

б) според органа, който ги възлага: държавни, общински или съвместни (чл. 6, ал. 3 и 4 от ЗК),

както и въз основа на един допълнителен критерий:

в) според наличието или липсата на трансграничен интерес.

 

3.3.1. Вид на концесията според предмета й.

Съгласно чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за концесиите изпълнението или едновременното проектиране и изпълнение на строеж и на строително-монтажни работи и дейности, чрез които съществуващи обекти – общинска собственост се реконструират, преустройват, възстановяват или им се извършва основен ремонт от икономически оператор, който поема оперативния и строителния риск, се предоставя чрез концесия за строителство.

В ЗК, в чл. 10 е направено изрично определяне на някои възможни смесени случаи като един или друг вид концесия: (а) когато предмет на възлагането е както изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 или 2, така и предоставяне и управление на услуги, концесията се определя като концесия за строителство; (б) когато предмет на възлагането е както изпълнение на строителство и/или предоставяне и управление на услуги, така и предоставяне на ползване върху обект – публична държавна или публична общинска собственост, концесията се определя като: (1) концесия за строителство, когато е възложено строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 или 2; или (2) концесия за услуги – в останалите случаи.

 

С оглед на тези законови дефиниции на видовете концесии според техния предмет концесията на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи – публична общинска собственост представлява концесия от смесен вид по чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите и ще бъде определена като концесия за строителство, което включва:

а) изпълнението на строителство по чл.7, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за концесиите за реконструкция и модернизация на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и свързаното с това право да експлоатира строежа при поемане на оперативния и строителния риск, включително правото да получава приходи от услугите, предоставяни чрез строежа, и/или да извършва със строежа друга търговска дейност; и

б) предоставянето на услуги, свързани с управлението и експлоатацията на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи, заедно с правото да експлоатира тези услуги, включително правото да получава приходи от извършването им при поемане на оперативния риск.

 

В Обекта на концесия могат да се извършват спортните услуги, включени в Предмета на концесията, а именно: треньорски услуги и услуги, свързани с предоставяне на спортни обекти и съоръжения или осигуряване на други подходящи условия за практикуване на физическа активност, физическо възпитание и спорт, както и други атракционни и рекреационни дейности и свързани с тях стопански дейности (продажба на спортни стоки, ресторантьорство и хотелиерство).

3.3.2. Вид на концесията според органа, който я възлага.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Закона за концесиите според органа, който ги възлага, концесиите биват държавни или общински. В чл. 6, ал. 4 от Закона за концесиите е посочено, че когато се възлага от два или повече публични органа, концесията е съвместна концесия. Съвместната концесия може да бъде държавна – когато се възлага от двама или повече министри, общинска – когато се възлага от двама или повече кметове на общини, и съвместна концесия с държавно и общинско участие – в останалите случаи.

С оглед на това законово разграничение концесията за строителство на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му части ще бъде определена като общинска концесия по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за концесиите, тъй като органът, който я възлага, е кметът на община Пловдив.

3.3.3. Вид на концесията според наличието или липсата на трансграничен интерес.

Чл. 11 от ЗК прави допълнително разграничение между следните две категории концесии: концесии с трансграничен интерес и концесии без трансграничен интерес. Концесии с трансграничен интерес са концесия за строителство и концесия за услуги, чиято стойност е по-голяма или равна на левовата равностойност на прага, определен с регламент на Европейската комисия, приет на основание чл. 9 от Директива 2014 /23/ЕС 6 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (Директивата за концесиите). Към момента този праг е EUR 5,548,000[2]. Всяка концесия за строителство или концесия за услуги, чиято стойност е под определения праг, както и всяка концесия за ползване, са определени като концесии без трансграничен интерес (чл. 11, ал. 2 от ЗК).

Изчислената прогнозна стойност на концесията за строителство на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му части, е в размер на 80 335 380 лева, което я определя като концесия с трансграничен интерес.

3.3.4. Изводи относно вида на концесията.

Настоящата концесия е определена като общинска концесия за строителство с трансграничен ефект, защото:

 1. се възлага от кмета на община Пловдив;
 2. концесията е концесия от смесен вид по чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите, тъй като Предметът й включва изпълнение на строителство по смисъла на чл.7 , ал.2, т. 1 и 2 от ЗК и предоставяне на спортни услуги, и съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите концесията е за строителство;
 3. стойността на концесията е по-голяма от левовата равностойност на прага, определен с регламент на Европейската комисия, приет на основание чл. 9 от Директивата за концесиите.

 

IV. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР

 

Изискванията към икономическите оператори, потенциални Участници в процедурата за определяне на Концесионер за строителство на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи, са съобразени с Предмета на концесията и стойността й, както и с обема и естеството на строителството и услугите, описани в предходния раздел, които са включени в Предмета на концесията. В максимална степен са отчетени особеностите на Обекта на концесия, както и сложността на концесията. Спазено е законовото изискване (чл.5, ал.2 от Закона за концесиите) да не се дава необосновано предимство и да не се поставят в по-неблагоприятно положение определени икономически оператори или определени видове строителство или услуги.

Концесионерът се определя чрез открита процедура.

4.1. УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА.

Съгласно чл. 59 от ЗК са предвидени следните условия за възлагане на концесията:

а) за Участника и за посочените от него подизпълнители и трети лица не е налице

основание за изключване;

б) Участникът отговаря на условията за участие в процедурата;

в) офертата на Участника отговаря на минималните изисквания към офертите;

г) Концедентът да е приложил критериите за възлагане, така както са посочени в

Документацията за концесията.

4.2. EДИН КОМПЛЕКТ ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА НА УЧАСТНИК. БЕЗ ВАРИАНТИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО И ОФЕРТАТА.

Всеки Участник има право да подаде само един комплект Заявление и Оферта. Подаването от един Участник или член на Консорциум на повече от един комплект Заявление и Оферта или участието на индивидуален Участник или член на Консорциум в друг Консорциум води до отхвърлянето на всички Заявления и Оферти, в които участва това лице (в качеството на Участник или член на Консорциум).

В настоящата Процедура за определяне на Концесионер и възлагане на концесия не се допускат варианти и/или алтернативи на Заявленията и Офертите.

Въвеждането на тези изисквания за участие не нарушава принципите на пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Целта е да се елиминират възможностите за „договорки“ между участници в процедурата и да се избегнат случаите на „нагласени“ оферти, при които на практика участници в процедурата са абсолютно наясно с параметрите на офертата на други участници в процедурата, и това се прави с цел непременно да се „спечели“ съответната процедура.

Подобни случаи ще бъдат налице, когато има участие на Участник в процедурата или член на Консорциум, в друг Участник, или като член на Консорциум. Същата хипотеза на недопустима „зависимост“ е налице и когато Участник или член на Консорциум подаде заявление за участие и оферта, ако взаимоотношенията му с друг участник или член на консорциум са такива, че съответните Заявление и Оферта могат да се смятат като отнасящи се към един и същи орган на управление на едни или същи лица. В подкрепа на изложеното по-горе са и разпоредбите на чл. 101, ал. 9-11 от Закона за обществените поръчки (правилата на обществените поръчки и концесиите, установени от Европейската комисия, следват едни и същи основни принципи, сред които и основните принципи на Договора за функционирането на Европейския съюз – принципите на равнопоставеност и недопускане на нелоялна конкуренция). Също така, съгласно т. 61 от преамбюла на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (Директива за концесиите), с цел борба с измамите, предотвратяването на привилегии и корупцията и за да се предотвратят конфликти на интереси, държавите членки следва да предприемат подходящи мерки, за да осигурят прозрачност на процедурата за възлагане и равнопоставеност на всички кандидати и оференти. Посочените мерки следва по-специално да имат за цел премахване на конфликтите на интереси и други сериозни нередности.

 

4.3. ОСНОВАНИЯТА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ

Основанията за изключване са описани подробно в Документацията за концесията и са както следва:

 

4.3.1. Икономически оператор не се допуска до участие в качеството на Участник (независимо дали като самостоятелно лице или като член на Консорциум), ако по отношение на него е налице някое от основанията за изключване по чл. 60 от Закона за концесиите. В случай, че такъв икономически оператор подаде Заявление и Оферта, той ще бъде отстранен от участие.

 

4.3.2. Отсъствието на основание за изключване се декларира в съответните части на Заявлението по образец (Приложение № 5 към Документацията за концесията).

 

4.3.3. Когато Участник в Процедурата доказва изпълнението на изискванията относно техническите способности и/или финансовото и икономическо състояние с възможности на Трети лица, основанията за изключване се прилагат и за Третите лица. За Третите лица се прилага съответно и текстът на Раздел IV, Клауза 4.2 от Документацията за концесията.

 

4.3.4. Основанията за изключване по чл.60, ал.2 от Закона за концесиите са следните:

4.3.4.1. влязла в сила присъда, с която Участникът или член на неговия управителен или надзорен орган, или лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, е осъден за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 192а, чл. 212, ал. 3, чл. 248а, чл. 253, чл. 253а, чл. 254б, чл. 301 – 302а, чл. 304 – 305а, чл. 307, чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс, или влязла в сила присъда или друг съдебен акт за аналогично престъпление в друга държава – членка на Европейския съюз, или трета държава;

4.3.4.2. влязъл в сила съдебен или административен акт, с който е установено, че Участникът не е изпълнил задължения, свързани с плащането на данъци или на задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях в Република България, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен[3];

4.3.4.3. влязъл в сила административен или съдебен акт, с който на Участника е забранено да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки или концесии съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или в друга държава – членка на Европейския съюз;

4.3.4.4. влязъл в сила административен или съдебен акт, с който е установено, че Участникът:

а) виновно е извършил тежко професионално нарушение[4], или

б) не е изпълнил задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото право, установени с националното законодателство, правото на Европейския съюз, колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда по приложение № 5 от Закона за концесиите, или

в) е сключил споразумение с един или повече други икономически оператори, с което е нарушил правилата на конкуренцията;

4.3.4.5. допуснато от Участника съществено неизпълнение на задължение по концесионен договор или по договор за обществена поръчка, което е довело до прекратяване на съответния договор;

4.3.4.6. регистрация на Участника, или на свързани с него лица[5] в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на §1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане[6];

4.3.4.7. обявена несъстоятелност или ликвидация, или открито производство по несъстоятелност на участника, или наличие на сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен[7].

 

4.3.5. Основанията за изключване по т. 4.3.4. не се прилагат, когато:

4.3.5.1. в случаите по т. 4.3.4.1 участникът е реабилитиран, както и когато са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на Концесионер ще изтекат 5 години от изтърпяване на наложеното наказание и участникът е представил доказателства, че е платил дължимите обезщетения за вредите, които са резултат от престъплението;

4.3.5.2. в случаите по т.4.3.4.2:

а) са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на Концесионер ще изтекат 5 години от влизането в сила на съответния акт и участникът е представил доказателства, че е изпълнил задълженията, включително за начислени лихви или глоби, или

б) срокът по буква „а“ не е изтекъл, но участникът е представил доказателства, че:

аа) е изпълнил задълженията си, като е платил, или че е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, включително за начислени лихви или глоби, или

бб) е уведомен за точния размер на задълженията, дължим вследствие на нарушението, в момент, в който не е бил в състояние да вземе мярка по буква „а“ преди изтичането на срока за представяне на заявлението;

4.3.5.3. в случаите по т.4.3.1.3 е изтекъл срокът, за който е наложено изключването;

4.3.5.4. в случаите по т.4.3.1.4, букви „а“ и „в“ и т.4.3.1.5 са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на Концесионер ще изтекат три години от влизането в сила на съответния акт по т. 4.3.1.4, съответно от прекратяването на договора или налагането на санкция по т. 5, и участникът е представил доказателства, че е платил дължимите обезщетения, включително за вредите, които са резултат от съответното нарушение;

4.3.5.5. в случаите по т.4.3.1.4, буква „б“ участникът е представил доказателства, че е изпълнил задължението или че до приключване на процедурата за определяне на Концесионер ще изтекат три години от влизането в сила на акта, с който е установено неизпълнението, както и доказателства, че е платил дължимите обезщетения, включително за вредите, които са резултат от неизпълнението;

4.3.5.6. в случая по т.4.3.1.6 участникът е представил доказателства, че е налице някое от обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

 

4.3.6. Основание за изключване е и всяко от следните обстоятелства по чл. 60, ал. 3 от Закона за концесиите, установено от Концедента при провеждане на процедурата за определяне на Концесионер и удостоверено с надлежни доказателства:

4.3.6.1. наличие на конфликт на интереси[8], който не може да бъде преодолян чрез отстраняване на лицето, за което е налице конфликт на интереси;

4.3.6.2. опит на Участника да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от концедента, да получи поверителна информация, която може да му даде необосновано предимство в процедурата за определяне на Концесионер, или да представи невярна, непълна или подвеждаща информация, която може да окаже влияние върху решенията за отстраняване от процедурата за определяне на Концесионер, за подбор или за определяне на Концесионер;

4.3.6.3. непредоставяне от Участника на информация, необходима за удостоверяване на отсъствие на основание за изключване или на изпълнението на изискванията за финансово и икономическо състояние, определени в Документацията за концесията.

 

4.4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЕРАТИВЕН ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СПОРТЕН ОБЕКТ И ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ.

В съответствие с чл. 62 от Закона за концесиите като условия за участие в процедурата възлагане на концесия и определяне на Концесионер в Документацията за концесията ще бъдат определени изисквания към икономическите оператори за Оперативен опит в управлението и експлоатацията на спортен обект и Икономическо и финансово състояние, както следва:

1) Оперативен опит в управлението и експлоатацията на поне един Спортен обект в продължение на най-малко 1 година от последните 5 години преди подаване на Заявлението и Офертата.

2) Икономическо и финансово състояние на Участника.

4.4.1. Тези изисквания са съобразени с Предмета и особеностите на концесията и осигуряват реална конкуренция.

 • Изискването за Оперативен опит в управлението и експлоатацията на поне един Спортен обект в продължение на най-малко 1 година от последните 5 години преди подаване на Заявлението и Офертата е продиктувано от Предмета на Концесията, който включва предоставянето на спортни услуги, свързани с управлението и експлоатация на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи, и по-конкретно – на треньорски услуги и услуги, свързани с предоставянето на спортни обекти и съоръжения или осигуряване на други подходящи условия за практикуване на физическа активност, физическо възпитание и спорт. Целта на това изискване е да гарантира, че предоставянето на посочените спортни услуги ще се осъществява от оператор с необходимия професионален опит и знания, които са предпоставка за качествено изпълнение на услугите, включени в предмета на концесията. В случай на Консорциум това условие може да е изпълнено от който и да е от членовете на Консорциума или чрез трето лице, така, както е определено в Документацията за концесията. В случай на индивидуален Участник условието следва да бъде изпълнено от Участника или чрез трето лице така, както е определено в Документацията за концесията.

4.4.1.2. За удовлетворяване на изискването за Икономическо и финансово състояние Участникът следва да докаже обща нетна стойност (така, както е определена по-долу), както следва:

а) По отношение на индивидуален Участник: Общата нетна стойност (както е определена по-долу) да е равна поне на (и за всяка от последните 3 (три) пълни финансови години) 3,000,000 (три милиона) лева;

б) По отношение на Консорциум: Общата нетна стойност на всички членове на Консорциума да е равна поне на (и за всяка от последните 3 (три) пълни финансови години) 4,000,000 (четири милиона) лева, като в този случай това изискване се удовлетворява чрез кумулативната стойност на всички членове на Консорциума;

Чрез поставеното изискване за Икономическо и финансово състояние на Участника се гарантира участието в процедурата на финансово стабилни икономически оператори, които могат да вложат необходимите средства за изпълнение на работите, включени в Инвестиционната програма на съответния Участник и влизащи в Предмета на концесията.

 

4.4.2. Доказване на съответствие с изискванията за Оперативен опит в управлението и експлоатацията на спортен обект и за Икономическо и финансово състояние.

4.4.2.1. За доказване на съответствие на Участника с изискването за Оперативен опит всеки от Участниците трябва да представи документ във формата на съответен Образец към Документацията за концесията (Опит в управление и експлоатация на спортен обект – Приложение № 4 към Документацията за концесията), надлежно попълнен за всеки от проектите, представени от Участника като доказателство. Във връзка с всеки от проектите, за които се предоставя горепосоченият документ, Участниците трябва да приложат удостоверение, получено от съответния собственик/възложител, удостоверяващо съдържанието на съответния Образец от Документацията за концесията. Всяко Удостоверение за проект, ако не е на английски език, се придружава от неофициален превод на английски език и неофициален превод на български език; ако е изготвено на английски език, трябва да бъде придружен от неофициален превод на български език.

4.4.2.2. За доказване на съответствие на Участника с изискването за Икономическо и финансово състояние Участниците (или, ако Участникът е Консорциум, всеки член на Консорциума) ще следва да представят одитирани финансови отчети, включително на отчет за приходите и разходите, баланс и отчет за паричните потоци за последните 3 (три) пълни финансови години („Финансови данни“). Ако документите не са на български език, Участникът трябва да предостави неофициални преводи на български език на извлечения от документа, съдържащ основните условия на финансовите отчети, както е описано по-горе. За частта от календарната година, която не е обхваната от одитираните финансови отчети до крайния срок за подаване на оферти, Участниците (или, в случай че Участникът е Консорциум, всеки член на Консорциума), представят декларация от съответния главен финансов директор, потвърждаваща, че финансовото състояние и Общата нетна стойност на дружеството не са се променили съществено от края на финансовата година на последния одитиран финансов отчет, представен със Заявлението. Ако Участникът, или в случай че Участникът е Консорциум, членът на Консорциума („Субектът“) е лице, включено в юрисдикция, която не изисква юридическите лица да подготвят одитирани финансови отчети или Субектът няма одитирани финансови отчети, този субект предоставя финансови отчети, включително отчет за приходите и разходите, баланс и отчет за паричните потоци за последните 3 (три) пълни финансови години, заедно с декларация от неговия главен финансов директор, която потвърждава, че Финансовите данни, са верни и точни.

4.4.2.3. Общата нетна стойност за целите на предходната точка ще означава за един Субект сумата на активите му, минус общите му пасиви, където:

а) Общите активи се изчисляват като общите активи на този Субект, определени в съответствие с Националните счетоводни стандарти или с друг сходен счетоводен или публичен счетоводен стандарт, който е допустим в юрисдикцията, в която е установен съответният Субект.

б) Общите пасиви се изчисляват като общите пасиви на този Субект, определени в съответствие с Националните счетоводни стандарти или друг сходен счетоводен или публичен счетоводен стандарт, който е допустим в юрисдикцията, в която е установен Субектът.

4.4.2.4. Изчисленията ще се извършват:

а) въз основа на одитираните финансови отчети на съответния Субект, надлежно удостоверени от независим сертифициран/регистриран експерт счетоводител или одитор, за последната пълна финансова година, за която са налице одитирани финансови отчети към Крайния срок за подаване на Оферти; или

б) ако (A) Субектът е установен в юрисдикция, която не изисква одит на финансовите отчети, и (Б) този Субект не е одитирал финансовите си отчети – въз основа на неодитираните финансови отчети за този Субект, придружени от декларация от неговия Главен финансов директор, потвърждаваща общите активи и общите пасиви на Субекта за последната пълна финансова година, за която са налице такива финансови отчети до Крайния срок за подаване на Оферти.

 

4.4.3. Участникът (или, ако Участникът е Консорциум, всеки член на Консорциума) ще има възможност да избере да докаже изпълнение на което и да е от изискванията относно Оперативен опит и/или Икономическо и финансово състояние чрез възможностите на Трето лице/Трети лица, както е предвидено в чл. 63 от Закона за концесиите. В такъв случай:

а) Участникът следва да представи като част от Заявлението документи (които могат да бъдат под формата на споразумения между Участника и съответното Трето лице или едностранни писмени ангажименти от страна на Третото лице/Третите лица), доказващи, че в случай на възлагане на Концесията на този Участник Концесионерът ще има на разположение възможностите и ресурсите, предоставени от тези Трети лица. Такива споразумения или ангажименти следва да включват описание на възможностите и ресурсите, които ще бъдат предоставени от Третото лице, и потвърждение от Третото лице на задължението да предостави, в случай на възлагане на Концесията на този Участник, Ангажимент на Третото лице, съгласно Раздел VI, Клауза 3 (г) от Документацията за концесията.

б) За всяко от Третите лица следва да не е налице основание за изключване, така, както бяха посочени по-горе в настоящата обосновка. Отсъствието на основание за изключване се декларира със Заявлението, а доказателствата за декларираните обстоятелства се представят от Участника/групата от Икономически оператори, определен/а за Концесионер, преди сключване на Концесионния договор.

в) Съгласно чл. 63 от Закона за концесиите Третото лице (Третите лица) е отговорно, в случай на възлагане на Концесията на този Участник, в рамките на ограничението, посочено в съответния Ангажимент на Третото лице.

г) Участникът, който бъде определен за Концесионер, е длъжен да предостави преди сключване на Концесионния договор Ангажимент на Третото лице, подписан от всяко от Третите лица, предоставящи възможности съгласно Раздел VI, Клауза 3 (а) от Документацията за концесията, според случая.

 

4.5. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.

Минималните изисквания към Офертите, подробно изложени в Документацията за концесията, са съобразени с изискванията на Закона за концесиите, Предмета на концесията и изискванията към Участниците. В максимална степен са отчетени и съобразени особеностите на Обекта на концесия, както и сложността на концесията.

При формулирането на Минималните изисквания към Офертите са спазени принципите за публичност, прозрачност и равнопоставеност на участниците, като, видно от изложеното по-долу, при формулирането им не се дава необосновано предимство и не се поставя в по-неблагоприятно положение който и да е икономически оператор, нито определено строителство или услуги.

Минималните изисквания към Офертите се състоят от:

1) Общи изисквания към Офертите (финансово-икономически и правни);

2) Технически и функционални изисквания към включеното в Предмета на концесията строителство; и

3) Правни изисквания относно включените в Предмета на концесията услуги.

 

Изложените в Документацията за концесията Минимални изисквания към Офертите са мотивирани от следните съображения и цели:

1) да осигурят законосъобразност при осъществяването на дейностите, включени в Предмета на концесията, чрез поставянето на изисквания Участниците да отчетат в Офертите си:

– необходимостта от спазване на действащото законодателство в областта на строителство и на спортните услуги;

– забраната за посочване в Офертите на парични средства, придобити чрез или по повод на престъпление;

– забраната за посочване в Офертите на предложения за промяна на предназначението на Обекта на концесия, за разпореждане с него или със свързаните с него права и задължения;

 

2) да гарантират ефективната експлоатация на Обекта на концесията през целия срок на концесията, чрез поставянето на изискване Офертите да бъдат съобразени с изискването Концесионерът да поеме изцяло на своя сметка и за свой риск управлението и поддържането на Обекта на концесия в експлоатационна годност и в съответствие с изискванията за категоризацията му съгласно правилата на Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА) като стадион от четвърта категория за целия срок на концесията;

 

3) да гарантират, че извършването на строежите и на строителните и монтажни работи за реконструкция и модернизация на Спортния комплекс ще се осъществява при съблюдаване на приложимите изисквания за тяхната безопасност и качество, чрез въвеждането на технически и функционални изисквания към включеното в Предмета на концесията строителство;

 

4) да гарантират безопасността и законосъобразността на спортните услуги, включени в Предмета на концесията, чрез въвеждането на изисквания относно:

извършване на спортни услуги при осигурени и гарантирани безопасни условия за опазване на живота и здравето на гражданите и на околната среда, и когато е изискуемо по закон – при медицинско осигуряване; и

– извършването на треньорски услуги само от лица, вписани в публичния регистър за треньорски кадри , воден от министъра на младежта и спорта.

 

5) да гарантират поддържането в наличност и качеството на спортните услуги, включени в Предмета на концесията, чрез въвеждането на изисквания относно:

осигуряване на условия за поддържане в наличност на спортните услуги, предоставяни в Обекта на концесия, и на непрекъснатост и високо ниво на качеството им, както и, при предвидените в закона предпоставки, на обществен достъп на гражданите и ползване на Обекта на концесия за реализиране на дейности, свързани с физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност;

– осигуряване на Система за управление на качеството на спортните услуги, включително чрез създаване на независими механизми за обратна връзка с потребителите на спортни услуги за събиране и анализ на предложенията, сигнали, похвали, оплаквания и др.под.

 

4.6. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА.

 

Критериите за възлагане на концесията и тяхната относителна тежест са:

 1. Размер на годишно концесионно възнаграждение с относителна тежест 40 на 100;
 2. Техническо предложение с относителна тежест 30 на 100, включващо:

2.1. План за развитие на Обекта на концесия, съдържащ Инвестиционна програма за строителство и поддържане на Обекта на концесия с график за реализиране на отделните етапи от инвестиционната програма;

2.2.Бизнес план;

2.3. Финансов план.

 1. Срок за изпълнение на задължителната инвестиционна програма с относителна тежест 30 на 100.

 

Законосъобразността на избраните критерии произтича от нормите на Закона за концесиите. Целесъобразността на предлаганите критерии и тяхната относителна тежест при оценка на предложенията на Участниците в процедурата се определят от Предмета на концесията, необходимостта от осигуряване качеството на строителството и строително-монтажните работи, чието извършване се възлага, необходимостта от извършване на инвестиции в Обекта на концесията, целите на концесията и справедливото разпределение на ползите от концесията между Концедента и Концесионера.

Най-висока относителна тежест е дадена на критерия „Размер на годишно концесионно възнаграждение“, чрез което е отчетен интересът на общината от получаване на насрещна престация за предоставеното право на експлоатация на обектите, която е гарантирана и не зависи от приходите на Концесионера.

Въвеждането на критериите за Техническо предложение (обхващащ качеството на три компонента на Техническото предложение – Плана за развитие на Обекта на концесия, Бизнес плана и Финансовия план) и за срок за изпълнение на задължителната инвестиционна програма е обосновано от целите на общината да:

1) възложи на икономически оператор качественото изпълнение на строителството и на строително-монтажните дейности по реконструкция и модернизация на стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи, включени в Предмета на концесията; и

2) да определи коя е икономически най-изгодната оферта при най-добро съотношение „качество-цена“.

 

Участниците в процедурата за определяне на Концесионер задължително следва да представят Техническото предложение, включващо следните компоненти:

2.1. План за развитие на Обекта на концесия, съдържащ Инвестиционна програма за строителство и поддържане на Обекта на концесия с график за реализиране на отделните етапи от инвестиционната програма;

2.2. Бизнес план;

2.3. Финансов план.

Планът за развитие трябва да включва подробна инвестиционна програма за изграждане на нови строежи и за реконструкция и основен ремонт на сградите и съоръженията за всяка година от срока на концесията, включително чрез изпълнение на задължителна инвестиционна програма до 9-та година на концесията на обща стойност не по-малка от 17 905 000 (седемнадесет милиона деветстотин и пет хиляди) лева и инвестиции в следните направления:

Направление на инвестицията от задължителната инвестиционна програма Краен срок за извършване
1. Изграждане на Южна трибуна на стадиона 2 година на концесията
2. Цялостен ремонт на тревното игрище До 2-та година на концесията
3. Цялостен ремонт на игрище с изкуствена трева До 2-та година на концесията
4. Цялостен ремонт на маломерно игрище с изкуствена трева До 2-та година на концесията
5. Завършване на строежа на общежитието и въвеждането му в експлоатация До 2-та година на концесията
6. Изграждане на трибуна „Бесика“ До 3-та година на концесията
7. Реконструкция на Източна трибуна До 3-та година на концесията
8. Ремонт на пътната инфраструктура До 7-та година на концесията
9. Реконструкция на централната трибуна До 9-та година на концесията

 

Извън задължителната инвестиционна програма Участниците са длъжни да предвидят инвестиции за поддържане на обектите за целия срок на концесията. Бизнес планът трябва да предоставя подробно цялостно описание на начина, по който Участникът предлага да управлява Спортния комплекс и да извършва спортни услуги и други стопански дейности, а Финансовият план – изчерпателно описание на начина, по който Участникът предлага да финансира своя Идеен план за развитие.

В допълнение към разгледаните три плана, Техническото предложение на Участниците следва да включва и Финансово-икономически модел на концесията, включващ анализ на паричните потоци на концесията и изчислена норма на възвръщаемост за Концесионера (FRR/K) за срока на концесията, както и текстова част с обяснения на прогнозата за очакваните приходи и разходи от дейностите, осъществявани в Обекта на концесия, ключовите допускания, използвани при изготвяне на прогнозите, заедно с тяхната обосновка, както и оценка на рисковете, свързани с финансовата стабилност на Концесионера и индикации за чувствителността на основните допускания към различни променливи фактори.

 

Що се отнася до въведения критерий „Срок за изпълнение на задължителната инвестиционна програма“, такъв срок следва да бъдат включен от Участниците в тяхното Техническо предложение, и по-конкретно – в Плана за развитие на Обекта на концесията, като крайният срок за изпълнение на тази програма не може да бъде по-дълъг от 9 години от влизане в сила на Концесионния договор. Целта на този критерий е да гарантира, че предвидените инвестиции за изпълнение на заложените в задължителната инвестиционна програма нови строежи и строително-монтажни дейности за реконструкция и основен ремонт на сградите и съоръженията в Обекта на концесията ще бъдат осъществени във времевите рамки, определени от Концедента за разумни и целесъобразни.

 

4.7. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

 

4.7.1. Класирането на допуснатите до оценка Оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Максималния брой точки, които Участникът може да получи, е 100 точки.

 

„Комплексната оценка“ се определя на база следните Критерии:

Критерий за възлагане на концесията

(наименование)

Максимално възможен бр. точки
Размер на годишно концесионно възнаграждение – КВ 40 точки
Техническо предложение – ТП 30 точки
Срок за изпълнение на задължителната инвестиционна програма – С 30 точки

 

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки Участник, е:

 

КО = КВ +ТП+С

 

4.7.2. Оценката /КВ/ на допусната Оферта по критерия „Размер на годишно концесионно възнаграждение се извършва от Комисията по следната формула:

Където:

“КВi” е оценката на Предложението на Участник   “i”;

“ПКВi” е процентът, като число т.е. без изчисляване на стойността му чрез делене на сто, от нетните годишни приходи от всички дейности в обекта на концесията, предложен от Участник “i”; и

“ПКВmax” е най-високият предложен в откритата процедура процент като число т.е. без изчисляване на стойността му чрез делене на сто, от нетните годишни приходи от всички дейности в обекта на концесията;

“МКВi” е минималният размер на годишно концесионно възнаграждение, предложен от Участник “i”; и

“МКВmax” е най-високият предложен в откритата процедура минимален размер на годишно концесионно възнаграждение.

Максимален брой точки по критерия – 40 точки, като получените оценки на участниците се закръгляват до цяло число.

Когато предложението за минимален размер на годишното концесионно възнаграждение е различно за различните години на концесията, МКВi се определя като средна стойност от предложенията на Участника за минималния размер на годишното концесионно възнаграждение за всички години от срока на концесията, за които е дължимо концесионното възнаграждение т.е. без срока на гратисния период.

 

4.7.3. Оценката /ТП/ на допусната Оферта по критерия „Техническо предложение“ се определя по скала от 100 точки. Оценяването на Техническото предложение се разделя на следните Компоненти и Основни критерии:

Компонент Получени точки Основни критерии
План за развитие (Р1) 0 до 45 ·      Структуриран характер на План за развитие, в съответствие с изискванията на Раздел VII.2, Клауза 2, буква “А” от Документацията за концесията.

·      Съгласуваност на представения Плана за развитие с Разработките по Финансовото предложение за променлива част на концесионното възнаграждение, Бизнес план и Финансов план.

·      Съответствие на представения Идеен план за развитие с условията на проекта на Концесионен договор.

·      Очаквани нива на изпълнение, свързани с предложените инвестиционна програма и инвестиционни проекти по отношение на:

(1)              Функционалност на предложената инвестиционна програма и инвестиционни разходи;

(2)              Осигуряване на качество на спортните услуги;

(3)              Осигуряване на надеждност, достъпност, поддръжка, безопасност, сигурност, здраве и околна среда.

Бизнес план (Р2) 0 до 20 ·      Структуриран Бизнес план, в съответствие с изискванията на Раздел VII.2, Клауза 2, буква “Б” от Документацията за концесията.

·      Съгласуваност на представения Бизнес план с Разработките по Финансовото предложение за променлива част на концесионното възнаграждение, Идейния проект за развитие и Финансовия план.

·      Съответствие с условията на проекта на Концесионен   договор.

·      Представено изложение на прилаганите в Бизнес плана допускания.

·      Очаквано изпълнение на Търговска програма за развитие на Спортния комплекс и на Програмата за качество на спортните услуги и за експлоатацията и поддръжката на Обекта на концесия.

 

Финансов план (Р3) 0 до 15 ·      Структуриран характер на Финансовия план, в съответствие с изискванията на Раздел VII.2, Клауза 2, буква “В” от Документацията за концесията.

·      Съгласуваност на представения Финансов план с Разработките по Финансовото предложение за променлива част на концесионното възнаграждение, Идейния план за развитие и Бизнес плана.

 

Максималният брой точки, който може да се получи за оценка на Техническото предложение, е 100 точки.

За всяка Качествена разработка от Техническото предложение:

 • На Участника се присъжда максималният брой точки, предвиден за оценка на Качествената разработка по всеки Компонент, въз основа на всеки Основен критерий, когато предложението:

а) съответства напълно на изискванията на Документацията за концесията, както и на приложимата нормативна уредба;

б) съдържа всички изискуеми мерки и елементи и предвижда осъществяването на всички дейности, предвидени по всеки определен Основен критерий от всеки Компонент, и е съобразено напълно с всички указания на Документацията за концесията относно изработването на Предложението;

в) съдържа ясно и детайлно описание на действията и мерките, които ще бъдат предприети от Участника за изпълнение на заложените цели;

г) съдържа мотивирано и обосновано описание на взаимовръзките и последователността на отделните действия и мерки;

д) налице е изчерпателно обосноваване на всички ключови аспекти при осъществяване на целите на Концесията, чрез съответния Основен критерий от всеки Компонент чрез предложените мерки, съгласно условията на проекта на Концесионен договор и приложимите законови изисквания;

е) налице са пълна обвързаност и съответствие между предвидените действия и мерките, предложени по всички Основни критерии и Компоненти, предмет на оценка.

 

 • На Участника се присъждат 75% (седемдесет и пет на сто) от максималния брой точки, предвиден за оценка на Качествените разработки по всеки Компонент, въз основа на всеки Основен критерий, когато предложението:

а) съответства в значителна степен на изискванията на Документацията за концесията, както и на приложимата нормативна уредба;

б) съдържа всички изискуеми мерки и елементи и предвижда осъществяването на всички дейности, предвидени по всеки определен Основен критерий от всеки Компонент, и е съобразено в значителна степен с всички указания, относно изработването на предложението, посочени в Документацията за концесията;

в) съдържа ясно описание на действията и мерките, които ще бъдат предприети от Участника за изпълнение на заложените   цели;

г) налице е взаимна обвързаност и съответствие между предвидените действия и мерките, предложени по всички Основни критерии и Компоненти, предмет на оценка.

 

 • На Участника се присъждат 50% (петдесет на сто) от максималния брой точки, предвиден за оценка на Качествените разработки по даден критерий или всеки Компонент, въз основа на всеки Основен критерий, когато предложението:

а) съответства частично на изискванията на Документацията за концесията, както и на приложимата нормативна уредба;

б) съдържа мерки и елементи и предлага осъществяването на дейности, предвидени по определен Основен критерий или Компонент, и е съобразено с дадените задължителни указания относно изработването на Предложението, посочени в Документацията за концесията;

в) съдържа описание на действията и мерките, които ще бъдат предприети от Участника за изпълнение на заложените критерии;

В горепосочените критерии:

Ясно“ следва да се разбира като обвързано с недвусмислени логически връзки, последователно, добре структурирано;

Детайлно“ следва да се разбира като подробно, изчерпателно, обстоятелствено, обстойно и в детайли.

Ако Техническо предложение получи поне 1 (една) [оценка] „0“ по Разработките по някои от компонентите на P1, P2 и Р3 по-горе, съответната Оферта ще бъде отхвърлена и съответният Участник се отстранява от участие.

4.7.4. Оценката /С/ на допусната Оферта по критерия „Срок за изпълнение на задължителната инвестиционна програма“ се извършва от Комисията по следната формула:

 

Сmin

С = ––– х 30, където

Сy

С е оценката на предложението за краен срок за изпълнение на всички инвестиции по задължителната инвестиционна програма;

Су е предложението на Участника за краен срок за изпълнение на всички инвестиции по задължителната инвестиционна програма;

Сmin е най-краткият краен срок за изпълнение на всички инвестиции по задължителната инвестиционна програма, предложен от Участник в процедурата.

Максимален брой точки по критерия – 30 точки, като получените оценки на частниците се закръгляват до цяло число.

 

V. ПРОГНОЗНИ ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ НА КОНЦЕСИЯТА. СРОК НА КОНЦЕСИЯТА.

 

5.1. ПРОГНОЗА ЗА РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА ИЛИ С ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ С ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА

 

5.1.1. Инвестиционни разходи

За целите на настоящия анализ е изготвен финансов модел за 35 годишен експлоатационен период. В него са определени минималните инвестиции по пера.

Концесионерът следва да извърши инвестиции за реконструкция и модернизация на обекта на концесия с минимален размер от 17 905 000 (седемнадесет милиона деветстотин и пет хиляди) лева за изпълнение на следната задължителна инвестиционна програма:

 

Направление на инвестицията от задължителната инвестиционна програма Краен срок за извършване
1. Изграждане на Южна трибуна на стадиона 2 година на концесията
2. Цялостен ремонт на тревното игрище До 2-та година на концесията
3. Цялостен ремонт на игрище с изкуствена трева До 2-та година на концесията
4. Цялостен ремонт на маломерно игрище с изкуствена трева До 2-та година на концесията
5. Завършване на строежа на общежитието и въвеждането му в експлоатация До 2-та година на концесията
6. Изграждане на трибуна „Бесика“ До 3-та година на концесията
7. Реконструкция на източна трибуна До 3-та година на концесията
8. Ремонта на пътната инфраструктура До 7-та година на концесията
9. Реконструкция на централната трибуна До 9-та година на концесията

 

Минималната инвестиционна програма е определена, отчитайки правата на бъдещия им ползвател и вижданията на Община Пловдив за тяхното развитие, както и възможността за осигуряване на естетическа външна среда и комфорт на гражданите и гостите на града.

За целите на финансовия анализ е предвидено, че инвестициите ще се извършат поетапно в срок до 9-та година от началото на концесията.

Първоначалните инвестиции са оценени на 17 905 000 лв. и са както следва:

Таблица 1. Първоначални инвестиции, в лева без ДДС

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ Първи етап
до 2-та год.
Втори етап
до 3-та год.
Трети етап
до 7-та год.
Четвърти етап
до 9-та год.
ОБЩО
I. Подготвителни работи 330 000     300 000 630 000
Събаряне и разчистване на старата южна трибуна 100 000
Проектиране, съгласуване и разрешения за завършване на строежа на общежитието 30 000
Премахване на двата крайни блока на източната трибуна 200 000
Премахване на стара козирка на централната трибуна 300 000
II. Строително-монтажни работи – сгради, и обзавеждане 2 598 000 6 900 000   3 100 000 12 598 000
Изграждане на южната трибуна, в т.ч.:  
– изграждане на нова трибуна 1 700 000  
– монтаж на козирка 200 000  
Цялостен ремонт на игрище с изкуствена трева, в т.ч.:  
– изграждане/ремонт на трибуни 25 000  
– изграждане на козирка 15 000  
– изграждане на съблекалня 50 000  
Цялостен ремонт на маломерно игрище с изкуствена трева, в т.ч.:
– изграждане/ремонт на трибуни 3 000
– ремонт на съблекалня 5 000
Завършване строежа на общежитието и въвеждането му в експлоатация, в т.ч.:  
– СМР жилищни площи 400 000  
– СМР столова 200 000  
Изграждане на трибуна „Бесика“, в т.ч.:  
– изграждане на сектора 1 300 000  
– изграждане на козирка 200 000  
Реконструкция на източната трибуна, в т.ч.:  
– реконструкция на съществуващия сектор 400 000  
– изграждане на пристройка 3 000 000  
– изграждане на козирка 2 000 000  
Реконструкция на централната трибуна, в т.ч.:  
– реконструкция на съществуващия сектор 400 000  
– преустройство на 1-ви и 2-ри етаж 1 300 000  
– изграждане на козирка 1 400 000  
III. Строително-монтажни работи – спортни съоръжения и инфраструктура 1 177 000 900 000 2 000 000 600 000 4 677 000
Цялостен ремонт на тревното игрище, в т.ч.:
– цялостна подмяна на тревната настилка 200 000
– изграждане на автоматична поливна система 15 000
– изграждане на дренажна система 25 000
– изграждане на осветление 20 000
Цялостен ремонт на игрище с изкуствена трева, в т.ч.:
– цялостна подмяна на тревна настилка и съоръжения 300 000
– ремонт на дренажна и осветителни инсталации 10 000
Цялостен ремонт на маломерно игрище с изкуствена трева, в т.ч.:
– цялостна подмяна на тревна настилка и съоръжения 35 000
– ремонт на дренажна и осветителни инсталации 2 000
Завършване строежа на общежитието и въвеждането му в експлоатация, в т.ч.:  
– обзавеждане жилищни площи 370 000  
– обзавеждане столова 200 000  
Оборудване на трибуна „Бесика“ 500 000
Оборудване на южната трибуна 400 000
Ремонт на пътната инфраструктура, в т.ч.:
– ремонт на централен вход, каси и охрана 200 000
– изграждане на нови паркинги 1 200 000
– ремонт на съществуващите алеи 600 000
Оборудване на централната трибуна 600 000
Общо инвестиционни разходи 4 105 000 7 800 000 2 000 000 4 000 000 17 905 000

 

Финансовите прогнози се направени за период от 35 години. През това време, в зависимост от амортизационните срокове на отделните активи, са предвидени инвестиции за подмяна и основни ремонти на обща стойност в размер на около 3 млн. лв.

5.1.2. Разходи за поддръжка и експлоатация.

Във финансовия модел са формирани оперативни разходи съобразно посочените групи услуги, и разходи, свързани с поддръжка и експлоатация на обектите като цяло. Прогнозите са извършени при цени, действащи към момента на изготвяне на анализа, без отчитане на инфлацията и без начисляване на ДДС.

Прогнозните разходи за срока на ползване са определени въз основа на анализа на съществуващи подобни обекти, капацитетите на оборудването и заетостта, действащи тарифи и нормативи.

 • Разходи за експлоатация и поддръжка на сградите и съоръженията на открито – тук са включени ежедневната и годишната поддръжка и текущи ремонти на сградите и оборудването, както и ежедневната и годишната поддръжка и текущи ремонти на игрищата и прилежащите площи, инфраструктурните системи, вода за поливане и др. Средногодишните разходи за целия срок на концесията са определени на 500 хил. лв.
 • Разходи за външни услуги – това са предимно дейности по поддръжката на сграден фонд и съоръжения, и за доставка на материали, които се възлагат на външни изпълнители. Те са в размер на 100 хил. лв. годишно.
 • Разходи за нает транспорт – 10 хил. лв. годишно.
 • Разходи за лагери – средствата, необходими за организиране на спортни лагери на футболните отбори – около 100 хил. лв. на година.
 • Разходи за персонал – разходите за трудови възнаграждения на заетия персонал, както и разходите за осигуровки, предвидени съгласно действащото законодателство. Годишните разходи за труд са в размер на 2 850 хил. лв.
 • Разходи за застраховки – застраховане на съоръженията и другите активи от вандализъм и кражби в размер на 50 хил. лв. годишно.
 • Разходи за електроенергия и ВиК – общо 80 хил. лв. на година.
 • Медицински разходи – тук влизат средствата за медицински прегледи и спортни масажи на играчите – 50 хил. лв. годишно.
 • Разходи за покупка на футболисти – 500 хил. лв. на година.
 • Други разходи – около 100 хил. лв. годишно.

 

Средните годишни разходи за целия прогнозен период са около 4 340 хил. лв. без ДДС и имат следната структура:

 

Фигура 1. Структура на оперативните разходи

Най-голям дял имат разходите за персонал – заплати и осигуровки – близо 66% от всички разходи.

Освен оперативните разходи, към разходите за дейността са включени и разходите за амортизационни отчисления. Годишните амортизации са определени при прилагане на системния линеен метод, като амортизационните норми за сградния фонд са 1,25% годишно, за спортните съоръжения – 4%. Средногодишният размер на амортизациите за срока на концесията е 188 хил. лв.

 

5.2. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ, КАКТО И ОТ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ С ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА.

 

Приходите от дейността са следните:

 • Продажба на билети – приходите са формирани при следните предположения: две футболни срещи средномесечно със запълняемост на стадиона 75% и средна цена на билета от 12 лв.;
 • Реклама – приходите са формирани от поставянето на рекламни съоръжения в спортния комплекс – рекламни билбордове, транспаранти и др. под.;
 • Продажба на фен артикули – на територията на комплекса има магазин за фен артикули, който също така предлага и продажби по интернет;
 • Приходи от наеми – тези приходи са формирани от отдаване под наем на търговски площи, разположени на територията на спортния комплекс;
 • Приходи от школи – приходите от школи са формирани при следните условия: 15 отбора със средно 35 играчи в различни възрастови групи всеки, и месечна такса в размер на 45 лв.;
 • Приходи от общежитието – стаи и апартаменти – след изграждането на общежитието то ще се предоставя на играчи и на семействата им, които не са от Пловдив, а при възможност ще се ползва и като хотел за външни лица. Приходите са формирани при следните условия: общо брой стай – 150, при цена на нощувка от 30 лв. и 5 бр. апартамента на цена от 50 лв., при средномесечна запълняемост от 75%.

Общият размер на прогнозните средногодишни приходи е около 5,6 млн. лв. за целия прогнозен период. Структурата на приходите средно за целия прогнозен период е показана на фигурата по-долу.

 

Фигура 2. Структура на приходите

От фигурата е видно, че приходите от продажби на билети за футболни срещи формират най-големия дял от общите приходи – над 44%.

 

5.3. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНЦЕСИЯТА.

Показателите, които са необходими за тестване на финансовите резултати от дейността на проекта, са:

 • Финансова нетна настояща стойност на инвестицията и на капитала (FNPV/C и FNPV/K);
 • Финансова вътрешна норма на възвръщаемост на инвестицията и на капитала (FIRR/C и FIRR/K);
 • Финансов срок на изплащане на инвестицията и на капитала (FPBP/C и FPBP/K);
 • Индекс на рентабилността (PI).

 

Норма на дисконтиране

Определянето на нетната настояща стойност се основава на метода на дисконтираните парични потоци. Приетата дисконтова норма се оценява като минимално очаквана от страна на инвеститора и се базира на определяне на средно претеглената стойност на капитала.

 

Норма на възвръщаемост на собствения капитал

Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е свързана с нивото на риск, поеман от инвеститора.

За определяне на нормата на възвръщаемост на собствения капитал е използван модела за оценка на капиталовите активи (МОКА). Според МОКА стойността на собствения капитал се разглежда като сбор на безрисковата норма на възвръщаемост, която се заплаща от всеки инвеститор, плюс рисковата премия, умножена по коефициента бета (β), и се изчислява по следната формула:

Re = Rf + β*(Rm-Rf)

където:

Re – стойност на собствения капитал;

Rf – безрисковата норма на възвръщаемост;

Rm – пазарна рискова премия;

(Rm-Rf) – рискова премия за собствения капитал ERP (Equity Risk Premium);

β – коефициент бета, измерващ съотношението между риска за пазарния сектор и пазарния риск.

Стойността на безрисковата норма на възвръщаемост е равна на дългосрочния лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) за 2017 г. По данни от статистиката на БНБ към края на 2017 г. Rf = 1,0198%.

Рисковата премия за собствения капитал (Rm-Rf) представлява сумата от базовата рискова премия за развити пазари на частни активи и премията за специфичния за риск на държавата. По данни на интернет страницата на Aswath Damodaran[9] към края на 2017 г. (Rm-Rf) = 7,27%.

От същият сайт е взет и коефициента β, който отразява риска на собствения капитал/акциите, свързан с конкретното предприятие или конкретен пазарен сектор. Коефициентът β на собствения капитал за пазара като цяло е равен на 1. Пазарните сектори с по-висока доходност и съответно риск от средния за пазара имат коефициентът β по-голям от 1 и съответно тези пазарни сектори с по-ниска доходност и риск имат коефициент β по-малък от 1. По данни обобщени и представени от Aswath Damodaran за 61 компании в Европа в областта на спорта и рекреацията, бета за сектора за 2017 г. е 0,84. Следва да се отбележи, че е използван лостовият коефициент β, който показва доходността само на собствения капитал на предприятието/сектора, като изчиства влиянието на структурата на капитала.

При така посочените параметри получената стойност на собствения капитал Re е следната:

Re = 1,0198% + 0,84 * 7,27% = 7,13%

 

Стойност на капитала

Цената на капитала се определя като средно претеглена стойност на капитала след облагане на база на прието за отношение собствен и привлечен капитал. За целите на анализа е приета структура на капитала 60:40.

Стойността на капитала е както следва:

WACC =[(1-g) * re] + [g * rd] * [1-t]

където:

WACC – средно претеглена стойност на капитала след облагане, %;

g – отношение на заемен капитал към общо собствен и заемен капитал;

re – стойност на собствения капитал след облагане, %;

rd – стойност на заемния капитал, %; Приета е средна стойност към 2016 г. в размер на 5%.

t – корпоративен данък, %

Среднопретеглената стойност на капитала е 6,08%.

WACC =(1-0,40)*7,13% +(0,40*5%)*(1 – 0,10) = 6,08%

 

Финансова нетна настояща стойност на инвестицията и капитала (FNPV/C и FNPV/K)

Един от най-важните критерии за финансовата ефективност на един проект е нетната настояща стойност (FNPV). Той представлява количествен израз на кумулативния ефект от направената инвестиция за целия планов хоризонт на проекта. Тъй като дисконтовата норма представлява алтернативна възможност за инвестиране, то нетната настояща стойност изразява чистия прираст на инвестирания капитал над нарастването, което би осигурила тази алтернативна инвестиция. Тогава интерпретацията на FNPV ще означава дохода за инвеститора, превишаващ минимално изискуемата възвръщаемост. В действителност, чистата настояща стойност отразява движението на всички направени разходи, превръщането на инвестициите в активи и влиянието на пазарната стойност върху общото състояние на капитала в края на плановия хоризонт.

В настоящия анализ нетната настояща стойност е положителна величина, макар и малка по относителна стойност, което означава, че кумулативният ефект от предвидената инвестиция, като цяло е също е положителен, или с други думи, приходите при отчитане на дисконтирането за целия планиран период са повече от сумарните разходи. При такива показатели може да се твърди, че проектът е ефективен и би бил привлекателен за инвеститора.

 

Финансова вътрешна норма на възвръщаемост на инвестицията и на капитала (FIRR/C и FIRR/K)

Вътрешната норма на възвръщаемост (FIRR) е вторият основен показател за оценка на финансовата ефективност на инвестиционните проекти. Той се дефинира с онази условно взета норма на дисконтиране, която изравнява сумите на дисконтираните чисти приходни и разходни парични потоци, породени от осъществяване на проекта, или FIRR е процентът на дисконтиране, който извежда нетната настояща стойност на проекта равна на нула. Тази норма е вътрешна за проекта и зависи единствено от паричните потоци, които го характеризират през целия срок на икономическия живот. В настоящия проект стойността на FIRR е положителна и e над дисконтовата норма, което също показва, че проектът би бил ефективен от финансова гледна точка.

 

Дисконтиран срок на откупуване на инвестициите и на капитала (FPBP/C и FPBP/K)

Срокът на дисконтирано откупуване на инвестициите е периодът от време, за който сумата на настоящите стойности на натрупващите се нетни парични потоци ще покрие сумата на настоящите стойности на инвестиционните разходи.

Срокът на дисконтираното откупуване показва за колко време от началото на инвестиционния период изцяло ще се възстанови инвестираният капитал (с отчитане на стойността на парите във времето), след което Концесионерът ще започне да получава печалбата от своята инвестиция. Колкото по-кратък е срокът на откупуването, толкова по-ефективен е проектът за Концесионера. В настоящия проект инвестициите (както първоначалните, така и тези, извършени през годините) се откупуват през 34-та година от прогнозния 35-годишен период. Срокът на откупуване на капитала на Концесионера е по-кратък – 21 години.

 

Индекс на рентабилността (PI)

Индексът на рентабилност е показател за качествата на инвестиционните проекти. Той се изчислява като съотношение между нетната печалба и приходите от дейността. Стойността му е в размер на 15%.

Показателите за икономическата ефективност на инвестицията и на капитала са представени в следващата таблица:

 

Таблица 2. Показатели за икономическата ефективност

Показател Мярка Стойност на

показателя за

инвестицията

Стойност на

показателя за

капитала

Дисконтова норма % 6,08% 7,13%
Финансова нетна настояща стойност (FNPV) хил.лв. 1 915 319 2 815 165
Финансова вътрешна норма на възвръщаемост (FIRR) % 7,24% 9,84%
Дисконтиран срок за откупуване (FPBP) години 34 21
Индекс на рентабилността(PI) % 15%

 

От направения по-горе финансово-икономически анализ следва заключението, че проектът е приемлив и печеливш от финансова и икономическа гледна точка – положителна стойност на FNPV, стойност на FIRR, по-висока от дисконтовата норма, и срок за откупуване по-малък от срока на концесията.

 

5.4. СРОК НА КОНЦЕСИЯТА.

Интересът от концесията за Общината се изразява в:

 • надеждна експлоатация на обекта;
 • получаване на справедливо концесионно плащане, обвързано с резултатите от извършваната дейност;
 • разкриване на нови работни места;
 • развитие на спорта.

 

Интересът от концесията за Концесионера се изразява в:

 • възвръщане на вложените инвестиции;
 • получаване на очаквано ниво на възвращаемост за вложените средства.

 

Срокът на концесията следва да гарантира заинтересованост в изпълнение на поетите задължения и от двете страни по договора. Той се определя от следните обстоятелства:

 • Обхват на договорената инвестиционна програма и размер на свързаните с нея разходи;
 • Възможности и срок на възвръщане на вложените от Концесионера средства, т.е. с получавана минимално очаквана възвръщаемост;
 • Срок на физическа амортизация на основните дълготрайни активи.

Минималната инвестиционна програма за спортния комплекс е в размер на 17 905 000 лв. и се очаква да бъде изпълнена през първите девет години на концесията. Дисконтираните годишни парични потоци при концесията показват срок на откупуване на инвестициите 34 год.

Срокът на концесията се определя и от необходимостта от постигането на минималната норма на възвръщаемост в рамките на целия проект. При така направените допускания и прогнози тя се постига при срок на концесията от 35 години.

Основавайки се на това и на съществуващата практика се предлага срок на концесията от 35 години.

 

5.5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА КОНЦЕСИЯТА

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия: „Прогнозната стойност на концесията се изчислява въз основа на обективен метод, посочен в Документацията за концесията. При изчисляване на прогнозната стойност на концесията възлагащите органи и възложителите отчитат, когато е приложимо, по-специално следното:

а)  стойността на всяка възможна опция и всяко удължаване на срока на концесията;

б) приходи от такси и глоби, заплащани от ползвателите на строителството или услугите, различни от събираните от името на възлагащия орган или възложителя;

в) плащания или всякакви финансови предимства под каквато и да е форма, предоставени на Концесионера от възлагащия орган или възложителя или от друг публичен орган, включително компенсация за изпълнението на задължение във връзка с обществена услуга и публични инвестиционни субсидии;

г)  стойността на безвъзмездните средства или всякакви други финансови предимства под каквато и да е форма, предоставени от трети лица за изпълнението на концесията;

д) приходи от продажба на активи, които са част от концесията;

е)  стойността на всички доставки и услуги, предоставени на разположение на Концесионера от възлагащите органи или възложителите, при условие че са необходими за изпълнението на строителството или предоставянето на услугите;

ж) всякакви награди или плащания на кандидатите или оферентите.“

 

Прогнозната стойност на концесията за Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи е изчислена като общия оборот на Концесионера (без ДДС) при експлоатацията на обекта на концесия, получен като сума от всички приходи от предоставяне на услугите, при отчитане на следните основни допускания:

 • Срок на концесията – 35 год.;
 • Концесионерът ще получи право да реализира приходи от извършване на стопански дейности в обекта на концесия.
 • Прогнозни приходи, които Концесионерът ще получава от извършването на дейности, свързани с ползването на обекта на концесия.

 

Прогнозната стойност на концесията е изчислена без приспадане на прогнозните разходи, които Концесионерът ще извърши при експлоатацията и управлението на обекта на концесия.

 

Таблица 3. Изчисляване на прогнозната стойност на концесията

Показател, източник на приход Стойност на концесията в лева
Прогнозни приходи от експлоатацията на спортния комплекс, включващи приходите на бъдещия концесионер от:
·       Продажба на билети 35 893 764
·       Реклама 12 933 012
·       Продажба на фен артикули 3 592 503
·       Приходи от наеми 5 748 005

 

·       Приходи от школи 4 073 899
·       Приходи от общежитието – стаи 17 141 871
·       Приходи от общежитието – апартаменти 952 326
ОБЩО: 80 335 380

 

Изискуемата възвръщаемост от инвестирания капитал е определена за подходящата норма на дисконтиране и минимално ниво на възвръщаемост за концесията. В анализа е аргументирана изискуемата възвръщаемост, която е в размер на 6,08%.

 

Изчислената прогнозна стойност на концесията е в размер на 80 335 380 лева, което я определя като концесия с трансграничен интерес.

 

VI. ПРОГНОЗНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСТРУКЦИИ

6.1.УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА

6.1.1. Посочване на условията за осъществяване на концесията

Концесията се осъществява с осигурени от Концесионера средства и при поемане от негова страна на оперативния и строителния риск при следните условия:

 1. Поддържане в наличност на спортните услуги и осигуряване за срока на концесията на тяхната непрекъснатост и ниво на качество в съответствие с Концесионния договор.
 2. Извършване на строителството чрез проектиране и изпълнение на нови строежи и проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция и основен ремонт на съществуващи строежи съгласно задължителната инвестиционна програма.
 3. Управление и поддържане на Обекта на концесията в експлоатационна годност за срока на концесията.
 4. Върху обекта на концесия Концесионерът може и е задължен да извършва спортни услуги съгласно Концесионния договор, като осигурява равен достъп на всички ползватели до тях и като спазва условията за предоставянето им.
 5. Изпълнение на предложения от Участника, определен за Концесионер, размер на инвестициите.
 6. Изпълнение на предложените с Офертата на Участника, определен за Концесионер, планове, неразделна част от Концесионния договор.
 7. Плащане от Концесионера на Концедента на годишните концесионни възнаграждения съгласно офертата на Участника, определен за Концесионер.
 8. Концесионерът застрахова Обекта на концесията за своя сметка за всяка година от срока на концесията, в съответствие с действащото законодателство и с клаузите на Концесионния договор.
 9. Концедентът е собственик на всички приращения и подобрения, изградени трайно върху територията на Обекта на концесията.
 10. Спазване на изискванията на законодателството и на изискванията, определени от компетентните държавни органи, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, живота и здравето на гражданите, околната среда, защитените територии, зони и обекти и обществения ред.
 11. Спазване на задълженията, поети по международни договори, по които Република България е страна.
 12. За срока на концесията Концесионерът определя размера и събира таксите за спортни услуги, както и приходите от другите услуги и търговски дейности.
 13. Предназначението на Обекта на концесия не може да се променя.
 14. Непрехвърляемост на правата и задълженията по Концесионния договор, освен при условията и по реда, определени с Концесионния договор. Концесионерът няма право да се разпорежда с Обекта на концесията и свързаните с него права и задължения или да обременява Обекта по какъвто и да е начин, освен в случаите, при условията и по реда, предвидени с Концесионния договор.
 15. Концесионерът няма право да извършва или да предоставя за извършване в Обекта на концесия хазартни игри и дейности.
 16. При изпълнение на концесията Концедентът и Концесионерът спазват разпоредбите на действащото законодателство в съответствие с клаузите на Концесионния договор.
 17. Концедентът не дължи на Концесионера компенсации по чл. 32 от Закона за концесиите.
 18. При прекратяване на Концесионния договор поради изтичане на срока на концесията Концесионерът няма право на обезщетение.
 19. При предсрочно прекратяване на Концесионния договор поради причина, за която някоя от страните отговаря, същата дължи обезщетение в съответствие с действащото законодателство и предвиденото в клаузите на Концесионния договор.
 20. Отношенията между страните при предсрочно прекратяване на Концесионния договор се уреждат с Концесионния договор.
 21. Икономическият баланс ще се счита за нарушен, когато:
  • в резултат от промени в законодателството или от акт на регулаторен орган са се променили условията за финансиране, строителство, управление или поддържане на Обекта на концесията и/или условията за предоставяне на услугите;
  • в резултат от непреодолима сила трайно се преустановят дейности по Договора;
  • погине целият или част от Обекта на концесията или настъпи обективна невъзможност за неговото ползване по предназначение, освен в случаите, когато погиването или обективната невъзможност се дължи на виновно действие или бездействие на Концесионера;
  • възникне опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред.
 1. Концесионерът е длъжен да осигурява обществен достъп на гражданите и ползване на обекта на концесия за реализиране на дейности, свързани с физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност от лицата по чл.103, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, като им предоставя за безвъзмездно ползване Обекта на концесия или отделни спортни обекти и/или съоръжения в него за определено време, но не по-малко от 1 час в рамките на еднократно посещение и не по-малко от 10 дни в рамките на една календарна година. Редът за осигураване на обществения достъп и безвъзмездното ползване на обекта от лицата по чл.103, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта се определя в Концесионния договор.
 1. Прогнозната цена на спортните и свързаните с тях други стопански услуги, включени в Предмета на концесията, е както следва:

 

Вид услуга Цена на съответната услуга
 

Продажба на билети за спортни мероприятия – футболни срещи

 

 

12 лв./човек

 

Треньорски услуги – футболни школи

 

 

45 лв./човек на месец

Приходи от стаи в общежитията в Спортния комплекс – стадион „Локомотив“ 30 лв./нощувка
Приходи от апартаменти в общежитията в Спортния комплекс – стадион „Локомотив“ 50 лв./нощувка
 1. Отпадъците, образувани по време на строителството и експлоатацията на Обекта на концесията, се управляват съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

6.1.2. Обосновка на условията за осъществяване на концесията

Така формулираните условия за осъществяване на Концесията са определени с оглед особеностите на Обекта и Предмета на концесията, изискванията на приложимото законодателство и целите, които Концедентът се стреми да постигне чрез възлагането на концесията. Като условия на концесията са изведени най-важните задължения, които концесионерът поема с възлагането на концесията, и които са предопределени от предмета на концесията. Те определят същността на концесията. Такива са изискванията за извършване на строителството и предоставяне на услугите, включени в предмета на концесията. Част от условията са свързани с изискванията на действащото законодателство по отношение на договорите за концесията, включително относно и изискванията в екологичната, социалната и трудовата сфера и поетите от държавата задължения по международни споразумение. Условието за застраховане от Концесионера на Обекта на концесията произтича от разпоредбите на приложимото законодателство в областта на застраховането. Изискванията към тази застраховка са подробно предвидени в чл. 12 от Концесионния договор. В Концесионния договор е посочено, че през целия Срок на договора Концесионерът следва да застрахова и поддържа подходяща и достатъчна за извършваната дейност застраховка на сградите, включени в Обекта на концесия, за своя сметка в полза на Концедента (ползващо се лице) в съответствие с действащото законодателство, при предварително одобрение на всички условия по договора за застраховка от Концедента.

Концедентът (кметът на община Пловдив) е определен за ползващо се лице с оглед на факта, че концесионната територия и Обектът на концесията представляват общинска собственост.

Що се отнася до рисковете, за които Концесионерът следва да поддържа застраховката на сградите, включени в Обекта на концесия, тези рискове са определени съобразно характера на сградите, включени в Обекта на концесия, на дейностите, които ще се извършват в тях, и на услугите, които ще се предоставят в тях. Поради тази причина в Концесионния договор е посочено, че поддържаната от Концесионера застраховка трябва да включва, но да не се ограничава до:

а) застраховка „Имущество“ (за да се гарантира стойността на сградите, включени в Обекта на концесията, и да се обезпечат рисковете от тяхното увреждане или унищожаване);

б) застраховка „Гражданска отговорност“ към трети лица (за да се обезпечат евентуалните вреди, които биха могли да бъдат нанесени при извършването на строителството и експлоатацията на Обекта); и

в) застраховка „Отговорност на работодателя“ (за да се осигури спазването на задълженията, произтичащи от трудовото законодателство).

 

6.2. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

 

 

Основните права и задължения на страните са изведени на базата на извършения с концесионните анализи преглед на нормативната уредба и на направените с анализите констатации, изводи и препоръки. При определяне на основните права и задължения изцяло са съобразени разпоредбите на ЗК, Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и други действащи нормативни актове, относими към дейностите по концесията.

 

 

6.2.1. Основни права на Концесионера:

 1. да експлоатира Концесионните дейности, които включват:

а) изключителното право да определя и събира в своя полза цените на спортните услуги, които предоставя на ползвателите в Обекта на концесията, при спазване на разпоредбите на Концесионния договор;

б) на свой риск да изпълни проектиране и изпълнение на строеж и на строителни и монтажни работи за реконструкция и основен ремонт на обекти и съоръжения в концесионната територия съгласно инвестиционната си програма в съответствие с чл. 31, ал. 5 от Закона за концесиите;

в) да експлоатира Спортните услуги, предоставяни в Обекта на концесия, при поемане на търговския и оперативния риск от това в съответствие с чл. 31, ал. 2 – 4 от Закона за концесиите;

г) да извършва всяка друга дейност или бизнес, които посочи в своя Бизнес план или за която извести на Концедента, че ще извършва за увеличаване на Търговските приходи, генерирани в Обекта на концесия, и ако това се изисква съгласно условията на Концесионния договор, за която Концедентът даде своето предварително съгласие (което не може да бъде забавяно или отказвано неоснователно);

 1. съгласно условията на Концесионния договор да отдава под наем отделни части от Обекта на концесия на трети лица за извършването в тях на спортни, рекреационни и актракционни услуги, като определя по собствена преценка цените за това;
 2. да получи и ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписване на Концесионния договор техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация за концесионната територия и Обекта на концесия;
 3. да изисква и да получава необходимото съдействие от Концедента при осъществяване на правата си по Концесионния договор и в случаите, когато е налице нарушаване на правата му от трети лица;
 4. да използва подизпълнители при изпълнението на Концесионния договор, в случай че в Офертата си е посочил дела и видовете дейности от Предмета на концесията, които ще се изпълняват от подизпълнители;
 5. при изпълнение на Концесионния договор Концесионерът има правата на възложител по смисъла на Закона за устройство на територията и в случаите, когато Обектът на концесията и принадлежностите му са собственост на община Пловдив;
 6. при предсрочно прекратяване на Концесионния договор по вина на Концедента да получи дължимото обезщетение в размер на сумата на невъзстановените разходи на Концесионера за инвестиции в Обекта на концесията, намалени със сумата, съответстваща на определената с финансово-икономическия модел норма на възвръщаемост за Концесионера за целия срок на договора, но не повече от пазарната стойност на извършените от Концесионера инвестиции в Обекта на концесията към датата на прекратяване на договора.

 

6.2.2. Основни задължения на Концесионера:

 1. на свой риск, в съответствие с Действащото законодателство и при условията и по реда на Концесионния договор да изпълни предвидените строеж и строителни и монтажни работи за реконструкция и основен ремонт на обекти и съоръжения в концесионната територия съгласно инвестиционната си програма в съответствие с чл. 31, ал. 5 от Закона за концесиите;
 2. да предоставя спортните услуги, включени в Предмета на концесията, и да ги управлява и поддържа в наличност за срока на Концесионния договор, като осигурява тяхната непрекъснатост и нивото им на качество и изпълнява предложения от него Бизнес план, част от Офертата му за участие в процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесията;
 3. като се съобразят предвидените в Концесионния договор ограничения, да не извършва в Обекта на концесия други дейности, освен определените в Концесионния договор;
 4. да поеме строителния, оперативния и търговския рискове при извършване на Концесионните дейности, включително рисковете, свързани с приходите, при спазване и в съответствие с условията на Концесионния договор и Закона за концесиите.
 5. да заплаща на Концедента дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в Концесионния договор;
 6. да извърши инвестиции в Обекта на концесията съгласно инвестиционна програма за строителство и поддържане на Обекта на концесия, включена в Офертата си, и да изработва и представя за одобряване от кмета на Община Пловдив годишни инвестиционни програми въз основа на инвестиционната програма по ред, определен с Концесионния договор;
 7. да изпълнява или да осигури изпълнението на направените Предложения за участие в процедурата за определяне на Концесионер;
 8. съгласно предвиденото в Офертата си да осигурява обществен достъп на гражданите и ползване на Обекта на концесия за реализиране на дейности, свързани с физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност от лицата по чл. 103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта Дните и часовете за обществен достъп до Обекта се определят по взаимно споразумение на страните, като се отчитат предварително планирани от Концесионера спортни мероприятия, а при непостигане на съгласие – едностранно от Концедента;
 9. да застрахова Обекта на концесия за своя сметка в полза на Концедента за всяка година от срока на концесията, в съответствие с действащото законодателство и Концесионния договор;
 10. да поддържа банкови гаранции за срока на концесията за изпълнение на задължението си по Концесионния договор;
 11. да осигурява по всяко време достъп на Концедента до Обекта на концесията и да предоставя на кмета на Община Пловдив или на определени от него или с нормативен акт длъжностни лица отчети и информация за изпълнението на инвестиционната програма и на другите си задължения по Концесионния договор, да им оказва необходимото съдействие за осъществяването на текущ контрол за изпълнение на Концесионния договор, включително като им предоставя информация и документация, свързана с Обекта на концесия;
 12. да представя на Концедента годишни програми за изпълнение на Програмата за качество на спортните услуги и за експлоатация и поддръжка на Обекта на концесия, включително и обобщение на получените от потребителите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, събрани чрез механизмите за обратна връзка с потребителите, които поддържа;
 13. да осигурява достъп до Обекта на концесията на компетентните държавни органи и/или на определени от Концедента длъжностни лица, когато това се налага за извършването на неотложни работи или за защита на обществения ред и сигурност, или за опазването на околната среда и водите;
 14. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване на Обекта на концесията или на части от него от трети лица, определени от Концедента, без право на обезщетение за това, по реда на този Концесионния договор;
 15. да води аналитично счетоводство за всички дейности, свързани с изпълнението на Концесионния договор, включително да изготвя Годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит;
 16. да съгласува предварително с Концедента извършването на подобрения в Обекта на концесия, които не са предвидени в Инвестиционната програма, и да ги извършва след получаване на одобрението му;
 17. да осъществява за своя сметка всички текущи ремонти, гарантиращи доброто експлоатационно състояние на Обекта на концесия; поддържането на обектите, включени в Обекта на концесия, трябва да осигурява в края на срока на концесията наличие на сгради и съоръжения в експлоатационна годност, достатъчна за извършване на услугите и стопанските дейности съгласно тяхното предназначение;
 18. през целия срок на да извършва и да финансира всички действия, необходими за спазване изискванията за опазване на околната среда и водите, ограничаване на праховите емисии по време на предвидените строеж и строителни и монтажни работи за реконструкция и основен ремонт на обекти и съоръжения в концесионната територия, осигуряване на разделно събиране на отпадъците, образувани по време на строителството и експлоатацията на Обекта на концесията, и на здравословни и безопасни условия на труд и за обучение на персонала, зает с предоставянето на услугите и другите стопански дейности;
 19. да предприема необходимите действия по реда на Приложимото екологичното законодателство за предвидените за изпълнение дейности, включени в Предмета на концесията, представляващи инвестиционно предложение, което може да бъде разрешено само след одобряване съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за биологичното разнообразие;
 20. да осигурява водене и съхраняване на документацията и защита на информацията във връзка с изпълнението на Концесионния договор;
 21. да уведомява незабавно Концедента и компетентните ведомства за обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред;
 22. да представя на Концедента в срок до 1 юли на следващата година копие от годишния финансов отчет за предходната година, заверен от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит;
 23. да представя на Концедента годишен доклад за изпълнение на Концесионния договор до 15 април на следващата година;
 24. да уведомява незабавно Концедента, министъра на културата и министъра на туризма, директора на регионалния музей и регионалния инспекторат по опазване на културното наследство, когато при осъществяване на концесията се открият находки, които имат признаци на паметници на културата; в тези случаи Концесионерът е длъжен да спре незабавно дейността и да предприеме незабавни действия по обезопасяването на находката;
 25. при прекратяване на Концесионния договор да предаде на Концедента Обекта на концесията в експлоатационна годност в състояние, при условия, по ред и в срокове, определени с Концесионния договор;
 26. при прекратяване на Концесионния договор да предаде на Концедента цялата техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация и информация, свързана с Обекта на концесията;
 27. при наличие на опасност и/или настъпване на екологични щети вследствие на свое действие и/или бездействие незабавно да информира съответния компетентен орган по чл. 6, т. 2 – 4 от ЗОПОЕЩ, както и да предприеме всички необходими и приложими мерки съгласно условията и по реда, предвидени в ЗОПОЕЩ. Съгласно подробно предвидените в Концесионния договор „Условия и ред за финансиране на отстраняването на нанесени екологични щети“, Концесионерът има задължение да финансира отстраняването на нанесените екологични щети, настъпили след началната дата на концесията в резултат на изпълнението на строителството и/или услугите, включени в Предмета на концесията.

 

6.2.3. Основни права на Концедента:

 1. да изисква изпълнение на изпълнение на задълженията на Концесионера, поети с Концесионния договор, в това число на задължението за:

1.1. качествено изпълнение на включените в Предмета на концесията строеж и на строителни и монтажни работи за реконструкция и основен ремонт на обекти и съоръжения в концесионната територия съгласно инвестиционната му програма, съгласно разпоредбите на действащото законодателство и на предложението му за участие в процедурата за определяне на Концесионер;

1.2. предоставяне на спортните услуги, свързани с предоставяне на спортни обекти и съоръжения или осигуряване на други подходящи условия за практикуване на физическа активност, физическо възпитание и спорт, включени в Предмета на концесията, и за осигуряване на тяхната непрекъснатост и на ниво на качеството им в съответствие с клаузите на Концесионния договор;

 1. да получава дължимото концесионно възнаграждение при условията и в сроковете, определени в Концесионния договор;
 2. да се ползва от банковите и други гаранции, дадени от Концесионера, в съответствие с Концесионния договор;
 3. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на Концесионера по Концесионния договор и условията на концесията;
 4. да получава отчети и информационни доклади от Концесионера по изпълнението на Концесионния договор и да има достъп до Обекта на концесията и до документацията на Концесионера за осъществяване на контролните си правомощия при условия и по ред, определени с Концесионния договор;
 5. да получава от Концесионера доклади за изпълнение на Концесионния договор за всяка изтекла година от срока на концесията до 15 април на следващата година, както и при поискване – доклади и информация за изпълнение на отделни задължения по Концесионния договор;
 6. да получава от Концесионера годишни програми за изпълнение на Програмата за качество на услугите, експлоатация и поддръжка на Обекта на концесия, включително и обобщение на получените от потребителите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, събрани чрез механизмите за обратна връзка с потребителите, поддържани от Концесионера;
 7. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да използва и посочи трети лица, които временно да използват Обекта на концесия или части от него съгласно Концесионния договор;
 8. да прекрати едностранно Концесионния договор при неизпълнение от страна на Концесионера в случаите по чл. 18 от Концесионния договор;
 9. след прекратяване прекратяване на Концесионния договор да получи обратно Обекта на концесия и цялата техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация, свързана с него и неговата експлоатация при условия, в срокове и по ред, определени в чл. 20 от Концесионния договор.

 

6.2.4. Основни задължения на Концедента:

 1. да предаде на Концесионера концесионната територия и Обекта на концесия при условия и ред, определени с Концесионния договор;
 2. при предсрочно прекратяване на концесията да заплати на Концесионера обезщетение съгласно действащото законодателство;
 3. да не предоставя концесия върху Обекта на концесия на трето лице за срока на Концесионния договор;
 4. да оказва необходимото съдействие на Концесионера в рамките на своите правомощия във връзка с правата и задълженията на Концесионера по Концесионния договор;
 5. по никакъв начин, пряк или косвен, да не възпрепятства ползването на Обекта на концесия от Концесионера, включително с действия или дейности, възпрепятстващи свободния достъп до него, както и да не допуска извършването на други дейности в съседни имоти, собствени на Концедента, които възпрепятстват нормалната експлоатация на Обекта на концесия;
 6. да представи на Концесионера наличната техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация, както и други данни и информация, притежавани от него, които се изискват за целите на реконструирането, ремонта и управлението на Обекта на концесия, както и да уведомява Концесионера за всички промени или допълнения, свързани с наличната информация. Концедентът е длъжен да предава на Концесионера копия от наличните документи след писмено искане от Концесионера;
 7. да осигурява водене и съхраняване на документацията във връзка с изпълнението на Концесионния договор;
 8. да се произнася по представената от Концесионера годишна инвестиционна програма в срок до 2 месеца от получаването й, включително да я одобри в съответствие с Концесионния договор; в случай, че Концедентът не се произнесе в този срок, се счита, че той е одобрил годишната инвестиционна програма;
 9. да предоставя на Концесионера необходимото съдействие в случай на неправомерни действия от страна на трети лица;
 10. да спазва всички изисквания за опазване на околната среда съгласно Приложимото екологичното законодателство, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, както и международните и вътрешните изисквания за безопасност в областите, които се засягат от предмета на Концесионния договор, доколкото тези изисквания се отнасят до Концедента;
 11. Съгласно подробно предвидените в Концесионния договор „Условия и ред за финансиране на отстраняването на нанесени екологични щети“ Концедентът има задължение да финансира отстраняването на всички екологични щети, съществуващи преди началната дата на концесията в Концесионната територия и произтичащи пряко от действията му.

 

6.3. КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

При условия и по ред, определени в Концесионния договор, Концесионерът дължи на Концедента следното концесионно възнаграждение:

 1. Еднократно концесионно възнаграждение в размер 10 000 (десет хиляди) лева, без ДДС, или 12 000 (дванадесет хиляди) лева с ДДС, дължимо при подписването на Концесионния договор и платимо по начин, определен в същия договор.
 2. Годишно концесионно възнаграждение съгласно Офертата на Участника в процедурата, определен за Концесионер, но не по-малко от 1,25 % (един процент и двадесет и пет стотни) от нетните годишни приходи и не по-малко от 70 000 (седемдесет хиляди) лева, без ДДС.
 3. Концесионерът не дължи годишно концесионно възнаграждение за първите три години от срока на концесията.
 4. Годишното концесионно възнаграждение е дължимо на една годишна вноска, платима по банков път, при условия и по ред, определени с Концесионния договор.

Стойностите на концесионното възнаграждение са определени въз основа на Финансово-икономически анализ, изготвен в съответствие с изискванията на Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, При определяне на минималните стойности на процента от нетните годишни приходи и минималния размер на годишно концесионно възнаграждение, които могат да бъдат предложени от участниците в процедурата, е отчетено състоянието на обекта на концесията, необходимостта от инвестиции в него и запазване на баланса на концесията при разпределението на икономическата и финансовата изгода от концесията между концедента и концесионера.

6.4. ГАРАНЦИИ НА КОНЦЕСИОНЕРА

В Концесионния договор е предвидено осигуряване на гаранции от страна на концесионера за изпълнение на задълженията му по изпълнение на инвестиционната програма, плащането на концесионното възнаграждение и другите задължения по договора за концесия. Целта от въвеждането на тези гаранции и създаване на механизъм за лесно реализиране на правата на концедента по Концесионния договор в случаите ва неизпълнение на задълженията от страна на концесионера.

 1. Концесионерът представя и поддържа при условия и по ред, определени с Концесионния договор, потвърдена безусловна неотменяема банкова гаранция за изпълнение на предложената инвестиционна програма, издадена от банка, одобрена от концедента, в размер на 1 на сто от стойността на планираните инвестиции за съответната година при условия и срок, определени с Концесионния договор.
 2. Концесионерът представя и поддържа при условия и по ред, определени с Концесионния договор, безусловна неотменяема банкова гаранция за гарантиране изпълнението на задължението за плащане на годишното концесионно възнаграждение и за всички други задължения, които не са обезпечени с гаранцията по т.1, в размер на 2 000 (две хиляди) лева за първите три години от срока на концесията, а за всяка следваща година от срока на концесията в размер на 10 000 (десет хиляди) лв.
 3. Концесионерът дължи неустойки при пълно неизпълнение, при забавено и/или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят с концесионния договор.
 4. Във всички случаи на неизпълнение от страна на Концесионера Концедентът има право да търси освен определените неустойки и лихви и обезщетение по общия ред съгласно действащото законодателство.

 

6.5. КЛАУЗА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА КОНЦЕСИЯ

 

В съответствие на разпоредбите на чл.123, чл.137 и чл.138 от Закона за концесиите в Концесионният договор са заложени определените от закона хипотези, при които е възможно да настъпи нарушаване на икономическия баланс на концесията.

 

При нарушаване на икономическия баланс на концесията всяка от страните по Концесионния договор може да поиска неговото изменение или допълнение за възстановяване на икономическия баланс чрез:

а) намаляване или удължаване на срока на концесията или

б) промяна на размера на годишното концесионно възнаграждение.

 

При преразглеждане на Концесионния договор чрез удължаване на срока на концесията общият срок на всички допустими удължавания на срока не може да бъде повече от една трета от определения срок на концесията от 35 години.

Предвидената клауза за преразглеждане е в пълно съответствие с изискванията на Закона за концесиите.

 

6.6. ПРАВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИЯТА И ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ

При извършване на включените в Предмета на концесията строеж и строителни и монтажни работи за реконструкция и основен ремонт на обекти и съоръжения в концесионната територия, както и при извършването на текущ ремонт на Обекта на концесия Концесионерът има правото да наема подизпълнители за извършване на отделни дейности, за които е посочил в Заявлението за участие в процедурата, че ще бъдат възложени на подизпълнител. Договор за подизпълнение може да се сключи само с лице, за което не е налице основание за изключване по чл.60, ал.2 от Закона за концесиите. Концесионерът отговаря солидарно с подизпълнителя за изпълнение на дейностите, възложени с договора за подизпълнение.

При експлоатацията на Обекта на концесията Концесионерът има право да отдава под наем части от Обекта на концесията, свързани с предоставяните услуги, в съответствие с действащото законодателство и при условия и по ред, определени с Концесионния договор.

Предвидените формулировки са изцяло в съответствие с разпоредбата на чл.133 от Закона за концесиите.

 

VII. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ПОД ФОРМАТА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА КОНЦЕСИЯТА ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

 

Законът за концесиите допуска Концедентът да извършва плащания към Концесионера в следните случаи (чл.32, ал.2 от ЗК):

 1. когато за предоставяните от Концесионера услуги не се дължат преки плащания от потребители или от други лица, или ако се дължат такива плащания – не е предвидено Концесионерът да ги получава;
 2. когато се цели постигане на социално приемлива цена на услугите, предоставяни от Концесионера;
 3. при държавно регулирани цени на услугите, които се предоставят от Концесионера.

При концесията на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ и прилежащите му площи се предвижда Концесионерът да събира всички приходи от потребителите на услуги, които ще предоставя чрез Обекта на концесия, т.е. да получава преките плащания от потребителите. Цените на услугите, които Концесионерът ще предоставя, не се регулират от държавата и концесията не цели постигане на социално приемлива цена на тези услуги. С оглед на това чрез концесията Концесионерът на Спортен комплекс – стадион „Локомотив“ няма да получи финансова подкрепа под формата на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на разходи за концесията чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. Това не изключва възможността Концесионерът да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фондовете на Европейския съюз, като в рамките на съответната процедура следва да бъдат спазени правилата за държавните помощи.

 

В заключение, за настоящата процедура не е предвидена възможност за получаване на финансова подкрепа под формата на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, поради което за откриването на процедурата не е необходимо положително становище по обосновката на концесията от съответния управляващ орган (чл. 71, ал. 2 от ЗК).

[1] UEFA – Union of European Football Associations

[2] Установен с Делегиран регламент (ЕС) 2017/2366 на Комисията от 18 декември 2017 година за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки.

[3] „Законодателство на държавата, в която кандидатът или участникът е установен“ е за:

а) физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 от Кодекса на международното частно право;

б) юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 от Кодекса на международното частно право;

в) група от икономически оператори – правото на държавата на участника, който представлява групата, или водещия партньор.

 

[4] „Тежко професионално нарушение“ е нарушение от икономически оператор на приложимите законови или подзаконови разпоредби или етични стандарти на професията, към която принадлежи, както и на правата върху интелектуалната собственост.

 

[5] „Свързани лица“ са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия – до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство – до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съпружеско съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;

з) дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината, в това дружество.

 

[6] „Юрисдикции с преференциален данъчен режим“ са държавите/териториите, които не са държави – членки на Европейския съюз, и не обменят информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия:

а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия;

б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната държава/територия отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване;

в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България.

Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и се обнародва в „Държавен вестник“.

 

[7] „Сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установене процедура, сходна на несъстоятелност или ликвидация по смисъла на Търговския закон, при която активите на икономическия оператор се управляват от ликвидатор, от синдик или от съда, когато има споразумение с кредиторите и стопанската му дейност е прекратена, или друго съгласно националното законодателство на икономическия оператор.

 

[8] „Конфликт на интереси“ е наличието на частен интерес от възлагането на концесията по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за концедента, служители на концедента или други лица, които участват в организирането и провеждането на процедурата за определяне на Концесионер или могат да повлияят на резултата от нея.


 

 

 

 

 

 

О Б О С Н О В К А

 

ПО

ЧЛ. 58 ОТ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ

 

ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА строителство на Футболен тренировъчен комплекс в град Пловдив, район Тракия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдържание:

І. ВЪВЕДЕНИЕ. 3

ІІ. ЦЕЛИ НА КОНЦЕСИЯТА.. 3

ІІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯ. ВИД НА КОНЦЕСИЯТА. 3

3.1. КОНЦЕСИОННА ТЕРИТОРИЯ И ОБЕКТ НА КОНЦЕСИЯТА.. 3

3.2. ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА.. 4

3.3. ВИД НА КОНЦЕСИЯТА. 6

 1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР 8

4.1. УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА. 8

4.2. EДИН КОМПЛЕКТ ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА НА УЧАСТНИК. БЕЗ ВАРИАНТИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО И ОФЕРТАТА. 8

4.3. ОСНОВАНИЯТА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ. 9

4.4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЕРАТИВЕН ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СПОРТЕН ОБЕКТ И ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ. 12

4.5. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ. 14

4.6. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА. 15

4.7. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 17

 1. ПРОГНОЗНИ ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ НА КОНЦЕСИЯТА. СРОК НА КОНЦЕСИЯТА. 21

5.1. ПРОГНОЗА ЗА РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА ИЛИ С ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ С ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА.. 21

5.2. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПО ГОДИНИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ, КАКТО И ОТ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ С ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА. 24

5.3. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНЦЕСИЯТА. 25

5.4. СРОК НА КОНЦЕСИЯТА. 28

5.5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА КОНЦЕСИЯТА.. 28

 1. ПРОГНОЗНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСТРУКЦИИ.. 30

6.1.УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА.. 30

6.2. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР. 32

6.3. КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. 37

6.4. ГАРАНЦИИ НА КОНЦЕСИОНЕРА.. 38

6.5. КЛАУЗА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА КОНЦЕСИЯ.. 38

6.6. ПРАВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИЯТА И ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ.. 39

VII. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ПОД ФОРМАТА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА КОНЦЕСИЯТА ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ  39

 

 

 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ

 

Целта на тази Обосновка е да се мотивира законосъобразността и целесъобразността на концесията за строителство на Футболен тренировъчен комплекс в град Пловдив, район Тракия“.

Обосновката се основава на разработени от външни консултанти концесионни анализи – правен, технически и финансово-икономически, и е разработена в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

 

ІІ. ЦЕЛИ НА КОНЦЕСИЯТА

 

Построяването на концесия за строителство на Футболния тренировъчен комплекс в гр. Пловдив, район Тракия има за цел да осигури:

 • създаване на условия за развитие на публично-частното партньорство в системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност;
 • изграждането на модерно спортно съоръжение, което да отговаря на нуждите и изискванията за качествена спортна подготовка на спортисти;
 • развитие и утвърждаване на Футболния тренировъчен комплекс като функционален и привлекателен спортен комплекс;
 • осигуряване на необходимите условия за лицензиране на игрище за провеждане на официални мачове, което би позволило домакинстването на повече мачове, провеждането на лагери и т. н. и би имало значителен положителен икономически ефект върху община Пловдив;
 • осигуряване на достъп на лица в неравностойно положение и на възможност да гледат мачовете чрез изграждането на специални места на трибуната;
 • развитие и подпомагане на други спортни дейности с освободените от общинския бюджет средства за поддръжка на комплекса.

Постигането на тези цели изисква влагането на инвестиции и човешки ресурси в поддържането и управлението на обектите. В контекста на липсата на достатъчно средства в общинския бюджет за поддържането и стопанисването на обекта, концесията като форма на въвеждане на частно участие в тези дейности е достатъчно аргументирано предложение пред местната изпълнителна власт.

Концесионните анализи обосновават наличието на правно основание и законосъобразността на предоставянето на концесия за изграждане на футболен тренировъчен комплекс в ПИ с идентификатор 56784.540.1130.

Предоставянето на концесия е обосновано и от гледна точка на целесъобразността на привличането на частен инвеститор в стопанисването на общинските активи. Финансово-икономическият анализ обосновава ефективността на концесията от гледна точка на препоръчаните в анализа параметри – минимален размер на инвестициите, срок на концесията и задължение за концесионно възнаграждение.

 

 

ІІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯ. ВИД НА КОНЦЕСИЯТА.

3.1. КОНЦЕСИОННА ТЕРИТОРИЯ И ОБЕКТ НА КОНЦЕСИЯТА

 

3.1.1. Концесионна територия

Концесионната територия е поземленият имот, върху който е разположен Обектът на концесията. Концесионната територия е с обща площ от 48 807 кв.м. и представлява: Недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Пловдив, р-н „Тракия“, п. к. 4000, ул. „Св. Княз Борис I – Покръстител“, представляващ Поземлен имот с идентификатор 56784.540.1130 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-47/11.01.2010 г. на началника на СГКК – Пловдив, с площ от 48 807 (четиридесет и осем хиляди осемстотин и седем) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за други вид озеленени площи, при съседи съгласно Скица № 15-180717-28.02.2019 г. на СГКК-гр. Пловдив: поземлени имоти с идентификатори: 56784.540.1133; 56784.540.290; 56784.540.1208; 56784.540.1129; 56784.540.1131, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2342 от 28.03.2018 г., вписан в Служба по вписванията, гр. Пловдив, с вх. № 11070/04.04.2018 г., № 175, т. 28.

3.1.2. Обект на концесията

Обектът на концесията е Футболен тренировъчен комплекс, който се планира да бъде изграден чрез възлагането на концесия за строителство в концесионната територия. Обектът на концесията включва всички сгради, обекти и съоръжения, които ще бъдат проектирани и изпълнени върху концесионната територия от Концесионера с негови средства за срока на концесията и съгласно Офертата му за участие в процедурата за определяне на Концесионер.

Към обекта на концесията се включват и приращенията и подобренията върху обекта на концесия и концесионната територия, извършени от Концесионера с негови средства за срока на концесията, както и следните принадлежности:

1) изградената от Концесионера прилежаща техническа инфраструктура по смисъла на §5, т.31 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията; и

2) всяка друга самостоятелна вещ, които осигуряват безпрепятствено, нормално и безопасно функциониране на Обекта на концесия.

 

3.2. ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА

3.2.1. Определяне на Предмета на концесията.

Предметът на концесията включва:

3.2.1.1. Изпълнението на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите за изграждането на Футболен тренировъчен комплекс в гр. Пловдив, район Тракия; и

3.2.1.2. Предоставянето на услуги, свързани с управлението и експлоатация на Футболния тренировъчен комплекс след изграждането му.

 

С оглед на така посочения Предмет концесията на Футболен тренировъчен комплекс в гр. Пловдив, район Тракия представлява концесия от смесен вид по чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите, когато публичен орган възлага на икономически оператор както изпълнението на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 или 2, така и предоставянето и управлението на услуги, концесията се определя като концесия за строителство. Следователно съобразно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите концесията на Футболен тренировъчен комплекс в гр. Пловдив, район Тракия следва да бъде определена като концесия за строителство.

 

На Концесионера ще бъде възложено:

а) изпълнението на строителство по чл.7, ал.2, т.1 от Закона за концесиите за изграждането на Футболен тренировъчен комплекс в гр. Пловдив, район Тракия, и свързаното с това право да експлоатира строежа при поемане на оперативния и строителния риск, включително правото на получаване на приходи от услугите, предоставяни чрез строежа, и/или от извършването на друга търговска дейност със строежа; и

б) предоставянето на услуги, свързани с управлението, поддържането в експлоатационна годност и експлоатацията на Футболния тренировъчен комплекс след изграждането му, заедно с правото на експлоатация на тези услуги, включително правото на получаване на приходи от извършването им при поемане на строителния и на оперативния риск.

 

3.2.2.   Описание на строителството, включено в Предмета на концесията.

Строителните дейности, които ще бъдат предоставени на Концесионера чрез концесията, ще включват проектирането и изпълнението на строеж в рамките на концесионната територия съгласно инвестиционната програма на Концесионера.

Концесионерът следва да извърши проектиране и изпълнение на строеж съгласно предложената от него инвестиционна програма, задължителна част от която са следните строежи на обекти и съоръжения за строителството на Футболен тренировъчен комплекс:

 

Описание на бъдещи обекти за строеж
1. Изграждане на лека ограда около имота
2. Осигуряване на достъп до имота с изграждане на 100 м подход от улица „Съединение“
3. Изграждане на игрище №1, игрище 2 и игрище 3 с тревна настилка с дренажна и напоителни системи
4. Изграждане на резервоари за вода и помещение за поливната система
5. Изграждане на сграда на съблекалнята
6. Изграждане на осветителна инсталация на терен №1
7. Изграждане на трибуна за 400 зрители с козирка
8. Изграждане на пешеходни алеи
9. Изграждане на игрище №4 с тревна настилка с дренажна и напоителни системи, и лекоатлетическа писта
10. Изграждане на паркинг за автобуси и автомобили
11. Изграждане на общежитие и въвеждането му в експлоатация
12. Изграждане на спортна зала с изкуствен терен
13. Изграждане на паркинг

 

3.2.3.   Описание на услугите, включени в Предмета на концесията.

 

С концесията се възлага на Концесионера след изграждането на Обекта на концесията да извършва в него спортни услуги, а именно треньорски услуги и услуги, свързани с предоставяне на спортни обекти и съоръжения или осигуряване на други подходящи условия за практикуване на физическа активност, физическо възпитание и спорт.

 

3.3. ВИД НА КОНЦЕСИЯТА.

 

ЗК определя видовете концесии въз основа на два основни критерия:

а) според предмета: концесия за строителство, концесия за услуга и концесия за ползване (чл. 6, ал. 2 от ЗК); и

б) според органа, който ги възлага: държавни, общински или съвместни (чл. 6, ал. 3 и 4 от ЗК),

както и въз основа на един допълнителен критерий:

в) според наличието или липсата на трансграничен интерес.

 

3.3.1. Вид на концесията според предмета й.

Съгласно чл. 7, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите изпълнението на строително-монтажни работи и дейности от икономически оператор, който поема оперативния и строителния риск, се предоставя чрез концесия за строителство. В ЗК, в чл. 10 е направено изрично определяне на някои възможни смесени случаи като един или друг вид концесия: (а) когато предмет на възлагането е както изпълнение на строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 или 2, така и предоставяне и управление на услуги, концесията се определя като концесия за строителство; (б) когато предмет на възлагането е както изпълнение на строителство и/или предоставяне и управление на услуги, така и предоставяне на ползване върху обект – публична държавна или публична общинска собственост, концесията се определя като: (1) концесия за строителство, когато е възложено строителство по чл. 7, ал. 2, т. 1 или 2; или (2) концесия за услуги – в останалите случаи.

С оглед на тези законови дефиниции на видовете концесии според техния предмет концесията за строителство на Футболен тренировъчен комплекс в гр. Пловдив, район Тракия представлява концесия от смесен вид по чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите и ще бъде определена като концесия за строителство.

На Концесионера ще бъде възложено:

а) изпълнението на строителство по чл.7, ал.2, т.1 от Закона за концесиите за изграждането на Футболен тренировъчен комплекс в гр. Пловдив, район Тракия, и свързаното с това право да експлоатира строежа при поемане на оперативния и строителния риск, включително правото на получаване на приходи от услугите, предоставяни чрез строежа, и/или от извършването на друга търговска дейност със строежа; и

б) предоставянето на услуги, свързани с управлението, поддържането в експлоатационна годност и експлоатацията на Футболния тренировъчен комплекс след изграждането му, заедно с правото на експлоатация на тези услуги, включително правото на получаване на приходи от извършването им при поемане на строителния и на оперативния риск.

 

В обекта на концесия могат да се извършват спортните услуги, включени в Предмета на концесията, а именно: треньорски услуги и услуги, свързани с предоставяне на спортни обекти и съоръжения или осигуряване на други подходящи условия за практикуване на физическа активност, физическо възпитание и спорт, както и други атракционни и рекреационни дейности и свързани с тях стопански дейности (ресторантьорство и хотелиерство).

3.3.2. Вид на концесията според органа, който я възлага.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Закона за концесиите според органа, който ги възлага, концесиите биват държавни или общински. В чл. 6, ал. 4 от Закона за концесиите е посочено, че когато се възлага от два или повече публични органа, концесията е съвместна концесия. Съвместната концесия може да бъде държавна – когато се възлага от двама или повече министри, общинска – когато се възлага от двама или повече кметове на общини, и съвместна концесия с държавно и общинско участие – в останалите случаи.

С оглед на това законово разграничение концесията за строителство на Футболен тренировъчен комплекс в гр. Пловдив, район Тракия ще бъде определена като общинска концесия по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за концесиите, тъй като органът, който я възлага, е кметът на община Пловдив.

 

3.3.3. Вид на концесията според наличието или липсата на трансграничен интерес.

Чл. 11 от ЗК прави допълнително разграничение между следните две категории концесии: концесии с трансграничен интерес и концесии без трансграничен интерес. Концесии с трансграничен интерес са концесия за строителство и концесия за услуги, чиято стойност е по-голяма или равна на левовата равностойност на прага, определен с регламент на Европейската комисия, приет на основание чл. 9 от Директива 2014 /23/ЕС 6 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (Директивата за концесиите). Към момента този праг е EUR 5,548,000[1].. Всяка концесия за строителство или концесия за услуги, чиято стойност е под определения праг, както и всяка концесия за ползване, са определени като концесии без трансграничен интерес (чл. 11, ал. 2 от ЗК).

Изчислената прогнозна стойност на концесията за строителство на Футболен тренировъчен комплекс в гр. Пловдив, район Тракия, е в размер на 21 942 052 лева, което я определя като концесия с трансграничен интерес.

 

3.3.4. Изводи относно вида на концесията.

Настоящата концесия за строителство на Футболен тренировъчен комплекс в гр. Пловдив, район Тракия е определена като общинска концесия за строителство с трансграничен ефект, защото:

 1. се възлага от кмета на община Пловдив;
 2. концесията е концесия от смесен вид по чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите, тъй като Предметът й включва изпълнение на строителство по смисъла на чл.7 , ал.2, т. 1 от ЗК и предоставяне на спортни услуги, и съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за концесиите концесията е за строителство;
 3. стойността на концесията е по-голяма от левовата равностойност на прага, определен с Регламент на Европейската комисия, приет на основание чл. 9 от Директивата за концесиите.

 

IV. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР

Изискванията към икономическите оператори, потенциални Участници в процедурата за определяне на Концесионер и възлагане на концесия за строителство на Футболен тренировъчен комплекс в гр. Пловдив, район Тракия, са съобразени с Предмета на концесията и стойността й, както и с обема и естеството на строителството и услугите, описани в предходния раздел, които са включени в Предмета на концесията. В максимална степен са отчетени особеностите на Обекта на концесия, както и сложността на концесията. Спазено е законовото изискване (чл.5, ал.2 от Закона за концесиите) да не се дава необосновано предимство и да не се поставят в по-неблагоприятно положение определени икономически оператори или определени видове строителство или услуги.

Концесионерът се определя чрез открита процедура.

 

4.1. УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА.

Съгласно чл. 59 от ЗК са предвидени следните условия за възлагане на концесията:

а) за Участника и за посочените от него подизпълнители и трети лица не е налице основание за изключване;

б) Участникът отговаря на условията за участие в процедурата;

в) офертата на Участника отговаря на минималните изисквания към офертите;

г) Концедентът да е приложил критериите за възлагане, така както са посочени в Документацията за концесията.

 

4.2. EДИН КОМПЛЕКТ ЗАЯВЛЕНИЕ И ОФЕРТА НА УЧАСТНИК. БЕЗ ВАРИАНТИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО И ОФЕРТАТА.

Всеки Участник има право да подаде само един комплект Заявление и Оферта. Подаването от един Участник или член на Консорциум на повече от един комплект Заявление и Оферта или участието на индивидуален Участник или член на Консорциум в друг Консорциум води до отхвърлянето на всички Заявления и Оферти, в които участва това лице (в качеството на Участник или член на Консорциум).

В настоящата Процедура за определяне на Концесионер и възлагане на концесия не се допускат варианти и/или алтернативи на Заявленията и Офертите.

Въвеждането на тези изисквания за участие не нарушава принципите на пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Целта е да се елиминират възможностите за „договорки“ между участници в процедурата и да се избегнат случаите на „нагласени“ оферти, при които на практика участници в процедурата са абсолютно наясно с параметрите на офертата на други участници в процедурата, и това се прави с цел непременно да се „спечели“ съответната процедура.

Подобни случаи ще бъдат налице, когато има участие на Участник в процедурата или член на Консорциум, в друг Участник, или като член на Консорциум. Същата хипотеза на недопустима „зависимост“ е налице и когато Участник или член на Консорциум подаде заявление за участие и оферта, ако взаимоотношенията му с друг участник или член на консорциум са такива, че съответните Заявление и Оферта могат да се смятат като отнасящи се към един и същи орган на управление на едни или същи лица. В подкрепа на изложеното по-горе са и разпоредбите на чл. 101, ал. 9-11 от Закона за обществените поръчки (правилата на обществените поръчки и концесиите, установени от Европейската комисия, следват едни и същи основни принципи, сред които и основните принципи на Договора за функционирането на Европейския съюз – принципите на равнопоставеност и недопускане на нелоялна конкуренция). Също така, съгласно т. 61 от преамбюла на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (Директива за концесиите), с цел борба с измамите, предотвратяването на привилегии и корупцията и за да се предотвратят конфликти на интереси, държавите членки следва да предприемат подходящи мерки, за да осигурят прозрачност на процедурата за възлагане и равнопоставеност на всички кандидати и оференти. Посочените мерки следва по-специално да имат за цел премахване на конфликтите на интереси и други сериозни нередности.

 

4.3. ОСНОВАНИЯТА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ

Основанията за изключване са описани подробно в Документацията за концесията и са както следва:

 

4.3.1. Икономически оператор не се допуска до участие в качеството на Участник (независимо дали като самостоятелно лице или като член на Консорциум), ако по отношение на него е налице някое от основанията за изключване по чл. 60 от Закона за концесиите. В случай, че такъв икономически оператор подаде Заявление и Оферта, той ще бъде отстранен от участие.

 

4.3.2. Отсъствието на основание за изключване се декларира в съответните части на Заявлението по образец (Приложение № 5 към Документацията за концесията).

 

4.3.3. Когато Участник в Процедурата доказва изпълнението на изискванията относно техническите способности и/или финансовото и икономическо състояние с възможности на Трети лица, основанията за изключване се прилагат и за Третите лица. За Третите лица се прилага съответно и текстът на Раздел IV, Клауза 4.2 от Документацията за концесията.

 

4.3.4. Основанията за изключване по чл.60, ал.2 от Закона за концесиите са следните:

4.3.4.1. влязла в сила присъда, с която Участникът или член на неговия управителен или надзорен орган, или лице, което има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, е осъден за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 192а, чл. 212, ал. 3, чл. 248а, чл. 253, чл. 253а, чл. 254б, чл. 301 – 302а, чл. 304 – 305а, чл. 307, чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс, или влязла в сила присъда или друг съдебен акт за аналогично престъпление в друга държава – членка на Европейския съюз, или трета държава;

4.3.4.2. влязъл в сила съдебен или административен акт, с който е установено, че Участникът не е изпълнил задължения, свързани с плащането на данъци или на задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях в Република България, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен[2];

4.3.4.3. влязъл в сила административен или съдебен акт, с който на Участника е забранено да участва в процедури за възлагане на обществени поръчки или концесии съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или в друга държава – членка на Европейския съюз;

4.3.4.4. влязъл в сила административен или съдебен акт, с който е установено, че Участникът:

а) виновно е извършил тежко професионално нарушение[3], или

б) не е изпълнил задължения в областта на екологичното, социалното и трудовото право, установени с националното законодателство, правото на Европейския съюз, колективни споразумения или с международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда по приложение № 5 от Закона за концесиите, или

в) е сключил споразумение с един или повече други икономически оператори, с което е нарушил правилата на конкуренцията;

4.3.4.5. допуснато от Участника съществено неизпълнение на задължение по концесионен договор или по договор за обществена поръчка, което е довело до прекратяване на съответния договор;

4.3.4.6. регистрация на Участника, или на свързани с него лица[4] в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на §1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане[5];

4.3.4.7. обявена несъстоятелност или ликвидация, или открито производство по несъстоятелност на участника, или наличие на сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен[6].

 

4.3.5. Основанията за изключване по т. 4.3.4. не се прилагат, когато:

4.3.5.1. в случаите по т. 4.3.4.1 участникът е реабилитиран, както и когато са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на Концесионер ще изтекат 5 години от изтърпяване на наложеното наказание и участникът е представил доказателства, че е платил дължимите обезщетения за вредите, които са резултат от престъплението;

4.3.5.2. в случаите по т.4.3.4.2:

а) са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на Концесионер ще изтекат 5 години от влизането в сила на съответния акт и участникът е представил доказателства, че е изпълнил задълженията, включително за начислени лихви или глоби, или

б) срокът по буква „а“ не е изтекъл, но участникът е представил доказателства, че:

аа) е изпълнил задълженията си, като е платил, или че е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, включително за начислени лихви или глоби, или

бб) е уведомен за точния размер на задълженията, дължим вследствие на нарушението, в момент, в който не е бил в състояние да вземе мярка по буква „а“ преди изтичането на срока за представяне на заявлението;

4.3.5.3. в случаите по т.4.3.1.3 е изтекъл срокът, за който е наложено изключването;

4.3.5.4. в случаите по т.4.3.1.4, букви „а“ и „в“ и т.4.3.1.5 са изтекли или до приключване на процедурата за определяне на Концесионер ще изтекат три години от влизането в сила на съответния акт по т. 4.3.1.4, съответно от прекратяването на договора или налагането на санкция по т. 5, и участникът е представил доказателства, че е платил дължимите обезщетения, включително за вредите, които са резултат от съответното нарушение;

4.3.5.5. в случаите по т.4.3.1.4, буква „б“ участникът е представил доказателства, че е изпълнил задължението или че до приключване на процедурата за определяне на Концесионер ще изтекат три години от влизането в сила на акта, с който е установено неизпълнението, както и доказателства, че е платил дължимите обезщетения, включително за вредите, които са резултат от неизпълнението;

4.3.5.6. в случая по т.4.3.1.6 участникът е представил доказателства, че е налице някое от обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

 

4.3.6. Основание за изключване е и всяко от следните обстоятелства по чл. 60, ал. 3 от Закона за концесиите, установено от Концедента при провеждане на процедурата за определяне на Концесионер и удостоверено с надлежни доказателства:

4.3.6.1. наличие на конфликт на интереси[7], който не може да бъде преодолян чрез отстраняване на лицето, за което е налице конфликт на интереси;

4.3.6.2. опит на Участника да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от концедента, да получи поверителна информация, която може да му даде необосновано предимство в процедурата за определяне на Концесионер, или да представи невярна, непълна или подвеждаща информация, която може да окаже влияние върху решенията за отстраняване от процедурата за определяне на Концесионер, за подбор или за определяне на Концесионер;

4.3.6.3. непредоставяне от Участника на информация, необходима за удостоверяване на отсъствие на основание за изключване или на изпълнението на изискванията за финансово и икономическо състояние, определени в Документацията за концесията.

 

4.4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЕРАТИВЕН ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СПОРТЕН ОБЕКТ И ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ.

В съответствие с чл. 62 от Закона за концесиите като условия за участие в процедурата възлагане на концесия и определяне на Концесионер в Документацията за концесията ще бъдат определени изисквания към икономическите оператори за Оперативен опит в управлението и експлоатацията на спортен обект и Икономическо и финансово състояние, както следва:

1) Оперативен опит в управлението и експлоатацията на поне един Спортен обект в продължение на най-малко 1 година от последните 5 години преди подаване на Заявлението и Офертата.

2) Икономическо и финансово състояние на Участника.

4.4.1. Тези изисквания са съобразени с Предмета и особеностите на концесията и осигуряват реална конкуренция.

 • Изискването за Оперативен опит в управлението и експлоатацията на поне един Спортен обект в продължение на най-малко 1 година от последните 5 години преди подаване на Заявлението и Офертата е продиктувано от Предмета на концесията, който включва предоставянето на спортни услуги, свързани с управлението и експлоатацията на Футболния тренировъчен комплекс, който ще бъде изграден в гр. Пловдив, район Тракия, и по-конкретно – на треньорски услуги и услуги, свързани с предоставянето на спортни обекти и съоръжения или осигуряване на други подходящи условия за практикуване на физическа активност, физическо възпитание и спорт. Целта на това изискване е да гарантира, че предоставянето на посочените спортни услуги ще се осъществява от оператор с необходимия професионален опит и знания, които са предпоставка за качествено изпълнение на услугите, включени в предмета на концесията. В случай на Консорциум това условие може да е изпълнено от който и да е от членовете на Консорциума или чрез трето лице, така, както е определено в Документацията за концесията. В случай на индивидуален Участник условието следва да бъде изпълнено от Участника или чрез трето лице така, както е определено в Документацията за концесията.

4.4.1.2. За удовлетворяване на изискването за Икономическо и финансово състояние Участникът следва да докаже обща нетна стойност (така, както е определена по-долу), както следва:

а) По отношение на индивидуален Участник: Общата нетна стойност (както е определена по-долу) да е равна поне на (и за всяка от последните 3 (три) пълни финансови години) 3,000,000 (три милиона) лева;

б) По отношение на Консорциум: Общата нетна стойност на всички членове на Консорциума да е равна поне на (и за всяка от последните 3 (три) пълни финансови години) 4,000,000 (четири милиона) лева, като в този случай това изискване се удовлетворява чрез кумулативната стойност на всички членове на Консорциума;

Чрез поставеното изискване за Икономическо и финансово състояние на Участника се гарантира участието в процедурата на финансово стабилни икономически оператори, които разполагат с достатъчно активи, за да могат да вложат необходимите средства за изпълнение на работите, включени в Инвестиционната програма на съответния Участник и влизащи в Предмета на концесията.

4.4.2. Доказване на съответствие с изискванията за Оперативен опит в управлението и експлоатацията на спортен обект и за Икономическо и финансово състояние.

4.4.2.1. За доказване на съответствие на Участника с изискването за Оперативен опит всеки от Участниците трябва да представи документ във формата на съответен Образец към Документацията за концесията (Опит в управление и експлоатация на спортен обект – Приложение № 4 към Документацията за концесията), надлежно попълнен за всеки от проектите, представени от Участника като доказателство. Във връзка с всеки от проектите, за които се предоставя горепосоченият документ, Участниците трябва да приложат удостоверение, получено от съответния собственик/възложител, удостоверяващо съдържанието на съответния Образец от Документацията за концесията. Всяко Удостоверение за проект, ако не е на английски език, се придружава от неофициален превод на английски език и неофициален превод на български език; ако е изготвено на английски език, трябва да бъде придружен от неофициален превод на български език.

4.4.2.2. За доказване на съответствие на Участника с изискването за Икономическо и финансово състояние Участниците (или, ако Участникът е Консорциум, всеки член на Консорциума) ще следва да представят одитирани финансови отчети, включително на отчет за приходите и разходите, баланс и отчет за паричните потоци за последните 3 (три) пълни финансови години („Финансови данни“). Ако документите не са на български език, Участникът трябва да предостави неофициални преводи на български език на извлечения от документа, съдържащ основните условия на финансовите отчети, както е описано по-горе. За частта от календарната година, която не е обхваната от одитираните финансови отчети до крайния срок за подаване на оферти, Участниците (или, в случай че Участникът е Консорциум, всеки член на Консорциума), представят декларация от съответния главен финансов директор, потвърждаваща, че финансовото състояние и Общата нетна стойност на дружеството не са се променили съществено от края на финансовата година на последния одитиран финансов отчет, представен със Заявлението. Ако Участникът, или в случай че Участникът е Консорциум, членът на Консорциума („Субектът“) е лице, включено в юрисдикция, която не изисква юридическите лица да подготвят одитирани финансови отчети или Субектът няма одитирани финансови отчети, този субект предоставя финансови отчети, включително отчет за приходите и разходите, баланс и отчет за паричните потоци за последните 3 (три) пълни финансови години, заедно с декларация от неговия главен финансов директор, която потвърждава, че Финансовите данни, са верни и точни.

4.4.2.3. Общата нетна стойност за целите на предходната точка ще означава за един Субект сумата на активите му, минус общите му пасиви, където:

а) Общите активи се изчисляват като общите активи на този Субект, определени в съответствие с Националните счетоводни стандарти или с друг сходен счетоводен или публичен счетоводен стандарт, който е допустим в юрисдикцията, в която е установен съответният Субект.

б) Общите пасиви се изчисляват като общите пасиви на този Субект, определени в съответствие с Националните счетоводни стандарти или друг сходен счетоводен или публичен счетоводен стандарт, който е допустим в юрисдикцията, в която е установен Субектът.

4.4.2.4. Изчисленията ще се извършват:

а) въз основа на одитираните финансови отчети на съответния Субект, надлежно удостоверени от независим сертифициран/регистриран експерт счетоводител или одитор, за последната пълна финансова година, за която са налице одитирани финансови отчети към Крайния срок за подаване на Оферти; или

б) ако (A) Субектът е установен в юрисдикция, която не изисква одит на финансовите отчети, и (Б) този Субект не е одитирал финансовите си отчети – въз основа на неодитираните финансови отчети за този Субект, придружени от декларация от неговия Главен финансов директор, потвърждаваща общите активи и общите пасиви на Субекта за последната пълна финансова година, за която са налице такива финансови отчети до Крайния срок за подаване на Оферти.

 

4.4.3. Участникът (или, ако Участникът е Консорциум, всеки член на Консорциума) ще има възможност да избере да докаже изпълнение на което и да е от изискванията относно Оперативен опит и/или Икономическо и финансово състояние чрез възможностите на Трето лице/Трети лица, както е предвидено в чл. 63 от Закона за концесиите. В такъв случай:

а) Участникът следва да представи като част от Заявлението документи (които могат да бъдат под формата на споразумения между Участника и съответното Трето лице или едностранни писмени ангажименти от страна на Третото лице/Третите лица), доказващи, че в случай на възлагане на Концесията на този Участник Концесионерът ще има на разположение възможностите и ресурсите, предоставени от тези Трети лица. Такива споразумения или ангажименти следва да включват описание на възможностите и ресурсите, които ще бъдат предоставени от Третото лице, и потвърждение от Третото лице на задължението да предостави, в случай на възлагане на Концесията на този Участник, Ангажимент на Третото лице, съгласно Раздел VI, Клауза 3 (г) от Документацията за концесията.

б) За всяко от Третите лица следва да не е налице основание за изключване, така, както бяха посочени по-горе в настоящата обосновка. Отсъствието на основание за изключване се декларира със Заявлението, а доказателствата за декларираните обстоятелства се представят от Участника/групата от Икономически оператори, определен/а за Концесионер, преди сключване на Концесионния договор.

в) Съгласно чл. 63 от Закона за концесиите Третото лице (Третите лица) е отговорно, в случай на възлагане на Концесията на този Участник, в рамките на ограничението, посочено в съответния Ангажимент на Третото лице.

г) Участникът, който бъде определен за Концесионер, е длъжен да предостави преди сключване на Концесионния договор Ангажимент на Третото лице, подписан от всяко от Третите лица, предоставящи възможности съгласно Раздел VI, Клауза 3 (а) от Документацията за концесията, според случая.

 

4.5. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.

Минималните изисквания към Офертите, подробно изложени в Документацията за концесията, са съобразени с изискванията на Закона за концесиите, Предмета на концесията и изискванията към Участниците. В максимална степен са отчетени и съобразени особеностите на Обекта на концесия, както и сложността на концесията.

При формулирането на Минималните изисквания към Офертите са спазени принципите за публичност, прозрачност и равнопоставеност на участниците, като, видно от изложеното по-долу, при формулирането им не се дава необосновано предимство и не се поставя в по-неблагоприятно положение който и да е икономически оператор, нито определено строителство или услуги.

Минималните изисквания към Офертите се стоят от:

1) Общи изисквания към Офертите (финансово-икономически и правни);

2) Технически и функционални изисквания към включеното в Предмета на концесията строителство; и

3) Правни изисквания относно включените в Предмета на концесията услуги.

 

Изложените в Документацията за концесията Минимални изисквания към Офертите са мотивирани от следните съображения и цели:

1) да осигурят законосъобразност при осъществяването на дейностите, включени в Предмета на концесията, чрез поставянето на изисквания Участниците да отчетат в Офертите си:

– необходимостта от спазване на действащото законодателство в областта на строителство и на спортните услуги;

– забраната за посочване в Офертите на парични средства, придобити чрез или по повод на престъпление;

– забраната за посочване в Офертите на предложения за промяна на предназначението на Обекта на концесия, за разпореждане с него или със свързаните с него права и задължения;

 

2) да гарантират, че извършването на строежите за изграждането на Футболния тренировъчен комплекс ще се осъществява при съблюдаване на приложимите изисквания за тяхната безопасност и качество, чрез въвеждането на технически и функционални изисквания към включеното в Предмета на концесията строителство;

 

3) да гарантират безопасността и законосъобразността на спортните услуги, включени в Предмета на концесията, чрез въвеждането на изисквания относно:

извършване на спортни услуги при осигурени и гарантирани безопасни условия за опазване на живота и здравето на гражданите и на околната среда, и когато е изискуемо по закон – при медицинско осигуряване; и

– извършването на треньорски услуги само от лица, вписани в публичния регистър за треньорски кадри , воден от министъра на младежта и спорта.

 

4) да гарантират поддържането в наличност и качеството на спортните услуги, включени в Предмета на концесията, чрез въвеждането на изисквания относно:

осигуряване на условия за поддържане в наличност на спортните услуги, предоставяни в Обекта на концесия, и на непрекъснатост и високо ниво на качеството им, както и, при предвидените в закона предпоставки, на обществен достъп на гражданите и ползване на Обекта на концесия за реализиране на дейности, свързани с физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност;

– осигуряване на Система за управление на качеството на спортните услуги, включително чрез създаване на независими механизми за обратна връзка с потребителите на спортни услуги за събиране и анализ на предложенията, сигнали, похвали, оплаквания и др.под.

 

4.6. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА.

 

Критериите за възлагане на концесията и тяхната относителна тежест са:

 1. Техническо предложение с относителна тежест 60 на 100, включващо:

1.1. План за изграждане и развитие на Обекта на концесия, съдържащ Инвестиционна програма за строителство и поддържане на Обекта на концесия с график за реализиране на отделните етапи от инвестиционната програма;

1.2. Бизнес план;

1.3. Финансов план.

 1. Размер на годишно концесионно възнаграждение с относителна тежест 40 на 100;

 

Законосъобразността на избраните критерии произтича от нормите на Закона за концесиите. Целесъобразността на предлаганите критерии и тяхната относителна тежест при оценка на предложенията на Участниците в процедурата се определят от Предмета на концесията, необходимостта от осигуряване качеството на строителството и строително-монтажните работи, чието извършване се възлага, необходимостта от извършване на инвестиции в Обекта на концесията, целите на концесията и справедливото разпределение на ползите от концесията между Концедента и Концесионера.

Най-висока относителна тежест е дадена на критерия „Техническо предложение“ предложение (обхващащ качеството на три компонента на Техническото предложение – Плана за развитие на Обекта на концесия, Бизнес плана и Финансовия план) с оглед интереса на община Пловдив от стриктно, пълно и качествено изпълнение на включените в Предмета на концесията строителство за изграждането на бъдещия Футболен тренировъчен комплекс и услуги.

Чрез критерия „Размер на годишно концесионно възнаграждение“ е отчетен интересът на общината от получаване на насрещна престация за предоставеното право на експлоатация на обектите, която е гарантирана и не зависи от приходите на Концесионера.

 

Участниците в процедурата за определяне на Концесионер задължително следва да представят Техническото предложение, включващо следните компоненти:

1.1. План за развитие на Обекта на концесия, съдържащ Инвестиционна програма за строителство и поддържане на Обекта на концесия с график за реализиране на отделните етапи от инвестиционната програма;

1.2. Бизнес план;

1.3. Финансов план.

 

Планът за изграждане и развитие трябва да включва подробна инвестиционна програма за изграждането на необходимите нови строежи за строителството и за поддържане в експлоатационна годност на Футболен тренировъчен комплекс за всяка година от срока на концесията, включително чрез изпълнение на задължителна инвестиционна програма до 9-та година на концесията на обща, не по-малка от 6 350 000 (шест милиона триста и петдесет хиляди) лева, с инвестиции в следните направления:

 

Направление на инвестицията от задължителната инвестиционна програма Краен срок за извършване
1. Изграждане на лека ограда около имота До 2-та година на концесията
2. Осигуряване на достъп до имота с изграждане на 100 м подход от улица „Съединение“ До 2-та година на концесията
3. Изграждане на игрище №1, игрище 2 и игрище 3 с тревна настилка с дренажна и напоителни системи до 2 години от началото на срока на концесията
4. Изграждане на резервоари за вода и помещение за поливната система до 2 години от началото на срока на концесията
5. Изграждане на сграда на съблекалнята до 3 години от началото на срока на концесията
6. Изграждане на осветителна инсталация на терен №1 до 3 години от началото на срока на концесията
7. Изграждане на трибуна за 400 зрители с козирка до 3 години от началото на срока на концесията
8. Изграждане на пешеходни алеи до 3 години от началото на срока на концесията
9. Изграждане на игрище №4 с тревна настилка с дренажна и напоителни системи, и лекоатлетическа писта до 7 години от началото на срока на концесията
10. Изграждане на паркинг за автобуси и автомобили до 7 години от началото на срока на концесията
11. Изграждане на общежитие и въвеждането му в експлоатация до 7 години от началото на срока на концесията
12. Изграждане на спортна зала с изкуствен терен до 9 години от началото на срока на концесията
13. Изграждане на паркинг до 9 години от началото на срока на концесията

 

Извън задължителната инвестиционна програма Участниците са длъжни да предвидят инвестиции за поддържане на обектите за целия срок на концесията. Бизнес планът трябва да предоставя подробно цялостно описание на начина, по който Участникът предлага да управлява Футболния тренировъчен комплекс и да извършва спортни услуги и други стопански дейности, а Финансовият план – изчерпателно описание на начина, по който Участникът предлага да финансира своя Идеен план за изграждане и развитие на Футболния тренировъчен комплекс.

В допълнение към разгледаните три плана, Техническото предложение на Участниците следва да включва и Финансово-икономически модел на концесията, включващ анализ на паричните потоци на концесията и изчислена норма на възвръщаемост за Концесионера (FRR/K) за срока на концесията, както и текстова част с обяснения на прогнозата за очакваните приходи и разходи от дейностите, осъществявани в Обекта на концесия, ключовите допускания, използвани при изготвяне на прогнозите, заедно с тяхната обосновка, както и оценка на рисковете, свързани с финансовата стабилност на Концесионера и индикации за чувствителността на основните допускания към различни променливи фактори.

 

4.7. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

 

4.7.1. Класирането на допуснатите до оценка Оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Максималния брой точки, които Участникът може да получи, е 100 точки.

„Комплексната оценка“ се определя на база следните Критерии:

Критерий за възлагане на концесията

(наименование)

Максимално възможен бр. точки
Техническо предложение – ТП 60 точки
Размер на годишно концесионно възнаграждение – КВ 40 точки

 

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки Участник, е:

 

КО = ТП + КВ

 

4.7.2. Оценката /ТП/ на допусната Оферта по критерия „Техническо предложение“ се определя по скала от 100 точки. Оценяването на Техническото предложение се разделя на следните Компоненти и Основни критерии:

 

Компонент Получени точки Основни критерии
План за изграждане и развитие (Р1) 0 до 45 ·      Структуриран характер на Плана за изграждане и развитие в съответствие с изискванията на Раздел VII, Клауза 2.1., буква “А” от Документацията за концесията.

·      Съгласуваност на представения План за изграждане и развитие с Разработките по Финансовото предложение за променлива част на концесионното възнаграждение, Бизнес плана и Финансовия план.

·      Съответствие на представения Идеен план за изграждане и развитие с условията на проекта на Концесионен договор.

·      Очаквани нива на изпълнение, свързани с предложените инвестиционна програма и инвестиционни проекти по отношение на:

а) Функционалност на предложената инвестиционна програма и инвестиционни разходи;

б) Осигуряване на качество на спортните услуги;

в) Осигуряване на надеждност, достъпност, поддръжка, безопасност, сигурност, здраве и околна среда.

Бизнес план (Р2) 0 до 20 ·      Структуриран Бизнес план, в съответствие с изискванията на Раздел VII, Клауза 2.1., буква “Б” от Документацията за концесията.

·      Съгласуваност на представения Бизнес план с Разработките по Финансовото предложение за променлива част на концесионното възнаграждение, Идейния проект за изграждане и развитие и Финансовия план.

·      Съответствие с условията на проекта на Концесионен   договор.

·      Представено изложение на прилаганите в Бизнес плана допускания.

·      Очаквано изпълнение на Търговска програма за развитие на Футболниа тренировъчен комплекс и на Програмата за качество на спортните услуги и за експлоатацията и поддръжката на Обекта на концесия.

 

Финансов план (Р3) 0 до 15 ·      Структуриран характер на Финансовия план, в съответствие с изискванията на Раздел VII, Клауза 2.1., буква “В” от Документацията за концесията.

·      Съгласуваност на представения Финансов план с Разработките по Финансовото предложение за променлива част на концесионното възнаграждение, Идейния план за изграждане и развитие и Бизнес плана.

Максималният брой точки, който може да се получи за оценка на Техническото предложение, е 100 точки.

За всяка Качествена разработка от Техническото предложение:

 • На Участника се присъжда максималният брой точки, предвиден за оценка на Качествената разработка по всеки Компонент, въз основа на всеки Основен критерий, когато предложението:

а) съответства напълно на изискванията на Документацията за концесията, както и на приложимата нормативна уредба;

б) съдържа всички изискуеми мерки и елементи и предвижда осъществяването на всички дейности, предвидени по всеки определен Основен критерий от всеки Компонент, и е съобразено напълно с всички указания на Документацията за концесията относно изработването на Предложението;

в) съдържа ясно и детайлно описание на действията и мерките, които ще бъдат предприети от Участника за изпълнение на заложените цели;

г) съдържа мотивирано и обосновано описание на взаимовръзките и последователността на отделните действия и мерки;

д) налице е изчерпателно обосноваване на всички ключови аспекти при осъществяване на целите на Концесията, чрез съответния Основен критерий от всеки Компонент чрез предложените мерки, съгласно условията на проекта на Концесионен договор и приложимите законови изисквания;

е) налице са пълна обвързаност и съответствие между предвидените действия и мерките, предложени по всички Основни критерии и Компоненти, предмет на оценка.

 

 • На Участника се присъждат 75% (седемдесет и пет на сто) от максималния брой точки, предвиден за оценка на Качествените разработки по всеки Компонент, въз основа на всеки Основен критерий, когато предложението:

а) съответства в значителна степен на изискванията на Документацията за концесията, както и на приложимата нормативна уредба;

б) съдържа всички изискуеми мерки и елементи и предвижда осъществяването на всички дейности, предвидени по всеки определен Основен критерий от всеки Компонент, и е съобразено в значителна степен с всички указания, относно изработването на предложението, посочени в Документацията за концесията;

в) съдържа ясно описание на действията и мерките, които ще бъдат предприети от Участника за изпълнение на заложените   цели;

г) налице е взаимна обвързаност и съответствие между предвидените действия и мерките, предложени по всички Основни критерии и Компоненти, предмет на оценка.

 

 • На Участника се присъждат 50% (петдесет на сто) от максималния брой точки, предвиден за оценка на Качествените разработки по даден критерий или всеки Компонент, въз основа на всеки Основен критерий, когато предложението:

а) съответства частично на изискванията на Документацията за концесията, както и на приложимата нормативна уредба;

б) съдържа мерки и елементи и предлага осъществяването на дейности, предвидени по определен Основен критерий или Компонент, и е съобразено с дадените задължителни указания относно изработването на Предложението, посочени в Документацията за концесията;

в) съдържа описание на действията и мерките, които ще бъдат предприети от Участника за изпълнение на заложените критерии;

В горепосочените критерии:

Ясно“ следва да се разбира като обвързано с недвусмислени логически връзки, последователно, добре структурирано;

Детайлно“ следва да се разбира като подробно, изчерпателно, обстоятелствено, обстойно и в детайли.

Ако Техническо предложение получи поне 1 (една) [оценка] „0“ по Разработките по някои от компонентите на P1, P2 и Р3 по-горе, съответната Оферта ще бъде отхвърлена и съответният Участник се отстранява от участие.

 

4.7.3. Оценката /КВ/ на допусната Оферта по критерия „Размер на годишно концесионно възнаграждение“ се извършва от Комисията по следната формула:

Където:

“КВi” е оценката на Предложението на Участник   “i”;

“ПКВi” е процентът, като число т.е. без изчисляване на стойността му чрез делене на сто, от нетните годишни приходи от всички дейности в обекта на концесията, предложен от Участник “i”; и

“ПКВmax” е най-високият предложен в откритата процедура процент като число т.е. без изчисляване на стойността му чрез делене на сто, от нетните годишни приходи от всички дейности в обекта на концесията;

“МКВi” е минималният размер на годишно концесионно възнаграждение, предложен от Участник “i”; и

“МКВmax” е най-високият предложен в откритата процедура минимален размер на годишно концесионно възнаграждение.

Максимален брой точки по критерия – 40 точки, като получените оценки на участниците се закръгляват до цяло число.

Когато предложението за минимален размер на годишното концесионно възнаграждение е различно за различните години на концесията, МКВi се определя като средна стойност от предложенията на Участника за минималния размер на годишното концесионно възнаграждение за всички години от срока на концесията, за които е дължимо концесионното възнаграждение т.е. без срока на гратисния период.

 

 

V. ПРОГНОЗНИ ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ НА КОНЦЕСИЯТА. СРОК НА КОНЦЕСИЯТА.

5.1. ПРОГНОЗА ЗА РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА ИЛИ С ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ С ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА

 

5.1.1.Инвестиционни разходи

 

Изготвен е финансов модел за 35 годишен експлоатационен период, в който са определени минималните инвестиции по пера. Необходими са инвестиции за:

 • Първи етап:
 • Изграждане на лека ограда около имота – до 2 години;
 • Осигуряване на достъп до имота с изграждане на 100 м подход от улица „Съединение“;
 • Изграждане на игрище №1 с тревна настилка с дренажна и напоителни системи – до 2 години;
 • Изграждане на игрища №2 и №3 с тревна настилка с дренажна и напоителни системи – до 2 години;
 • Изграждане на резервоари за вода и помещение за поливната система – до 2 години.
 • Втори етап:
 • Изграждане на сградата на съблекалнята – до 3 години;
 • Изграждане на осветителна инсталация на терен №1 – до 3 години;
 • Изграждане на трибуна за 400 зрители с козирка – до 3 години;
 • Изграждане на пешеходни алеи – до 3 години;
 • Трети етап:
 • Изграждане на игрище № 4 с тревна настилка с дренажна и напоителни системи, и лекоатлетическа писта – до 7 години;
 • Изграждане на паркинг за автобуси и автомобили – до 7 години;
 • Изграждане на общежитието и въвеждането му в експлоатация – до 7 години от разрешение за строеж.
 • Четвърти етап:
 • Изграждане на спортна зала с изкуствен терен – до 9 години от разрешение за строеж;
 • Изграждане на паркинг – до 9 години от разрешение за строеж.

Минималната инвестиционна програма е определена, отчитайки правата на бъдещия им ползвател и вижданията на Община Пловдив за тяхното развитие, както и възможността за осигуряване на естетическа външна среда и комфорт на гражданите и гостите на града.

За целите на финансовия анализ е предвидено, че инвестициите ще се извършат поетапно в срок до 9-та година от началото на концесията.

Първоначалните инвестиции са оценени на 6 350 000 (шест милиона триста и петдесет хиляди) лева и са както следва:

 

Първоначални инвестиции, в лева без ДДС

 

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ Първи етап
до 2-та год.
Втори етап
до 3-та год.
Трети етап
до 7-та год.
Четвърти етап
до 9-та год.
ОБЩО
I. Строително-монтажни работи – сгради и обзавеждане   480 000 2 000 000 1 300 000 3 780 000
Изграждане на съблекалня към игрище №1 400 000
Изграждане на трибуна за 400 зрители с козирка 80 000
Изграждане на общежитието и въвеждането му в експлоатация 2 000 000
Изграждане на спортна зала с изкуствен терен 1 300 000
II. Строително-монтажни работи – спортни съоръжения и инфраструктура 1 170 000 550 000 650 000 200 000 2 570 000
Ограда около имота 70 000  
Изграждане на достъп до имота 50 000  
Изграждане на игрище №1  
– монтаж на тревната настилка 320 000  
– изграждане на автоматична поливна система 15 000  
– изграждане на дренажна система 25 000  
Изграждане на игрища №2 и №3  
– монтаж на тревната настилка 550 000
– изграждане на автоматична поливна система 30 000
– изграждане на дренажна система 50 000
Изграждане на резервоари за вода и помещение за поливната система 60 000  
Изграждане на осветителна инсталация на терен №1 500 000  
Изграждане на алеи около терен №2 50 000  
Изграждане на игрище №4 с тревна настилка с дренажна и напоителни системи, и лекоатлетическа писта 400 000  
Изграждане на паркинги за автобуси и автомобили 250 000  
Изграждане на паркинг към спортната зала 200 000  
Общо инвестиционни разходи 1 170 000 1 030 000 2 650 000 1 500 000 6 350 000

 

Финансовите прогнози се направени за период от 35 години. През това време, в зависимост от амортизационните срокове на отделните активи, са предвидени инвестиции за подмяна и основни ремонти на обща стойност в размер на около 614 хил. лв.

5.1.2. Разходи за поддръжка и експлоатация.

Във финансовия модел са формирани оперативни разходи съобразно посочените групи услуги и разходи, свързани с поддръжка и експлоатация на обектите като цяло. Прогнозите са извършени при цени, действащи към момента на изготвяне на анализа, без отчитане на инфлацията и без начисляване на ДДС.

Прогнозните разходи за срока на ползване са определени въз основа на анализа на съществуващи подобни обекти, капацитетите на оборудването и заетостта, действащи тарифи и нормативи. Разходите ще възникнат през 3-та година от концесията, когато игрищата ще бъдат вече въведени в експлоатация. Част от разходите, като поддръжка, външни услуги, персонал и др., ще се увеличат през 8-та година след въвеждането в експлоатация на общежитието.

 • Разходи за експлоатация и поддръжка на сградите и съоръженията на открито – тук са включени ежедневната и годишната поддръжка и текущи ремонти на сградите и оборудването, както и ежедневната и годишната поддръжка и текущи ремонти на игрищата и прилежащите площи, инфраструктурните системи, вода за поливане и др. Средногодишните разходи за целия срок на концесията са определени на 141 хил. лв.;
 • Разходи за външни услуги – това са предимно дейности по поддръжката на сграден фонд и съоръжения, и за доставка на материали, които се възлагат на външни изпълнители. Те са в размер на 28 хил. лв. средногодишно;
 • Разходи за нает транспорт – около 3 хил. лв. годишно;
 • Разходи за лагери – средствата, необходими за организиране на спортни лагери на футболните отбори – средно около 30 хил. лв. на година;
 • Разходи за персонал – разходите за трудови възнаграждения на заетия персонал, както и разходите за осигуровки, предвидени съгласно действащото законодателство. Средногодишните разходи за труд са в размер на 811 хил. лв.;
 • Разходи за застраховки – застраховане на съоръженията и другите активи от вандализъм и кражби в размер на 14 хил. лв. средногодишно;
 • Разходи за електроенергия и ВиК – общо около 22 хил. лв. средно на година;
 • Медицински разходи – тук влизат средствата за медицински прегледи и спортни масажи на играчите – 15 хил. лв. годишно;
 • Други разходи – около 30 хил. лв. средногодишно.

Средните годишни разходи за целия прогнозен период са около 1 031 хил. лв. без ДДС и имат следната структура (Фигура 1):

Фигура 1 – Структура на оперативните разходи

Най-голям дял имат разходите за персонал – заплати и осигуровки – близо ¾ от всички разходи.

Освен оперативните разходи, към разходите за дейността са включени и разходите за амортизационни отчисления. Годишните амортизации са определени при прилагане на системния линеен метод, като амортизационните норми за сградния фонд са 1,25% годишно, за спортните съоръжения – 4%. Средногодишният размер на амортизациите за срока на концесията е 126 хил. лв.

 

5.2. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПО ГОДИНИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ, КАКТО И ОТ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ С ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА.

Реализацията на голяма част от приходите от дейността ще започне през 3-та и 4-та година от концесията, когато игрищата ще са готови за експлоатация и ще бъде изградена трибуна за зрители.

Общежитието ще започне да генерира приходи през 8-та година.

Приходите, които ще се реализират в Обекта на концесия, са следните:

 • Продажба на билети – приходите са формирани при следните предположения: две футболни срещи средномесечно със запълняемост на стадиона 75% и средна цена на билета от 10 лв.;
 • Реклама – приходите са формирани от поставянето на рекламни съоръжения в спортния комплекс – рекламни билбордове, транспаранти и др. под.;
 • Продажба на фен артикули – на територията на комплекса има магазин за фен артикули, който също така предлага и продажби по интернет;
 • Приходи от наеми – тези приходи са формирани от отдаване под наем на търговски площи, разположени на територията на комплекса;
 • Приходи от школи – приходите от школи са формирани при следните условия: 20 отбора със средно 35 играчи в различни възрастови групи всеки, и месечна такса в размер на 45 лв.;
 • Приходи от общежитието – стаи и апартаменти – след изграждането на общежитието то ще се предоставя на играчи и на семействата им, които не са от Пловдив, а при възможност ще се ползва и като хотел за външни лица. Приходите са формирани при следните условия: общо брой стай – 80, при цена на нощувка от 30 лв. и 7 бр. апартамента на цена от 50 лв., при средномесечна запълняемост от 60%.

Общият размер на прогнозните средногодишни приходи е около 1 554 хил. лв. за целия прогнозен период. Структурата на приходите средно за целия прогнозен период е показана на фигурата по-долу (Фигура 2).

Фигура 2 – Структура на приходите

От фигурата е видно, че приходите от общежитието ще формират 36% от общите приходи.

 

5.3. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНЦЕСИЯТА.

 

Показателите, които са необходими за тестване на финансовите резултати от дейността на проекта, са:

 • Финансова нетна настояща стойност на инвестицията и на капитала (FNPV/C и FNPV/K);
 • Финансова вътрешна норма на възвръщаемост на инвестицията и на капитала (FIRR/C и FIRR/K);
 • Финансов срок на изплащане на инвестицията и на капитала (FPBP/C и FPBP/K);
 • Индекс на рентабилността (PI).

 

Норма на дисконтиране

Определянето на нетната настояща стойност се основава на метода на дисконтираните парични потоци. Приетата дисконтова норма се оценява като минимално очаквана от страна на инвеститора и се базира на определяне на средно претеглената стойност на капитала.

 

Норма на възвръщаемост на собствения капитал

Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е свързана с нивото на риск, поеман от инвеститора.

За определяне на нормата на възвръщаемост на собствения капитал е използван модела за оценка на капиталовите активи (МОКА). Според МОКА стойността на собствения капитал се разглежда като сбор на безрисковата норма на възвръщаемост, която се заплаща от всеки инвеститор, плюс рисковата премия, умножена по коефициента бета (β), и се изчислява по следната формула:

Re = Rf + β*(Rm-Rf)

където:

Re – стойност на собствения капитал;

Rf – безрисковата норма на възвръщаемост;

Rm – пазарна рискова премия;

(Rm-Rf) – рискова премия за собствения капитал ERP (Equity Risk Premium);

β – коефициент бета, измерващ съотношението между риска за пазарния сектор и пазарния риск.

Стойността на безрисковата норма на възвръщаемост е равна на дългосрочния лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) за 2017 г. По данни от статистиката на БНБ към края на 2017 г. Rf = 1,0198%.

Рисковата премия за собствения капитал (Rm-Rf) представлява сумата от базовата рискова премия за развити пазари на частни активи и премията за специфичния за риск на държавата. По данни на интернет страницата на Aswath Damodaran[8] към края на 2017 г. (Rm-Rf) = 7,27%.

От същият сайт е взет и коефициента β, който отразява риска на собствения капитал/акциите, свързан с конкретното предприятие или конкретен пазарен сектор. Коефициентът β на собствения капитал за пазара като цяло е равен на 1. Пазарните сектори с по-висока доходност и съответно риск от средния за пазара имат коефициентът β по-голям от 1 и съответно тези пазарни сектори с по-ниска доходност и риск имат коефициент β по-малък от 1. По данни обобщени и представени от Aswath Damodaran за 61 компании в Европа в областта на спорта и рекреацията, бета за сектора за 2017 г. е 0,84. Следва да се отбележи, че е използван лостовият коефициент β, който показва доходността само на собствения капитал на предприятието/сектора, като изчиства влиянието на структурата на капитала.

При така посочените параметри получената стойност на собствения капитал Re е следната:

Re = 1,0198% + 0,84 * 7,27% = 7,13%

 

Стойност на капитала

Цената на капитала се определя като средно претеглена стойност на капитала след облагане на база на прието за отношение собствен и привлечен капитал. За целите на анализа е приета структура на капитала 60:40.

Стойността на капитала е както следва:

WACC =[(1-g) * re] + [g * rd] * [1-t]

където:

WACC – средно претеглена стойност на капитала след облагане, %;

g – отношение на заемен капитал към общо собствен и заемен капитал;

re – стойност на собствения капитал след облагане, %;

rd – стойност на заемния капитал, %; Приета е средна стойност към 2016 г. в размер на 5%.

t – корпоративен данък, %

Среднопретеглената стойност на капитала е 6,08%.

WACC =(1-0,40)*7,13% +(0,40*5%)*(1 – 0,10) = 6,08%

 

Финансова нетна настояща стойност на инвестицията и капитала (FNPV/C и FNPV/K)

Един от най-важните критерии за финансовата ефективност на един проект е нетната настояща стойност (FNPV). Той представлява количествен израз на кумулативния ефект от направената инвестиция за целия планов хоризонт на проекта. Тъй като дисконтовата норма представлява алтернативна възможност за инвестиране, то нетната настояща стойност изразява чистия прираст на инвестирания капитал над нарастването, което би осигурила тази алтернативна инвестиция. Тогава интерпретацията на FNPV ще означава дохода за инвеститора, превишаващ минимално изискуемата възвръщаемост. В действителност, чистата настояща стойност отразява движението на всички направени разходи, превръщането на инвестициите в активи и влиянието на пазарната стойност върху общото състояние на капитала в края на плановия хоризонт.

В настоящия анализ нетната настояща стойност е положителна величина, макар и малка по относителна стойност, което означава, че кумулативният ефект от предвидената инвестиция, като цяло е също е положителен, или с други думи, приходите при отчитане на дисконтирането за целия планиран период са повече от сумарните разходи. При такива показатели може да се твърди, че проектът е ефективен и би бил привлекателен за инвеститора.

 

Финансова вътрешна норма на възвръщаемост на инвестицията и на капитала (FIRR/C и FIRR/K)

Вътрешната норма на възвръщаемост (FIRR) е вторият основен показател за оценка на финансовата ефективност на инвестиционните проекти. Той се дефинира с онази условно взета норма на дисконтиране, която изравнява сумите на дисконтираните чисти приходни и разходни парични потоци, породени от осъществяване на проекта, или FIRR е процентът на дисконтиране, който извежда нетната настояща стойност на проекта равна на нула. Тази норма е вътрешна за проекта и зависи единствено от паричните потоци, които го характеризират през целия срок на икономическия живот. В настоящия проект стойността на FIRR е положителна и e над дисконтовата норма, което също показва, че проектът би бил ефективен от финансова гледна точка.

 

Дисконтиран срок на откупуване на инвестициите и на капитала (FPBP/C и FPBP/K)

Срокът на дисконтирано откупуване на инвестициите е периодът от време, за който сумата на настоящите стойности на натрупващите се нетни парични потоци ще покрие сумата на настоящите стойности на инвестиционните разходи.

Срокът на дисконтираното откупуване показва за колко време от началото на инвестиционния период изцяло ще се възстанови инвестираният капитал (с отчитане на стойността на парите във времето), след което концесионерът ще започне да получава печалбата от своята инвестиция. Колкото по-кратък е срокът на откупуването, толкова по-ефективен е проектът за концесионера. В настоящия проект инвестициите (както първоначалните, така и тези, извършени през годините) се откупуват през 33-та година от прогнозния 35-годишен период. Срокът на откупуване на капитала на концесионера е по-кратък – 30 години.

 

Индекс на рентабилността (PI)

Индексът на рентабилност е показател за качествата на инвестиционните проекти. Той се изчислява като съотношение между нетната печалба и приходите от дейността. Стойността му е в размер на 19%.

Показателите за икономическата ефективност на инвестицията и на капитала са представени в следващата таблица:

 

Показатели за икономическата ефективност

Показател Мярка Стойност на

показателя за

инвестицията

Стойност на

показателя за

капитала

Дисконтова норма % 6,08% 7,13%
Финансова нетна настояща стойност (FNPV) хил.лв. 458 890 84 878
Финансова вътрешна норма на възвръщаемост (FIRR) % 6,82% 7,30%
Дисконтиран срок за откупуване (FPBP) години 33 30
Индекс на рентабилността(PI) % 19%

 

От направения по-горе финансово-икономически анализ следва заключението, че проектът е приемлив и печеливш от финансова и икономическа гледна точка – положителна стойност на FNPV, стойност на FIRR, по-висока от дисконтовата норма, и срок за откупуване, по-малък от срока на концесията.

 

5.4. СРОК НА КОНЦЕСИЯТА.

Интересът от концесията за Общината се изразява в:

 • надеждна експлоатация на обекта;
 • получаване на справедливо концесионно плащане, обвързано с резултатите от извършваната дейност;
 • разкриване на нови работни места;
 • развитие на спорта.

 

Интересът от концесията за концесионера се изразява в:

 • възвръщане на вложените инвестиции;
 • получаване на очаквано ниво на възвращаемост за вложените средства.

 

Срокът на концесията следва да гарантира заинтересованост в изпълнение на поетите задължения и от двете страни по договора. Той се определя от следните обстоятелства:

 • Обхват на договорената инвестиционна програма и размер на свързаните с нея разходи;
 • Възможности и срок на възвръщане на вложените от концесионера средства, т.е. с получавана минимално очаквана възвръщаемост;
 • Срок на физическа амортизация на основните дълготрайни активи.

 

Минималната инвестиционна програма за спортния комплекс е в размер на 6 350 000 лв. и се очаква да бъде изпълнена през първите девет години на концесията. Дисконтираните годишни парични потоци при концесията показват сконтиран срок на откупуване на инвестициите 33 год.

Срокът на концесията се определя и от необходимостта от постигането на минималната норма на възвръщаемост в рамките на целия проект. При така направените допускания и прогнози тя се постига при срок на концесията от 35 години.

Основавайки се на това и на съществуващата практика се предлага срок на концесията от 35 години.

 

5.5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА КОНЦЕСИЯТА

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия: „Прогнозната стойност на концесията се изчислява въз основа на обективен метод, посочен в документацията за концесията. При изчисляване на прогнозната стойност на концесията възлагащите органи и възложителите отчитат, когато е приложимо, по-специално следното:

а)  стойността на всяка възможна опция и всяко удължаване на срока на концесията;

б) приходи от такси и глоби, заплащани от ползвателите на строителството или услугите, различни от събираните от името на възлагащия орган или възложителя;

в) плащания или всякакви финансови предимства под каквато и да е форма, предоставени на концесионера от възлагащия орган или възложителя или от друг публичен орган, включително компенсация за изпълнението на задължение във връзка с обществена услуга и публични инвестиционни субсидии;

г)  стойността на безвъзмездните средства или всякакви други финансови предимства под каквато и да е форма, предоставени от трети лица за изпълнението на концесията;

д) приходи от продажба на активи, които са част от концесията;

е)  стойността на всички доставки и услуги, предоставени на разположение на концесионера от възлагащите органи или възложителите, при условие че са необходими за изпълнението на строителството или предоставянето на услугите;

ж) всякакви награди или плащания на кандидатите или оферентите.“

 

Прогнозната стойност на концесията за спортния комплекс е изчислена като общия оборот на концесионера (без ДДС) при експлоатацията на обекта на концесия, получен като сума от всички приходи от предоставяне на услугите, при отчитане на следните основни допускания:

 • Срок на концесията – 35 год.;
 • Концесионерът ще получи право да реализира приходи от извършване на стопански дейности в обекта на концесия.
 • Прогнозни приходи, които концесионерът ще получава от извършването на дейности, свързани с ползването на обекта на концесия.

 

Прогнозната стойност на концесията е изчислена без приспадане на прогнозните разходи, които концесионерът ще извърши при експлоатацията и управлението на обекта на концесия.

 

Изчисляване на прогнозната стойност на концесията

Показател, източник на приход Стойност на концесията в лева
Прогнозни приходи от експлоатацията на Футболния тренировъчен комплекс, включващи приходите на бъдещия Концесионер от:
·       Продажба на билети 1 005 535
·       Реклама 6 428 024
·       Продажба на фен артикули 1 241 169
·       Приходи от наеми 1 330 041
·       Приходи от школи 4 035 598
·       Приходи от общежитието – стаи 6 896 017
·       Приходи от общежитието – апартаменти 1 005 669
ОБЩО: 21 942 052

 

 

Изискуемата възвръщаемост от инвестирания капитал е определена за подходящата норма на дисконтиране и минимално ниво на възвръщаемост за концесията. В анализа е аргументирана изискуемата възвръщаемост, която е в размер на 6,08%.

 

Изчислената прогнозна стойност на концесията е в размер на 21 942 052 лева, което я определя като концесия с трансграничен интерес.

 

 

VI. ПРОГНОЗНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСТРУКЦИИ

6.1.УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА

6.1.1. Посочване на условията за осъществяване на концесията

Концесията се осъществява с осигурени от Концесионера средства и при поемане от негова страна на оперативния и строителния риск при следните условия:

 1. Поддържане в наличност на спортните услуги и осигуряване за срока на концесията на тяхната непрекъснатост и ниво на качество при експлоатация на строежа в съответствие с Концесионния договор.
 2. Извършване на строителството чрез проектиране и изпълнение на нови строежи за изграждане на Футболен тренировъчен комплекс в Обекта на концесията и съгласно задължителната инвестицонна програма.
 3. Управление и поддържане на Обекта на концесията в експлоатационна годност за срока на концесията.
 4. Върху обекта на концесия Концесионерът може и е задължен да извършва спортни услуги съгласно Концесионния договор, като осигурява равен достъп на всички ползватели до тях и като спазва условията за предоставянето им.
 5. Изпълнение на предложения от Участника, определен за Кконцесионер, размер на инвестициите.
 6. Изпълнение на предложените с Офертата на Участника, определен за Концесионер, планове, неразделна част от Концесионния договор.
 7. Плащане от Концесионера на Концедента на годишните концесионни възнаграждения съгласно офертата на Участника, определен за Концесионер.
 8. Концесионерът застрахова Обекта на концесията за своя сметка за всяка година от срока на концесията в съответствие с действащото законодателство и с клаузите на Концесионния договор.
 9. Концедентът е собственик на всички приращения и подобрения, изградени трайно върху територията на Обекта на концесията.
 10. Спазване на изискванията на законодателството и на изискванията, определени от компетентните държавни органи, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, живота и здравето на гражданите, околната среда, защитените територии, зони и обекти, и обществения ред.
 11. Спазване на задълженията, поети по международни договори, по които Република България е страна.
 12. За срока на концесията Концесионерът определя размера и събира таксите за спортни услуги, както и приходите от другите услуги и търговски дейности.
 13. Предназначението на Обекта на концесия не може да се променя.
 14. Непрехвърляемост на правата и задълженията по Концесионния договор, освен при условията и по реда, определени с Концесионнния договор. Концесионерът няма право да се разпорежда с Обекта на концесията и свързаните с него права и задължения или да обременява Обекта по какъвто и да е начин, освен в случаите, при условията и по реда, предвидени с Концесионния договор.
 15. Концесионерът няма право да извършва или да предоставя за извършване в Обекта на концесия хазартни игри и дейности.

 

 1. При изпълнение на концесията Концедентът и Концесионерът спазват разпоредбите на действащото законодателство в съответствие с клаузите на Концесионния договор.
 2. Концедентът не дължи на Концесионера компенсации по чл. 32 от Закона за концесиите.
 3. При прекратяване на Концесионния договор поради изтичане на срока на концесията Концесионерът няма право на обезщетение.
 4. При предсрочно прекратяване на Концесионния договор поради причина, за която някоя от страните отговаря, същата дължи обезщетение в съответствие с действащото законодателство и предвиденото в клаузите на Концесионния договор.
 5. Отношенията между страните при предсрочно прекратяване на Концесионния договор се уреждат с Концесионния договор.
 6. Икономическият баланс ще се счита за нарушен, когато:

21.1.    в резултат от промени в законодателството или от акт на регулаторен орган са се променили условията за финансиране, строителство, управление или поддържане на Обекта на концесията и/или условията за предоставяне на услугите;

21.2.    в резултат от непреодолима сила трайно се преустановят дейности по договора;

21.3.    погине целият или част от Обекта на концесията или настъпи обективна невъзможност за неговото ползване по предназначение, освен в случаите, когато погиването или обективната невъзможност се дължи на виновно действие или бездействие на Концесионера;

21.4.    възникне опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред.

 1. 22. Концесионерът е длъжен да осигурява обществен достъп на гражданите и ползване на обекта на концесия за реализиране на дейности, свързани с физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност от лицата по чл. 103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, като им предоставя за безвъзмездно ползване Обекта на концесия или отделни спортни обекти и/или съоръжения в него за определено време, но не по-малко от 1 час в рамките на еднократно посещение и не по-малко от 10 дни в рамките на една календарна година. Редът за осигураване на обществения достъп и безвъзмездното ползване на обекта от лицата по чл. 103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта се определя в Концесионния договор.
 1. Прогнозната цена на спортните и свързаните с тях други стопански услуги, включени в Предмета на концесията, е както следва:

 

Вид услуга Цена на съответната услуга
Продажба на билети за спортни мероприятия – футболни срещи

 

10 лв./човек
Треньорски услуги – детско-юношески футболни школи 45 лв./човек на месец
Приходи от стаи в общежития 30 лв./нощувка
Приходи от апартаменти в общежития 50 лв./нощувка
 1. Отпадъците, образувани по време на строителството и експлоатацията на Обекта на концесията, се управляват съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

6.1.2. Обосновка на условията за осъществяване на концесията

Така формулираните условия за осъществяване на Концесията са определени с оглед особеностите на Обекта и Предмета на концесията, изискванията на приложимото законодателство и целите, които Концедентът се стреми да постигне чрез възлагането на концесията. Като условия на концесията са изведени най-важните задължения, които концесионерът поема с възлагането на концесията, и които са предопределени от предмета на концесията. Те определят същността на концесията. Такива са изискванията за извършване на строителството и предоставяне на услугите, включени в предмета на концесията. Част от условията са свързани с изискванията на действащото законодателство по отношение на договорите за концесията, включително относно и изискванията в екологичната, социалната и трудовата сфера и поетите от държавата задължения по международни споразумение. Условието за застраховане от Концесионера на Обекта на концесията произтича от разпоредбите на приложимото законодателство в областта на застраховането. Изискванията към тази застраховка са подробно предвидени в чл. 12 от Концесионния договор. В Концесионния договор е посочено, че през целия Срок на договора Концесионерът следва да застрахова и поддържа подходяща и достатъчна за извършваната дейност застраховка на сградите, включени в Обекта на концесия, за своя сметка в полза на Концедента (ползващо се лице) в съответствие с действащото законодателство, при предварително одобрение на всички условия по договора за застраховка от Концедента.

Концедентът (кметът на община Пловдив) е определен за ползващо се лице с оглед на факта, че концесионната територия и Обектът на концесията представляват общинска собственост.

Що се отнася до рисковете, за които Концесионерът следва да поддържа застраховката на сградите, включени в Обекта на концесия, тези рискове са определени съобразно характера на сградите, включени в Обекта на концесия, на дейностите, които ще се извършват в тях, и на услугите, които ще се предоставят в тях. Поради тази причина в Концесионния договор е посочено, че поддържаната от Концесионера застраховка трябва да включва, но да не се ограничава до:

а) застраховка „Имущество“ (за да се гарантира стойността на сградите, включени в Обекта на концесията, и да се обезпечат рисковете от тяхното увреждане или унищожаване);

б) застраховка „Гражданска отговорност“ към трети лица (за да се обезпечат евентуалните вреди, които биха могли да бъдат нанесени при извършването на строителството и експлоатацията на Обекта); и

в) застраховка „Отговорност на работодателя“ (за да се осигури спазването на задълженията, произтичащи от трудовото законодателство).

 

6.2. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

 

Основните права и задължения на страните са изведени на базата на извършения с концесионните анализи преглед на нормативната уредба и на направените с анализите констатации, изводи и препоръки. При определяне на основните права и задължения изцяло са съобразени разпоредбите на ЗК, Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и други действащи нормативни актове, относими към дейностите по концесията.

 

6.2.1. Основни права на Концесионера:

 1. да експлоатира Концесионните дейности, които включват:

а) изключителното право да определя и събира в своя полза цените на спортните услуги, които предоставя на ползвателите в Обекта на концесията, при спазване на разпоредбите на Концесионния договор;

б) на свой риск да изпълни проектиране и изпълнение на строежи за изграждането на Футболен тренировъчен комплекс съгласно задължителната инвестиционна програма в съответствие с чл. 31, ал. 5 от Закона за концесиите;

в) да експлоатира спортните услуги, които ще бъдат предоставяни в Обекта на концесия след изграждането на Футболния тренировъчен комплекс при поемане на търговския и оперативния риск от това в съответствие с чл. 31, ал. 2 – 4 от Закона за концесиите;

г) да извършва всяка друга дейност или бизнес, които посочи в своя Бизнес план или за която извести на Концедента, че ще извършва за увеличаване на Търговските приходи, генерирани в Обекта на концесия, и ако това се изисква съгласно условията на Концесионния договор, за която Концедентът даде своето предварително съгласие (което не може да бъде забавяно или отказвано неоснователно);

 1. съгласно условията на Концесионния договор да отдава под наем отделни части от Обекта на концесия на трети лица за извършването в тях на спортни, рекреационни и актракционни услуги, като определя по собствена преценка цените за това;
 2. да получи и ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписване на Концесионния договор техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация за концесионната територия и Обекта на концесия;
 3. да изисква и да получава необходимото съдействие от Концедента при осъществяване на правата си по Концесионния договор и в случаите, когато е налице нарушаване на правата му от трети лица;
 4. да използва подизпълнители при изпълнението на Концесионния договор, в случай че в Офертата си е посочил дела и видовете дейности от Предмета на концесията, които ще се изпълняват от подизпълнители;
 5. при изпълнение на Концесионния договор Концесионерът има правата на възложител по смисъла на Закона за устройство на територията и в случаите, когато Обектът на концесията и принадлежностите му са собственост на община Пловдив;
 6. при предсрочно прекратяване на Концесионния договор по вина на Концедента да получи дължимото обезщетение в размер на сумата на невъзстановените разходи на Концесионера за инвестиции в Обекта на концесията, намалени със сумата, съответстваща на определената с финансово-икономическия модел норма на възвръщаемост за Концесионера за целия срок на договора, но не повече от пазарната стойност на извършените от Концесионера инвестиции в Обекта на концесията към датата на прекратяване на договора.

 

6.2.2. Основни задължения на Концесионера:

 1. на свой риск, в съответствие с Действащото законодателство и при условията и по реда на Концесионния договор да изпълни предвиденото проектиране и изпълнение на строежи за изграждането на Футболен тренировъчен комплекс в Обекта на концесията съгласно задължителната инвестиционна програма в съответствие с чл. 31, ал. 5 от Закона за концесиите;
 2. да предоставя спортните услуги, включени в Предмета на концесията, и да ги управлява и поддържа в наличност за срока на Концесионния договор, като осигурява тяхната непрекъснатост и нивото им на качество и изпълнява предложения от него Бизнес план, част от Офертата му за участие в процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесията;
 3. като се съобразят предвидените в Концесионния договор ограничения, да не извършва в Обекта на концесия други дейности, освен определените в Концесионния договор;
 4. да поеме строителния, оперативния и търговския рискове при извършване на Концесионните дейности, включително рисковете, свързани с приходите, при спазване и в съответствие с условията на Концесионния договор и Закона за концесиите;
 5. да заплаща на Концедента дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в Концесионния договор;
 6. да извърши инвестиции в Обекта на концесията съгласно инвестиционна програма за строителство и поддържане на Обекта на концесия, включена в Офертата си, и да изработва и представя за одобряване от кмета на Община Пловдив годишни инвестиционни програми въз основа на инвестиционната програма по ред, определен с Концесионния договор;
 7. да изпълнява или да осигури изпълнението на направените Предложения за участие в процедурата за определяне на Концесионер;
 8. съгласно предвиденото в Офертата си да осигурява обществен достъп на гражданите и ползване на Обекта на концесия за реализиране на дейности, свързани с физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност от лицата по чл. 103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта Дните и часовете за обществен достъп до Обекта се определят по взаимно споразумение на страните, като се отчитат предварително планирани от Концесионера спортни мероприятия, а при непостигане на съгласие – едностранно от Концедента;
 9. да застрахова Футболния тренировъчен комплекс за своя сметка в полза Концедента за всяка година от срока на концесията, в съответствие с действащото законодателство и Концесионния договор;
 10. да поддържа банкови гаранции за срока на концесията за изпълнение на задължението си по Концесионния договор;
 11. да осигурява по всяко време достъп на Концедента до Обекта на концесията и да предоставя на кмета на Община Пловдив или на определени от него или с нормативен акт длъжностни лица отчети и информация за изпълнението на инвестиционната програма и на другите си задължения по Концесионния договор, да им оказва необходимото съдействие за осъществяването на текущ контрол за изпълнение на Концесионния договор, включително като им предоставя информация и документация, свързана с Обекта на концесия;
 12. да представя на Концедента годишни програми за изпълнение на Програмата за качество на спортните услуги и за експлоатация и поддръжка на Обекта на концесия, включително и обобщение на получените от потребителите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, събрани чрез механизмите за обратна връзка с потребителите, които поддържа;
 13. да осигурява достъп до Обекта на концесията на компетентните държавни органи и/или на определени от Концедента длъжностни лица, когато това се налага за извършването на неотложни работи или за защита на обществения ред и сигурност, или за опазването на околната среда и водите;
 14. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване на Обекта на концесията или на части от него от трети лица, определени от Концедента, без право на обезщетение за това, по реда на този Концесионния договор;
 15. да води аналитично счетоводство за всички дейности, свързани с изпълнението на Концесионния договор, включително да изготвя Годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит;
 16. да съгласува предварително с Концедента извършването на подобрения в Обекта на концесия, които не са предвидени в Инвестиционната програма, и да ги извършва след получаване на одобрението му;
 17. да осъществява за своя сметка всички текущи ремонти, гарантиращи доброто експлоатационно състояние на Обекта на концесия; поддържането на обектите, включени в Обекта на концесия, трябва да осигурява в края на срока на концесията наличие на сгради и съоръжения в експлоатационна годност, достатъчна за извършване на услугите и стопанските дейности съгласно тяхното предназначение;
 18. през целия срок на Концесията да извършва и да финансира всички действия, необходими за спазване изискванията за опазване на околната среда и водите, ограничаване на праховите емисии по време на предвидените строеж и строителни и монтажни работи за реконструкция и основен ремонт на обекти и съоръжения в концесионната територия, осигуряване на разделно събиране на отпадъците, образувани по време на строителството и експлоатацията на Обекта на концесията, и на здравословни и безопасни условия на труд и за обучение на персонала, зает с предоставянето на услугите и другите стопански дейности;
 19. да предприема необходимите действия по реда на Приложимото екологичното законодателство за предвидените за изпълнение дейности, включени в Предмета на концесията, представляващи инвестиционно предложение, което може да бъде разрешено само след одобряване съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за биологичното разнообразие;
 20. да осигурява водене и съхраняване на документацията и защита на информацията във връзка с изпълнението на Концесионния договор;
 21. да уведомява незабавно Концедента и компетентните ведомства за обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред;
 22. да представя на Концедента в срок до 1 юли на следващата година копие от годишния финансов отчет за предходната година, заверен от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит;
 23. да представя на Концедента годишен доклад за изпълнение на Концесионния договор до 15 април на следващата година;
 24. да уведомява незабавно Концедента, министъра на културата и министъра на туризма, директора на регионалния музей и регионалния инспекторат по опазване на културното наследство, когато при осъществяване на концесията се открият находки, които имат признаци на паметници на културата; в тези случаи Концесионерът е длъжен да спре незабавно дейността и да предприеме незабавни действия по обезопасяването на находката;
 25. при прекратяване на Концесионния договор да предаде на Концедента Обекта на концесията в експлоатационна годност в състояние, при условия, по ред и в срокове, определени с Концесионния договор;
 26. при прекратяване на Концесионния договор да предаде на Концедента цялата техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация и информация, свързана с Обекта на концесията;
 27. при наличие на опасност и/или настъпване на екологични щети вследствие на свое действие и/или бездействие незабавно да информира съответния компетентен орган по чл. 6, т. 2 – 4 от ЗОПОЕЩ, както и да предприеме всички необходими и приложими мерки съгласно условията и по реда, предвидени в ЗОПОЕЩ. Съгласно подробно предвидените в Концесионния договор „Условия и ред за финансиране на отстраняването на нанесени екологични щети“, Концесионерът има задължение да финансира отстраняването на нанесените екологични щети, настъпили след началната дата на концесията в резултат на изпълнението на строителството и/или услугите, включени в Предмета на концесията.

 

6.2.3. Основни права на Концедента:

 1. да изисква изпълнение на изпълнение на задълженията на Концесионера, поети с Концесионния договор, в това число на задължението за:

1.1. качествено изпълнение на включеното в Предмета на концесията изпълнение на строежи за изграждането на Футболен тренировъчен комплекс в Обекта на концесия съгласно задължителната инвестицонна програма в съответствие с чл. 31, ал. 5 от Закона за концесиите, разпоредбите на действащото законодателство и на предложението му за участие в процедурата за определяне на Концесионер;

1.2. предоставяне на спортните услуги, включени в Предмета на концесията, свързани с предоставяне на спортни обекти и съоръжения или осигуряване на други подходящи условия за практикуване на физическа активност, физическо възпитание и спорт, и за осигуряване на тяхната непрекъснатост и на ниво на качеството им в съответствие с клаузите на Концесионния договор;

 1. да получава дължимото концесионно възнаграждение при условията и в сроковете, определени в Концесионния договор;
 2. да се ползва от банковите и други гаранции, дадени от Концесионера, в съответствие с Концесионния договор;
 3. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на Концесионера по Концесионния договор и условията на концесията;
 4. да получава отчети и информационни доклади от Концесионера по изпълнението на Концесионния договор и да има достъп до Обекта на концесията и до документацията на Концесионера за осъществяване на контролните си правомощия при условия и по ред, определени с Концесионния договор;
 5. да получава от Концесионера доклади за изпълнение на Концесионния договор за всяка изтекла година от срока на концесията до 15 април на следващата година, както и при поискване – доклади и информация за изпълнение на отделни задължения по Концесионния договор;
 6. да получава от Концесионера годишни програми за изпълнение на Програмата за качество на услугите, експлоатация и поддръжка на Обекта на концесия, включително и обобщение на получените от потребителите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, събрани чрез механизмите за обратна връзка с потребителите, поддържани от Концесионера;
 7. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да използва и посочи трети лица, които временно да използват Обекта на концесия или части от него съгласно Концесионния договор;
 8. да прекрати едностранно Концесионния договор при неизпълнение от страна на Концесионера в случаите по чл. 18 от Концесионния договор;
 9. след прекратяване прекратяване на Концесионния договор да получи обратно Обекта на концесия и цялата техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация, свързана с него и неговата експлоатация при условия, в срокове и по ред, определени в чл. 20 от Концесионния договор.

 

6.2.4. Основни задължения на Концедента:

 1. да предаде на Концесионера концесионната територия и Обекта на концесия при условия и ред, определени с Концесионния договор;
 2. при предсрочно прекратяване на концесията да заплати на Концесионера обезщетение съгласно действащото законодателство;
 3. да не предоставя концесия върху Обекта на на концесия на трето лице за срока на Концесионния договор;
 4. да оказва необходимото съдействие на Концесионера в рамките на своите правомощия във връзка с правата и задълженията на Концесионера по Концесионния договор, включително и в случай на неправомерни действия от страна на трети лица;
 5. по никакъв начин, пряк или косвен, да не възпрепятства ползването на Обекта на концесия от Концесионера, включително с действия или дейности, възпрепятстващи свободния достъп до него, както и да не допуска извършването на други дейности в съседни имоти, собствени на Концедента, които възпрепятстват нормалната експлоатация на Обекта на концесия;
 6. да представи на Концесионера наличната техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация, както и други данни и информация, притежавани от него, които се изискват за целите на реконструирането, ремонта и управлението на Обекта на концесия, както и да уведомява Концесионера за всички промени или допълнения, свързани с наличната информация. Концедентът е длъжен да предава на Концесионера копия от наличните документи след писмено искане от Концесионера;
 7. да осигурява водене и съхраняване на документацията във връзка с изпълнението на Концесионния договор;
 8. да се произнася по представената от Концесионера годишна инвестиционна програма в срок до 2 месеца от получаването й, включително да я одобри в съответствие с Концесионния договор; в случай, че Концедентът не се произнесе в този срок, се счита, че той е одобрил годишната инвестиционна програма;
 9. да предоставя на Концесионера необходимото съдействие в случай на неправомерни действия от страна на трети лица;
 10. да спазва всички изисквания за опазване на околната среда съгласно Приложимото екологичното законодателство, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, както и международните и вътрешните изисквания за безопасност в областите, които се засягат от предмета на Концесионния договор, доколкото тези изисквания се отнасят до Концедента;
 11. Съгласно подробно предвидените в Концесионния договор „Условия и ред за финансиране на отстраняването на нанесени екологични щети“ Концедентът има задължение да финансира отстраняването на всички екологични щети, съществуващи преди началната дата на концесията в Концесионната територия и произтичащи пряко от действията му.

 

6.3. КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

При условия и по ред, определени в Концесионния договор, Концесионерът дължи на Концедента следното концесионно възнаграждение:

 1. Годишно концесионно плащане съгласно Офертата на Участника в процедурата, определен за Концесионер, определено като процент от нетните годишни приходи от всички дейности в обекта на концесия, но не по-малко от 2% от нетните годишни приходи и не по-малко от 20 000 (двадесет хиляди) лева без ДДС.
 2. Концесионерът не дължи годишно концесионно възнаграждение за първите три години от срока на концесията.
 3. Годишното концесионно възнаграждение е дължимо на една годишна вноска, платима по банков път, при условия и по ред, определени с Концесионния договор.

 

Стойностите на концесионното възнаграждение са определени въз основа на Финансово-икономически анализ, изготвен в съответствие с изискванията на Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, При определяне на минималните стойности на процента от нетните годишни приходи и минималния размер на годишно концесионно възнаграждение, които могат да бъдат предложени от участниците в процедурата, е отчетено състоянието на обекта на концесията, необходимостта от инвестиции в него и запазване на баланса на концесията при разпределението на икономическата и финансовата изгода от концесията между концедента и концесионера.

 

6.4. ГАРАНЦИИ НА КОНЦЕСИОНЕРА

В Концесионния договор е предвидено осигуряване на гаранции от страна на концесионера за изпълнение на задълженията му по изпълнение на инвестиционната програма, плащането на концесионното възнаграждение и другите задължения по договора за концесия. Целта от въвеждането на тези гаранции и създаване на механизъм за лесно реализиране на правата на концедента по Концесионния договор в случаите ва неизпълнение на задълженията от страна на концесионера.

 1. Концесионерът представя и поддържа при условия и по ред, определени с Концесионния договор, потвърдена безусловна неотменяема банкова гаранция за изпълнение на предложената инвестиционна програма, издадена от банка, одобрена от концедента, в размер на 1 на сто от стойността на планираните инвестиции за съответната година при условия и срок, определени с Концесионния договор.
 2. Концесионерът представя и поддържа при условия и по ред, определени с Концесионния договор, безусловна неотменяема банкова гаранция за гарантиране изпълнението на задължението за плащане на годишното концесионно възнаграждение и за всички други задължения, които не са обезпечени с гаранцията по т.1, в размер на 2 000 (две хиляди) лева за първите три години от срока на концесията, а за всяка следваща година от срока на концесията в размер на 7 000 (седем хиляди) лв.

 

 1. Концесионерът дължи неустойки при пълно неизпълнение, при забавено и/или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят с концесионния договор.
 2. Във всички случаи на неизпълнение от страна на Концесионера Концедентът има право да търси освен определените неустойки и лихви и обезщетение по общия ред съгласно действащото законодателство.

 

6.5. КЛАУЗА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА КОНЦЕСИЯ

В съответствие на разпоредбите на чл.123, чл.137 и чл.138 от Закона за концесиите в Концесионният договор са заложени определените от закона хипотези, при които е възможно да настъпи нарушаване на икономическия баланс на концесията.

 

При нарушаване на икономическия баланс на концесията всяка от страните по Концесионния договор може да поиска неговото изменение или допълнение за възстановяване на икономическия баланс чрез:

а) намаляване или удължаване на срока на концесията или

б) промяна на размера на годишното концесионно възнаграждение.

 

При преразглеждане на Концесионния договор чрез удължаване на срока на концесията общият срок на всички допустими удължавания на срока не може да бъде повече от една трета от определения срок на концесията от 35 години.

Предвидената клауза за преразглеждане е в пълно съответствие с изискванията на Закона за концесиите.

6.6. ПРАВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИЯТА И ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ

 

При извършване на включените в Предмета на концесията строежи за изграждане на Футболния тренировъчен комплекс и текущ ремонт на Обекта на концесия Концесионерът има правото да наема подизпълнители за извършване на отделни дейности, за които е посочил в Заявлението за участие в процедурата, че ще бъдат възложени на подизпълнител. Договор за подизпълнение може да се сключи само с лице, за което не е налице основание за изключване по чл.60, ал.2 от Закона за концесиите. Концесионерът отговаря солидарно с подизпълнителя за изпълнение на дейностите, възложени с договора за подизпълнение.

При експлоатацията на Обекта на концесията Концесионерът има право да отдава под наем части от Обекта на концесията, свързани с предоставяните услуги, в съответствие с действащото законодателство и при условия и по ред, определени с Концесионния договор.

Предвидените формулировки са изцяло в съответствие с разпоредбата на чл.133 от Закона за концесиите.

 

VII. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ПОД ФОРМАТА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА КОНЦЕСИЯТА ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

 

Законът за концесиите допуска Концедентът да извършва плащания към Концесионера в следните случаи (чл.32, ал.2 от ЗК):

 1. когато за предоставяните от Концесионера услуги не се дължат преки плащания от потребители или от други лица, или ако се дължат такива плащания – не е предвидено Концесионерът да ги получава;
 2. когато се цели постигане на социално приемлива цена на услугите, предоставяни от Концесионера;
 3. при държавно регулирани цени на услугите, които се предоставят от Концесионера.

 

При концесията на Футболен тренировъчен комплекс в гр. Пловдив, район Тракия се предвижда Концесионерът да събира всички приходи от потребителите на услуги, които ще предоставя чрез Обекта на концесия, т.е. да получава преките плащания от потребителите. Цените на услугите, които Концесионерът ще предоставя, не се регулират от държавата и концесията не цели постигане на социално приемлива цена на тези услуги. С оглед на това чрез концесията Концесионерът на Футболен тренировъчен комплекс в гр. Пловдив, район Тракия, няма да получи финансова подкрепа под формата на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на разходи за концесията чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. Това не изключва възможността Концесионерът да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фондовете на Европейския съюз, като в рамките на съответната процедура следва да бъдат спазени правилата за държавните помощи.

 

В заключение, за настоящата процедура не е предвидена възможност за получаване на финансова подкрепа под формата на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, поради което за откриването на процедурата не е необходимо положително становище по обосновката на концесията от съответния управляващ орган (чл. 71, ал. 2 от ЗК).

[1] Установен с Делегиран регламент (ЕС) 2017/2366 на Комисията от 18 декември 2017 година за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки.

[2] „Законодателство на държавата, в която кандидатът или участникът е установен“ е за:

а) физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл. 48 от Кодекса на международното частно право;

б) юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56 от Кодекса на международното частно право;

в) група от икономически оператори – правото на държавата на участника, който представлява групата, или водещия партньор.

 

[3] „Тежко професионално нарушение“ е нарушение от икономически оператор на приложимите законови или подзаконови разпоредби или етични стандарти на професията, към която принадлежи, както и на правата върху интелектуалната собственост.

 

[4] „Свързани лица“ са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия – до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство – до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съпружеско съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;

з) дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината, в това дружество.

 

[5] „Юрисдикции с преференциален данъчен режим“ са държавите/териториите, които не са държави – членки на Европейския съюз, и не обменят информация с Република България на основание Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ, L 64/1 от 11 март 2011 г.) и нейните последващи изменения и допълнения и отговарят на две от следните условия:

а) няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация при поискване между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия;

б) налице е влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и съответната държава/територия или влязло в сила двустранно или многостранно споразумение за обмен на информация между Република България или Европейския съюз и съответната държава/територия, но съответната държава/територия отказва или не е в състояние да обменя информация при поискване;

в) дължимият подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България.

Списъкът на държавите/териториите се утвърждава със заповед на министъра на финансите по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и се обнародва в „Държавен вестник“.

 

[6] „Сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установене процедура, сходна на несъстоятелност или ликвидация по смисъла на Търговския закон, при която активите на икономическия оператор се управляват от ликвидатор, от синдик или от съда, когато има споразумение с кредиторите и стопанската му дейност е прекратена, или друго съгласно националното законодателство на икономическия оператор.

 

[7] „Конфликт на интереси“ е наличието на частен интерес от възлагането на концесията по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за концедента, служители на концедента или други лица, които участват в организирането и провеждането на процедурата за определяне на Концесионер или могат да повлияят на резултата от нея.

 

3 КОМЕНТАРА

 1. КЪДЕ СЪ СПОКРИХТЕ БЕ АПАПИ? СТОЛЮПИНЦИИИИИИИ? ОШ БОЛТУФЦИ, МОШ БОЛТУФЦИ???… И ДУРУГУТУ АРТЪКПАРТЪК???
  ТВА И НАШТЪ МИЧТА!!!!! ЧИТЕТИ И ПОСЛИ ПРИ ИДУЛА НА ПОКЛОН!!!!!!!
  https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=9d778a2e8df661b304b086b05da48b9f-l&n=13
  ПУФ ПАФ:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 2. БАТ КРУШО ЧИТЕ ЛИ ГИ ТИЯ ДИБЕЛИ КНИГИ??? ЧИ ТОЙ ЗА ТУЙ ВРЕМИ ША УДАРИ 5 ШИШЕТА МАСТИКА!!! ПУФ ПАФ!:))))

Comments are closed.